Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.10, 77.140.50                                                                                                                         Září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -
Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN
EN 10025-1

42 0904

 

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí normy EN 10025-1:2004. Evropská norma EN 10025-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10025-1:2004. The European Standard EN 10025-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-2 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10025+A1 (42 0904) z července 1996.

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-3 (42 0904) a ČSN EN 10025-4 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10113-1 (42 0934) z dubna 1995.

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-3 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10113-2 (42 0935) z března 1995.

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-4 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10113-3 (42 0936) z března 1995.

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-6 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10137-1 (42 1086) ze srpna 1998 a ČSN EN 10137-2 (421087) z listopadu 1998.

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-5 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10155 (42 0930) z února 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73956
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Do normy jsou zapracovány kromě EN 10025:1990+A1:1993 ještě EN 10113-1, 2 a 3 z 1993,
EN 10137-1, 2 z 1995 a EN 10155:1993. Norma byla rozšířena na šest částí.

Citované normy

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021:1993 zavedena v ČSN EN 10021:1995 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10025-2:2004 zavedena v ČSN EN 10025-2:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10025-3:2004 zavedena v ČSN EN 10025-3:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10025-4:2004 zavedena v ČSN EN 10025-4:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10025-5:2004 zavedena v ČSN EN 10025-5:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

EN 10025-6:2004 zavedena v ČSN EN 10025-6:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky na široké výrobky z konstrukčních ocelí, s vyšší mezí kluzu, v zušlechtěném stavu

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování - Značky ocelí, základní symboly

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

EN 10052:1993 zavedena v ČSN EN 10052:1996 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků

EN 10164 zavedena v ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky

EN 10168 zavedena v ČSN EN 10168 (42 0007) Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

CR 10260 zaveden v ČSN CR 10260 (42 0011) Systémy označování oceli - Přídavné symboly

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systém managementu jakosti - Požadavky (ISO 9001:2000)

EN 10017 zavedena v ČSN EN 10017 (42 5420) Válcovaný drát k tažení a/nebo válcování za studena. Rozměry a mezní úchylky

EN 10024 zavedena v ČSN EN 10024 (42 0033) Tyče průřezu „I“ válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10034 zavedena v ČSN EN 10034 (42 0033) Tyče průřezu „I“ a „H“ z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10048 zavedena v ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru


Strana 3

EN 10051 zavedena v ČSN EN 10051+A1:2000 (42 0034) Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10055 zavedena v ČSN EN 10055 (42 5581) Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10056-1 zavedena v ČSN EN 10056-1 (42 5546) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry

EN 10056-2 zavedena v ČSN EN 10056-2 (42 0032) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného „L“ z konstrukčních ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10058 zavedena v ČSN EN 10058 (42 5548) Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10059 zavedena v ČSN EN 10059 (42 5549) Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10060 zavedena v ČSN EN 10060 (42 5551) Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10061 zavedena v ČSN EN 10061 (42 5552) Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10067 zavedena v ČSN EN 10067 (42 0023) Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

EN 10162 zavedena v ČSN EN 10162 (42 1053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10279 zavedena v ČSN EN 10279 (42 5573) Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10002-1:2001 zavedena v ČSN EN 10002-1:2002 (42 0310) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10160 zavedena v ČSN EN 10160 (01 5024) Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

EN 10306 zavedena v ČSN EN 10306 (01 5091) Železo a ocel - Zkoušení H profilů s rovnoběžnými přírubami a IPE profilů ultrazvukem 

EN 10308 zavedena v ČSN EN 10308 (01 5093) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

CR 10261 dosud nezaveden

EN ISO 377 zavedena ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení  (ISO 377:1997).

EN ISO 643 zavedena v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn (ISO 643:2003)

EN ISO 2566-1 zavedena v ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 14284 zavedena v ČSN EN ISO 14284 (42 0504) Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení (ISO 14284:1996).

EN ISO 17642-1 zavedena v ČSN EN ISO 17642-1 (05 1142) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti svařovaných součástí za studena - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně (ISO 17642-1:2004)

EN ISO 17642-2 zavedena v ČSN EN ISO 17642-2 (05 1142)  Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti svařovaných součástí za studena - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastním omezením (ISO 17642-2:2004)


Strana 4

EN ISO 17642-3 zavedena v ČSN EN ISO 17642-3 (05 1142)  Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti svařovaných součástí za studena - Část 3: Zkoušky s vnějším zatížením (ISO 17642-3:2004)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků, ve znění směrnice rady 93/68/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů..

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 7.2.2 a B4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno, IČ 652 53 213

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 5

Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.10, 77.140.50                                                   Nahrazuje EN 10025:1990, EN 10113-1:1993,
EN 10113-2:1993, EN 10113-3:1993,
EN 10137-1:1995, EN 10137-2:1995

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -
Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

Hot rolled products of structural steels -
Part 1: General technical delivery conditions

 

Produits laminés à chaud en aciers
de construction -
Partie 1: Conditions générales techniques
de livraison

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baumstählen -
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10025-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

2.1       Všeobecné normy............................................................................................................................................................... 9

2.2       Rozměrové normy, normy mezních úchylek rozměrů a tolerancí (viz 7.7.1)........................................................... 10

2.3       Normy pro zkoušení.......................................................................................................................................................... 11

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 12

4          Klasifikace a označování.................................................................................................................................................. 12

4.1       Klasifikace ......................................................................................................................................................................... 12

4.1.1    Hlavní jakostní skupiny..................................................................................................................................................... 12

4.1.2    Stupně a vlastnosti............................................................................................................................................................ 12

4.2       Označování......................................................................................................................................................................... 12

5          Údaje pro objednávání..................................................................................................................................................... 12

5.1       Povinné údaje.................................................................................................................................................................... 12

5.2       Volitelné požadavky........................................................................................................................................................... 12

6          Způsob výroby.................................................................................................................................................................... 13

6.1       Způsob výroby oceli........................................................................................................................................................... 13

6.2       Dezoxidace nebo velikost zrna........................................................................................................................................ 13

6.3       Dodací podmínky............................................................................................................................................................... 13

7          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.2       Chemické složení.............................................................................................................................................................. 13

7.3       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 13

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.3.2    Nárazová práce.................................................................................................................................................................. 14

7.3.3    Zlepšené deformační vlastnosti kolmo k povrchu...................................................................................................... 14

7.4       Technologické vlastnosti................................................................................................................................................. 14

7.4.1    Svařitelnost......................................................................................................................................................................... 14

7.4.2    Tvařitelnost......................................................................................................................................................................... 14

7.4.3    Vhodnost pro pozinkování ponorem v roztaveném kovu............................................................................................ 14

7.4.4    Obrobitelnost...................................................................................................................................................................... 14

7.5       Jakost povrchu................................................................................................................................................................... 14

7.6       Vnitřní jakost....................................................................................................................................................................... 15

7.7       Rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti................................................................................ 15

8          Kontrola............................................................................................................................................................................... 15

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

8.2       Druh kontroly a dokumentu kontroly.............................................................................................................................. 15

8.3       Četnost zkoušení............................................................................................................................................................... 16

8.3.1    Vzorkování........................................................................................................................................................................... 16

8.3.2    Zkušební jednotka............................................................................................................................................................. 16

8.3.3    Ověření chemického složení........................................................................................................................................... 16


Strana 7

           Strana

8.4       Zkoušky, provedené pro specifikovanou kontrolu....................................................................................................... 15

9          Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles.......................................................................................................... 16

9.1       Výběr a příprava vzorků pro chemický rozbor................................................................................................................ 16

9.2       Poloha a orientace vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušky............................................................... 16

9.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

9.2.2    Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 16

9.2.3    Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 16

9.3       Identifikace vzorků a zkušebních těles.......................................................................................................................... 16

10        Zkušební metody............................................................................................................................................................... 17

10.1     Chemické rozbory.............................................................................................................................................................. 17

10.2     Mechanické zkoušky......................................................................................................................................................... 17

10.2.1 Zkoušky tahem................................................................................................................................................................... 17

10.2.2 Zkoušky rázem v ohybu.................................................................................................................................................... 17

10.3     Ultrazvukové zkoušení...................................................................................................................................................... 17

10.4     Opakovací zkoušky............................................................................................................................................................ 17

11        Značení, označování a balení.......................................................................................................................................... 18

12        Reklamace......................................................................................................................................................................... 18

13        Volitelné požadavky (viz 5.2)............................................................................................................................................ 18

14        Posuzování shody............................................................................................................................................................. 18

Příloha A (normativní) Umístění vzorků a zkušebních těles.................................................................................................. 19

Příloha B (normativní) Posuzování shody................................................................................................................................. 22

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

B.2       Počáteční typové zkoušení výrobcem............................................................................................................................ 22

B.2.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

B.2.2   Rozšířené pravidelné výrobní zkoušení......................................................................................................................... 22

B.2.3   Doplňující zkoušení........................................................................................................................................................... 23

B.2.4   Dokumentace..................................................................................................................................................................... 23

B.3       Zkoušení vzorků odebraných u výrobce......................................................................................................................... 23

B.4       Provozní kontrola výroby (FPC)........................................................................................................................................ 24

B.4.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

B.4.2   Vybavení.............................................................................................................................................................................. 24

B.4.3   Suroviny............................................................................................................................................................................... 24

B.4.4   Zkoušení výrobku a vyhodnocení.................................................................................................................................... 24

B.4.5   Nevyhovující výrobky.......................................................................................................................................................... 24

Příloha C (informativní) Seznam národních norem, které odpovídají citovaným EURONORM....................................... 25

Příloha ZA (inormativní) Ustanovení této evropské normy, které se týká ustanovení směrnice
Evropského společenství pro stavební výrobky........................................................................................................... 26

ZA.1    Rozsah a důležité vlastnosti............................................................................................................................................ 26

ZA.2    Postup(y) potvrzování shody u za tepla válcovaných stavebních ocelových výrobků............................................. 27

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 27

ZA.2.2 EU osvědčení a prohlášení o shodě............................................................................................................................. 28

ZA.3    Označení CE a značení.................................................................................................................................................... 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 30


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 10025-1:2004) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 10 „Konstrukční oceli - Jakosti a vlastnosti“, jejíž sekretariát vede NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Tento dokument (EN 10025-1:2004) spolu s částmi 2 až 6 nahrazuje následující dokumenty:

EN 10025:1990 + A1:1993 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky

EN 10113-1:1993 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné dodací podmínky

EN 10113-2:1993 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 2: Dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli

EN 10113-3:1993 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 3: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

EN 10137-1:1995 Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí, s vyšší mezí kluzu, v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 1: Všeobecné dodací podmínky

EN 10137-2:1995 Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí, s vyšší mezí kluzu, v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 2: Dodací podmínky pro zušlechtěné oceli

EN 10155:1993 Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi - Technické dodací podmínky

Usnesením ECISS/TC 10 číslo 2/1999 rozhodl stáhnout EN 10137-3:1995 „Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí, s vyšší mezí kluzu, v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 3: Dodací podmínky pro vytvrzené oceli“.

Specifické požadavky pro konstrukční oceli jsou stanovené v následujících částech:

Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné
            jemnozrnné konstrukční oceli

Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční
            oceli

Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické
            korozi

Část 6: Technické dodací podmínky na široké výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu,
            v zušlechtěném stavu

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EEC).

Vztah ke směrnici Evropského společenství o stavební výrobě (89/106/EEC), viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

1 Předmět normy

1.1 Tento dokument stanoví požadavky pro ploché a dlouhé výrobky (viz kapitolu 3) za tepla válcovaných konstrukčních ocelí kromě konstrukčních dutých profilů. Část 1 tohoto dokumentu specifikuje všeobecné technické dodací podmínky.

Specifické požadavky pro konstrukční oceli jsou uvedeny v následujících částech:

Část 2:    Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli,

Část 3:    Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné
jemnozrnné konstrukční oceli,

Část 4:    Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné
konstrukční oceli
,

Část 5:    Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické
korozi,

Část 6:    Technické dodací podmínky na široké výrobky z konstrukčních ocelí, s vyšší mezí kluzu,
v zušlechtěném stavu.

Oceli specifikované v tomto dokumentu jsou určeny pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích.

1.2 Tento dokument neplatí pro výrobky s povlaky nebo pro ocelové výrobky pro všeobecné ocelové konstrukce podle norem a návrhů norem uvedených v bibliografii.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz