Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.30                                                                                                                                       Září 2005

Grafické značky pro schémata -
Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

ČSN
ISO 14617-13

01 3630

 

Graphical symbols for diagrams -
Part 13: Devices for material processing

Symboles graphiques pour schémas -
Partie 13: Dispositifs de transformation des matériaux

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 14617-13:2004. Mezinárodní norma ISO 14617-13:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14617-13:2004. The International Standard ISO 14617-13:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73909
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 14617-1:2002 zavedena v ČSN ISO 14617-1:2004 (01 3630) Grafické značky pro schémata - Část 1:
Všeobecné informace a rejstříky

ISO 81714-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Kühnel


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky pro schémata -                                                                    ISO 14617-13
Část 13: Zařízení pro
zpracování materiálu
                                                První vydání
                                                                                                                                2004-11

ICS 01.080.30

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Licí stroje a obráběcí stroje............................................................................................................................................... 5

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace elektrotechniky.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této části ISO 14617 mohou být předmětem patentových práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

ISO 14617-13 vypracovala technická komise ISO/TC 10, Technická dokumentace, subkomise SC 10 Dokumentace výrobního závodu a tpd- značky.

ISO 14617 sestává z následujících částí, pod společným názvem Grafické značky pro schémata:

Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

Část 2: Značky všeobecného použití

Část 3: Spojení a související zařízení

Část 4: Ovládače a související zařízení

Část 5: Měřicí a řídicí zařízení

Část 6: Měřicí a řídicí funkce

Část 7: Základní mechanické komponenty

Část 8: Ventily a tlumiče

Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory

Část 10: Měniče energie tekutin

Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje

Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání

Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem

Část 15: Instalační schémata a mapy sítí


Strana 5

Úvod

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata, k použití v různých technických aplikacích. Tato práce byla a bude prováděna v úzké spolupráci mezi ISO a IEC. Konečný výsledek je určen k publikování jako norma společná pro ISO a IEC, které jejich technické komise, odpovědné za specifickou oblast aplikace, mohou použít při přípravě mezinárodních norem a manuálů.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro licí a obráběcí stroje ve schématech.

Základní pravidla tvorby a použití grafických značek ve schématech uvádí ISO 81714-1.

Přehled ISO 14617, informace o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla znázornění a užití těchto značek a příklady jejich použití a aplikace, lze nalézt v ISO 14617-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz