Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.60                                                                                                                                       Září 2005

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek -
Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN
EN 872

75 7349

 

Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through glass fibre filters

Qualité de ľeau - Dosage des matières en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 872:2005. Evropská norma EN 872:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 872:2005. The European Standard EN 872:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 872 (75 7349) z července 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74185
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 25667-2:1993 zavedena v ČSN EN 25667-2:1995 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2:
Pokyny pro způsoby odběru vzorků

EN ISO 5667-3:2003 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3:2004 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků -
Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1, 3.2 a 5.2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ, a.s., IČ 264 75 081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                             Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30                                                                                                     Nahrazuje EN 872:1996

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek -
Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

Water quality - Determination of suspended solids -
Method by filtration through glass fibre filtres

 

Qualité de ľeau - Dosage des matières
en suspension - Méthode par filtration sur filtre
en fibres de verre

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter
Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels
Glasfaserfilter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 872:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

6          Chemikálie a činidla........................................................................................................................................................... 7

7          Odběr a úprava vzorků........................................................................................................................................................ 8

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

9          Kontrolní zkouška................................................................................................................................................................ 8

10        Výpočet a protokol o zkoušce............................................................................................................................................ 9

11        Shodnost.............................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní)  Vzorky obsahující oleje nebo další s vodou nemísitelné organické kapalné látky................ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 872:2005) byl připraven technickou komisí CEN/TC 230 „Rozbor vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu anebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 872:1996.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tento dokument by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

Snížení tlaku ve velkých skleněných nádobách může způsobit nebezpečnou implozi, pokud je nádoba poškozena. Je třeba zajistit dodržování odpovídajících bezpečnostních opatření.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu stanovení nerozpuštěných látek v surových vodách, odpadních vodách a odtocích z čistíren filtrací filtry ze skleněných vláken. Dolní mez stanovitelnosti je přibližně 2 mg/l. Horní mez stanovitelnosti není určena.

Vzorky vody nejsou vždy stabilní, a to znamená, že koncentrace nerozpuštěných látek závisí na době uchování, způsobu dopravy, hodnotě pH a dalších okolnostech. Výsledky získané u nestabilních vzorků by měly být interpretovány s opatrností.

Stanovení ruší plovoucí oleje a další s vodou nemísitelné organické kapalné látky (viz přílohu A).

Vzorky obsahující více než asi 1 000 mg/l rozpuštěných látek mohou vyžadovat zvláštní úpravu (viz 8.6).

POZNÁMKA 1 Výsledek stanovení závisí do jisté míry na druhu použitého filtru (5.2). Proto se doporučuje uvádět u výsledku druh filtru.

POZNÁMKA 2 Rozdělení velikosti částic u různých vzorků se může značně lišit. Proto není žádná korelace mezi výsledky získanými s filtry různé velikosti pórů a nelze použít žádný převodní koeficient pro přepočet výsledků získaných s různými filtry.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz