Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01; 35.240.60                                                                                                                         Září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové
spektrum (ERM) - Telematika v silniční
dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová
zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého
dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s)
pracující v průmyslovém, vědeckém
a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz -
Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2
Směrnice R&TTE -
Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky
(RSU)

ČSN
ETSI EN 300 674-2-1
V1.1.1


87 5094

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);
Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the
5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive;
Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004. Evropská
norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)          
ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004. The European Standard (Telecommunications series) 
ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 (87 5094) z ledna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74043
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 z ledna 2005 převzala ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 300 674-1 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 674-1 V1.2.1 (87 5094) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné vlastnosti a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU)

ECC/DEC/(02)/01 nezavedena

CEPT/ERC/REC 70-03 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19. února 1973, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Další informace

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2004.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vysvětlivky k textu a slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČ 64924327, Lucie Krausová

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 3

 

ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 (2004-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT); Přenosová zařízení
pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz;
Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE;
Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU)

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport
and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive;
Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)

 

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-TG29-001-2-1

 

 

Klíčová slova

data, DSRC, radio, regulation, RTTT, testing

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího
nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenční verzí výtisk na tiskárnách ETSI verze PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu.
Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z následujících služeb:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI support.asp

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2004.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 6

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1                 Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 9

2                 Odkazy............................................................................................................................................................................. 9

3                 Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 10

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 10

3.2             Značky........................................................................................................................................................................... 10

3.3             Zkratky........................................................................................................................................................................... 10

4                 Specifikace technických požadavků......................................................................................................................... 10

4.1             Podmínky prostředí..................................................................................................................................................... 10

4.1.1          Profil prostředí............................................................................................................................................................. 10

4.1.2          Napájecí zdroj.............................................................................................................................................................. 10

4.2             Požadavky na shodu................................................................................................................................................... 10

4.2.1          Vysílač........................................................................................................................................................................... 10

4.2.1.1       Maximální ekvivalentní izotropicky vyzařovaný výkon............................................................................................. 10

4.2.1.2       Kmitočtová chyba........................................................................................................................................................ 11

4.2.1.3       Spektrální maska vysílače......................................................................................................................................... 11

4.2.1.4       Nežádoucí emise vysílače......................................................................................................................................... 11

4.2.2          Rušivé emise přijímače............................................................................................................................................. 11

5                 Zkoušení shody s technickými požadavky.............................................................................................................. 11

5.1             Podmínky prostředí pro zkoušení............................................................................................................................ 11

5.2             Základní soubory rádiových zkoušek....................................................................................................................... 11

5.2.1          Vysílač........................................................................................................................................................................... 11

5.2.1.1       Maximální ekvivalentní izotropicky vyzařovaný výkon............................................................................................. 11

5.2.1.2       Kmitočtová chyba........................................................................................................................................................ 11

5.2.1.3       Spektrální maska vysílače......................................................................................................................................... 11

5.2.1.4       Nežádoucí emise........................................................................................................................................................ 11

5.2.2          Rušivé emise přijímače............................................................................................................................................. 11

5.3             Vyhodnocení výsledků a nejistota měření.............................................................................................................. 11

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 12

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 13

Příloha C (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 14

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 15


Strana 6

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI          
(http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“) [1].

Tato norma je částí 2, podčástí 1 vícedílné EN, pokrývající Elektromagnetickou kompatibilitu a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz, identifikované níže:

Část 1:         „Všeobecné vlastnosti a zkušební metody pro silniční (RSU) a palubní jednotky (OBU)“

Část 2:         Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE“.

Podčást 1:        „Požadavky na silniční jednotky (RSU)“

Podčást 2:       „Požadavky na palubní jednotky (OBU)“

Technické specifikace odpovídající Směrnici 1999/5/ES [1] jsou uvedeny v Příloze A.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

2. duben 2004

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. červenec 2004

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. leden 2005

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. leden 2006-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz