Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.30, 29.180                                                                                                                             Září 2005

Příslušenství výkonových transformátorů
a tlumivek -
Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační
kapalinou

ČSN
EN 50216-8

35 1190

 

Power transformer and reactor fittings -
Part 8: Butterfly valves for insulating liquid circuits

Accessoires pour transformateurs de puissance et bobines dinductance -
Partie 8: Vannes à papillon pour circuits à liquides isolants

Zubehör für Transformatoren und Drosselspulen -
Teil 8: Drosselklappen für Rohrleitungskreise mit Isolierflüssigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50216-8:2005. Evropská norma EN 50216-8:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50216-8:2005. The European Standard EN 50216-8:2005 has status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74128
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1092-1:2001 zavedena v ČSN EN 1092-1:2003 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (idt EN 1092-1:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů (idt EN 60947-5-1:2004, idt IEC 60947-5-1:2003)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Valenta, CSc., IČ 14927021

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 3

                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.30, 29.180

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek
Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

Power transformer and reactor fitings
Part 8: Butterfly valves for insulating liquid circuits

 

Accessoires pour transformateurs de puissance
et bobines d
inductance
Partie 8: Vannes
à papillon pour circuits à liquides
isolants

Zubehör für Transformatoren und Drosselspulen
Teil 8: Drosselklappen f
ür Rohrleitungskreise
mit Isolierfl
üssigkeit

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 50216-8:2005 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 14, Výkonové transformátory.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50216-8 dne 2004-12-01.

EN 50216-8 se používá společně s EN 50216-1.

Byla stanovena tato data:

-    nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-12-01

-    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-12-01


Strana 5

Obsah

           Strana

1       Rozsah platnosti..................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Požadavky charakteristiky..................................................................................................................................................... 6

3.1    Popis......................................................................................................................................................................................... 6

3.2    Provozní charakteristiky......................................................................................................................................................... 6

3.3    Charakteristiky jednotlivých částí......................................................................................................................................... 6

4       Montážní uspořádání a rozměry........................................................................................................................................... 7

4.1    Typy montáže........................................................................................................................................................................... 7

4.2    Celkové rozměry..................................................................................................................................................................... 7

5       Rozměry a typy těsnění, rozměry dosedacích ploch těsnění......................................................................................... 8

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 8

5.2    Těsnění a těsnicí materiál.................................................................................................................................................... 8

5.3    Přípustné provozní podmínky............................................................................................................................................... 8

5.4    Kritéria pro navrhování dosedacích ploch těsnění - Volba těsnění přírub................................................................... 8

6       Provedení............................................................................................................................................................................... 10

6.1    Neprodyšnost namontované uzavírací klapky................................................................................................................. 10

6.2    Neprodyšnost vlastní klapky............................................................................................................................................... 10

6.3    Provozní krouticí moment.................................................................................................................................................... 10

6.4    Maximální provozní přetlak s uzavírací klapkou v otevřené a uzavřené poloze.......................................................... 10

7       Zkoušky................................................................................................................................................................................... 11

7.1    Neprodyšnost namontované uzavírací klapky................................................................................................................. 11

7.2    Neprodyšnost vlastní klapky............................................................................................................................................... 11

7.3    Provozní krouticí moment.................................................................................................................................................... 11

7.4    Maximální pracovní přetlak s uzavírací klapkou v otevřené a uzavřené poloze......................................................... 11

8       Podmínky dodávky................................................................................................................................................................ 11

Obrázek 1 - Montážní uspořádání uzavíracích klapek typu A1 a A2...................................................................................... 12

Obrázek 2 - Montážní uspořádání uzavíracích klapek typu B1 a B2...................................................................................... 13

Obrázek 3 - Montážní uspořádání uzavíracích klapek typu C1 a C2..................................................................................... 14

Obrázek 4 - Rozměry uzavíracích klapek typu A1 a A2............................................................................................................ 15

Obrázek 5 - Rozměry uzavíracích klapek typu B1..................................................................................................................... 16

Obrázek 6 - Rozměry uzavíracích klapek typu B2..................................................................................................................... 17

Obrázek 7 - Rozměry uzavíracích klapek typu C1..................................................................................................................... 18

Obrázek 8 - Rozměry uzavíracích klapek typu C2..................................................................................................................... 19

Tabulka 1 - Typy a rozměry přírubových těsnění - [mm]............................................................................................................ 9

Tabulka 2 - Maximální přípustné hodnoty průsaku.................................................................................................................. 10

Tabulka 3 - Provozní krouticí moment........................................................................................................................................ 10


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato norma se zabývá uzavíracími klapkami používanými v potrubích, ve kterých proudí izolační kapalina výkonových transformátorů a tlumivek, aby umožnily výměnu nějaké části transformátoru bez nutnosti vypuštění celého obsahu nebo velkého množství izolační kapaliny z konzervátoru a nádoby transformátoru.

Tato norma stanovuje obecně celkové rozměry a některé funkční a provozní charakteristiky k zajištění zaměnitelnosti uzavíracích klapek.

2 Normativní odkazy

Dodatek k EN 50216-1:

EN 1092-1:2001 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

(Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz