Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01                                                                                                                                       Září 2005

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část P02: Stálobarevnost při plisování:
plisování parou

ČSN
EN ISO 105-P02

80 0164

                                                                                               idt ISO 105-P02:2002

Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to pleating: Steam pleating

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie P02: Solidité des teintures au plissage: Plissage à la vapeur

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil P02: Farbechtheit gegen Plissieren: Dampfplissieren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 105-P02:2004. Evropská norma EN ISO 105-P02:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 105-P02:2004. The European Standard EN ISO 105-P02:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 105-P02 (80 0164) z listopadu 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73949
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Princip stanovení zůstává shodný, postup je upřesněn.

Citované normy

ISO 105-A01:1994 zavedena v ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01:
Všeobecné principy zkoušení (idt ISO 105-A01:1994)

ISO 105-A02:1993 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A02:
Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (idt ISO 105-A02:1993)

ISO 105-A03:1993 zavedena v ČSN EN 20105-A03 (80 0121) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03:
Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (idt ISO 105-A03:1993)

ISO 105-F:1985 nezavedena

ISO 105-F10:1989 nezavedena

ISO 139:1973 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (idt ISO 139:1973)

Obdobné mezinárodní normy

ISO 105-P02 Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to pleating: Steam pleating
(Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou)

Vypracování normy

Zpracovatel: INOTEX, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, IČ 47451963, Květa Petrová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                               Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.01                                                                                        Nahrazuje EN ISO 105-P02:1995

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou
(ISO 105-P02:2002)

Textiles - Tests for colour fastness -
Part P02: Colour fastness to pleating: Steam pleating
(ISO 105-P02:2002)

 

Textiles - Essais de solidité des teintures -
Partie P02: Solidité des teintures au plissage:
Plissage à la vapeur
(ISO 105-P02:2002)

Textilien - Farbechtheitsprüfungen -
Teil P02: Farbechtheit gegen Plissieren:
Dampfplissieren
(ISO 105-P02:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 105-P02:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text ISO 105-P02:2002 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a převzat jako evropská norma EN ISO 105-P02:2004 technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 105-P02:1995.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 105-P02:2002 byl schválen CEN jako EN ISO 105-P02:2004 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

1.1 Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem vůči účinku postupů plisování parou. Materiály se během zkoušky neplisují a zdůrazňuje se, že zkouška není určena pro hodnocení kvality postupů plisování.

1.2 Jsou uvedeny tři zkoušky odlišující se různou přísností; podle požadavků může být použita jedna nebo více z nich.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz