Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 23.060.01                                                                                                                       Říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody
zpětným průtokem - Automatická přepínací
armatura - Skupina H - Druh C

ČSN
EN 14506

75 5412

 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Automatic diverter - Family H, type C

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau potable par retour - Inverseur à retour automatique - Famille H, type C

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfließen - Automatischer
Umsteller - Familie H, Typ C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14506:2005. Evropská norma EN 14506:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14506:2005. The European Standard EN 14506:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74029
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V této normě je anglický termín „test device“ z originální anglické verze přeložen jako „přepínač/zkušební těleso“.

Citované normy

EN 200 zavedena v ČSN EN 200 (13 7102) Zdravotně technické armatury. Všeobecné technické podmínky pro jednotlivé ventily a směšovací baterie

EN 248 zavedena v ČSN EN 248 (13 7203) Zdravotně technické armatury. Všeobecně technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr

EN 817 zavedena v ČSN 817 (13 7104) Zdravotně technické armatury. Mechanické směšovače (PN 10). Všeobecné technické požadavky

EN 1111 zavedena v ČSN EN 1111 (13 7105) Zdravotně technické armatury. Termostatické míchací armatury (PN 10). Všeobecné technické podmínky

EN 1112 zavedena v ČSN EN 1112 (13 7197) Vývody pro sprchy pro zdravotně technické armatury (PN 10)

EN 1113 zavedena v ČSN EN 1113 (13 7195) Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury (PN 10)

EN 1286 zavedena v ČSN EN 1286 (13 7107) Zdravotně technické armatury. Nízkotlaké mechanické směšovače. Všeobecné technické požadavky

EN 1287 zavedena v ČSN EN 1287 (13 7106) Zdravotně technické armatury. Nízkotlaké termostatické směšovače. Všeobecné technické požadavky)

EN 806-1 zavedena v ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3822-1 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-2 zavedena v ČSN EN ISO 3822-2 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísících baterií

EN ISO 6509 zavedena v ČSN ISO 6509 (03 8167) Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazí proti odzinkování

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

ČSN EN 13078 (75 54) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A


Strana 3

Souvisící předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k úvodu doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Rostislav Vlasák

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                          Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 23.060.50

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem -
Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Automatic diverter -
Family H, type C

 

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau
potable par retour - Inverseur à retour
automatique - Famille H, type C

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
Rückfließen - Automatischer Umsteller -
Familie H, Typ C

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 14506:2005
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Jmenovité světlosti a tlaková rozpětí.............................................................................................................................. 10

5          Označování......................................................................................................................................................................... 10

6          Značení a technická dokumentace................................................................................................................................ 10

6.1       Značení................................................................................................................................................................................ 10

6.2       Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 11

7          Grafická značka.................................................................................................................................................................. 11

8          Požadavky na provedení................................................................................................................................................... 11

8.1       Podstata návrhu/provedení.............................................................................................................................................. 11

8.2       Připojení.............................................................................................................................................................................. 12

9          Fyzikálně-chemické vlastnosti........................................................................................................................................ 12

9.1       Materiály.............................................................................................................................................................................. 12

9.2       Druh materiálů................................................................................................................................................................... 12

10        Zkoušení a požadavky...................................................................................................................................................... 12

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

10.2     Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................. 13

10.3     Vizuální ověření (1. krok).................................................................................................................................................. 13

10.4     Zkouška průnikové těsnosti a předběžné nastavení (2. krok).................................................................................. 13

10.5     Zkoušení mechanické odolnosti (3. krok).................................................................................................................... 18

10.6     Zkoušky vakua pro vysoko a nízkotlaká použití (4. krok)............................................................................................. 19

11        Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 21

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

11.2     Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 21

11.3     Kritéria zkoušky.................................................................................................................................................................. 21

Příloha A (normativní) Výběr zkušebních těles/vzorků a pořadí zkoušek............................................................................ 22


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN 14506:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tento dokument byl vypracován s ohledem na EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonsko Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA1);

2)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se použití a/ nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje:

a)    oblast použití;

b)    požadavky na automatickou přepínací armaturu;

c)    rozměrové a fyzikálně-chemické vlastnosti obecné hydraulické mechanické a akustické a vlastnosti návrhu automatické přepínací armatury;

d)    pro zdravotnětechnické armatury (viz kapitola 2) je automatická přepínací armatura považována za ochrannou jednotku proti zpětnému nasátí vody, jen pokud splní požadavky této normy a dalších výrobkových norem pro výtokové armatury;

e)    značení a provedení;

f)      akustické vlastnosti.

Tato norma stanoví vlastnosti a charakteristiky automatických přepínacích armatur; DN 15 až DN 50 včetně, které jsou vhodné pro vnitřní vodovody pitné vody při přetlaku do 1 MPa (10 bar) včetně, při teplotách do 65 °C, při teplotě 90 °C po dobu 1 h. Tyto automatické přepínací armatury jsou určeny pouze pro zabudování bez uzavíracích zařízení na výtoku.

Tato norma se použije pro následný druh výrobku:

1)    integrovaný ve výtoku;

2)    integrovaný do tělesa směšovací baterie;

3)    neintegrovaný (část sady) pro osazení nad maximální hladinou vody.

Tato norma se nepoužije u neintegrovaného druhu výrobku pro osazení pod maximální hladinou vody.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz