Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.181.5+697.326
621.187+658.58

Schválena: 9.6.1975c

PROVOZ, OBSLUHA A ÚDRŽBA
PARNÍCH A HORKOVODNÍCH KOTLŮ

ČSN 07 0710

JK 484

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Operation, attendance and maintenance of steam and hot water boilers

 

Tato norma platí pro provoz parních a horkovodních kotlů (dále jen „kotlů") s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku, s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy.*)

Norma obsahuje též některá ustanovení týkající se provozovatelů kotlů a kvalifikace osob, jež budou později řešena předpisy státního odborného dozoru.

Výjimky z této normy udělují v rámci své působnosti orgány státního odborného dozoru a orgány uvedené v § 3, odst. 2, písm. a) a b) zákona číslo 174/1968 Sb. (dále jen „dozorčí orgány").

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Pro názvosloví platí ČSN 07 0000, popř. ON 07 0619.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Účel normy

 

1. Norma určuje základní podmínky nutné k zajištění bezpečného a hospodárného provozu kotlů. Provozem kotlů se rozumí souhrn činností nutných k využívání kotelního zařízení.

_______________

*) Pro parní nebo horkovodní kotle na odpadní teplo (spalinové) platí přiměřeně též ON 07 0201


Nahrazuje ČSN 07 0710
z 24.4.1963

Účinnost od:
1.5.1977

00739-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz