Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01                                                                                                                                       Září 2005

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování
a zkoušení

ČSN
EN ISO 139

80 0056

                                                                                                       idt ISO 139:2005

Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing

Textiles - Atmosphères normales de conditionnement et ďessai

Textilien - Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 139:2005. Evropská norma EN ISO 139:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 139:2005. The European Standard EN ISO 139:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 20139 (80 0056) ze září 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73948
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Na základě nových poznatků, získaných od 1. vydání v roce 1973 a s přihlédnutím k nově vydaným normám, byly při stanovení tolerancí teploty a vlhkosti ovzduší zohledněny nejistoty měření použitých měřicích zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                                      Leden 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.01                                                                                                  Nahrazuje EN 20139:1992

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení
(ISO 139:2005)

Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing
(ISO 139:2005)

 

Textiles - Atmosphères normales
de conditionnement et ďessai
(ISO 139:2005)

Textilien - Normalklimate für die
Probenvorbereitung
Prüfung
(ISO 139:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                Ref. č. EN ISO 139:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

5          Postupy................................................................................................................................................................................. 8

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (normativní)  Regulace normálního ovzduší............................................................................................................. 9

Příloha B (informativní)  Toleranční pole................................................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 139:2005) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 20139:1992.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 139:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 139:2005 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

Úvod

Tolerance pro teplotu a relativní vlhkost uvedené v ISO 139:1973 byly tolerance pro teplotu a relativní vlhkost měřené v laboratoři a bez přihlédnutí k nejistotě měření použitých měřicích zařízení.

S rozšířenými poznatky od roku 1973 a vzhledem k tomu, že nyní jsou k dispozici normy, které se těmito otázkami zabývají (např. ISO 14253-1), je nyní nutné přihlédnout při stanovení odpovídajících tolerancí k nejistotě měření.

Toto druhé vydání ISO 139 zahrnuje přijetí nejistoty měření celkových tolerancí teploty a relativní vlhkosti.

To znamená, že i když se tolerance teploty a relativní vlhkosti jeví jako mírnější než v ISO 139:1973, musí se v praxi laboratoř regulovat (měření teploty a vlhkosti) v podstatě na stejnou úroveň, jak je uvedeno v ISO 139:1973.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví charakteristické hodnoty a používání normálního ovzduší pro klimatizování a pro zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností textilií a alternativního normálního ovzduší, které je možné používat po dohodě zúčastněných stran.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz