Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.30; 53.040.01                                                                                                                         Září 2005

Grafické značky pro schémata -
Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci
s materiálem

ČSN
ISO 14617-14

01 3630

 

Graphical symbols for diagrams -
Part 14: Devices for transport and handling of material

Symboles graphiques pour schémas -
Partie 14: Dispositifs pour le transport et la manutention des matériaux

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 14617-14:2004. Mezinárodní norma ISO 14617-14:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14617-14:2004. The International Standard ISO 14617-14:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73908
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 14617-1:2002 zavedena v ČSN ISO 14617-1:2004 (01 3630) Grafické značky pro schémata - Část 1:
Všeobecné informace a rejstříky

ISO 81714-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Kühnel


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky pro schémata -                                                                    ISO 14617-14
Část 14: Zařízení pro
dopravu a manipulaci s materiálem                     První vydání
                                                                                                                                2004-11

ICS 01.080.30; 53.040.01

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Dopravníky a přidružená zařízení...................................................................................................................................... 5

4          Jeřáby, výtahy, zdvihadla a roboty pro manipulaci s materiálem............................................................................... 8

5          Dráhy a přidružená zařízení............................................................................................................................................... 9

6          Manipulační vozíky, vozidla a nákladní lodě.................................................................................................................. 10


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace elektrotechniky.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako mezinárodní norma vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této části ISO 14617 mohou být předmětem patentových práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

ISO 14617-14 vypracovala technická komise ISO/TC 10, Technická dokumentace, subkomise SC 10 Dokumentace výrobního závodu a tpd- značky.

ISO 14617 sestává z následujících částí, pod společným názvem Grafické značky pro schémata:

Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

Část 2: Značky všeobecného použití

Část 3: Spojení a související zařízení

Část 4: Ovládače a související zařízení

Část 5: Měřicí a řídicí zařízení

Část 6: Měřicí a řídicí funkce

Část 7: Základní mechanické komponenty

Část 8: Ventily a tlumiče

Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory

Část 10: Měniče energie tekutin

Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje

Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání

Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem

Část 15: Instalační schémata a mapy sítí


Strana 5

Úvod

Účelem ISO 14617 v její finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata k použití v různých technických aplikacích. Tato práce byla a bude prováděna v úzké spolupráci mezi ISO a IEC. Konečný výsledek je určen k publikování jako norma společná pro ISO a IEC, jejich technické komise, odpovědné za specifickou oblast aplikace, mohou použít při přípravě mezinárodních norem a příruček.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro komponenty, zařízení a přístroje týkající se dopravy a manipulace s materiálem, pro schémata.

Základní pravidla tvorby a použití grafických značek ve schématech uvádí ISO 81714-1.

Přehled ISO 14617, informace o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla znázornění a užití těchto značek a příklady jejich použití a aplikace lze nalézt v ISO 14617-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz