Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.020; 01.040.55                                                                                                                             Září 2005

Obaly - Základní termíny

ČSN 77 0000

 

Packaging - Basic terms

Emballage - Terminologie de base

Verpackung - Grundterminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 77 0000 z 1984-09-12.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73938
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Účelem této normy je definovat základní termíny „obal“, „obalový prostředek“, „balení“, „obalový materiál“ pro použití v celém průřezu hospodářství a při legislativní tvorbě.

Změny proti předchozí normě

Revidovaná norma je zaměřena na stanovení základních terminologických obalových pojmů pro použití při tvorbě technických i právních norem. Snižuje počet definovaných pojmů na nezbytné minimum, přičemž zvyšuje jejich jednoznačnost.

Vypracování normy

Zpracovatel: SYBA, Praha, IČ 4855 0604, Ing. Vlado Volek

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Odkazy na normy................................................................................................................................................................. 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Kategorie obalových prostředků....................................................................................................................................... 5

5          Ilustrativní příklady obalových prostředků....................................................................................................................... 5


Strana 4

Úvod

Obaly, obalové prostředky se pro praktické používání v průmyslu označují, zařazují do různých kategorií, druhů, typů, skupin dle rozmanitých kritérií vybíraných a uplatňovaných účelově pro potřeby toho kterého sektoru či odvětví a nebo v rámci obchodních vztahů, například: spotřebitelské; prodejní; komerční; manipulační; obchodní; přepravní; primární; pro přepravu nebezpečného zboží; průmyslové; flexibilní; dárkové, tuhé, pevné, měkké; dřevěné; fixační; vázací; uzavírací. Rychlý technický rozvoj a postupující globalizace nedávají prostor k obecnému detailnímu a vyčerpávajícímu roztřídění obalů a obalových prostředků, aby takto zavedené třídění bylo pro průmysl dostatečně stabilní.

1 Předmět normy

Tato technická norma stanoví základní názvy pro obaly, obalové prostředky, balení a obalový materiál a popis struktury obalu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz