Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250                                                                                                                                        Říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití
v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji
pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná
elektrolyticky pochromovaná
(povlak chrom/chrom oxid) ocel

ČSN
EN 10335

42 6005

 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products or beverages for human
and animal consumption - Non alloyed electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

Acier pour emballage - Produits plats en acier destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux - Acier non allié revêtu de chrome

Verpackungsblech - Flacherzeugnisse aus Stahl für die Verwendung in Berührung mit Lebensmitteln, Produkten
und Getränken für den menschlichen und tierischen Verzehr - Unlegierter elektrolytisch spezialverchromter Stahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10335:2005. Evropská norma EN 10335:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10335:2005. The European Standard EN 10335:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74280
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10202:2001 zavedena v ČSN EN 10202:2003 (42 0914) Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a elektrolyticky pochromované

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 10334 zavedena v ČSN EN 10334 (42 6003) Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez povlaku (černý plech)

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., Krátká 39, Praha 10, IČ 47115998,
Ing. Vladimír Toman a Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

                                                                                          Duben 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.250

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu
s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu -
Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel

Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with
foodstuffs, products or beverages for human and animal consumption - Non
alloyed electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

 

Acier pour emballage - Produits plats en acier
destiné à entrer au contact des denrées, produits
et boissons pour l’alimentation de l’homme et des
animaux - Acier non allié revêtu de chrome

Verpackungsblech - Flacherzeugnisse aus Stahl
für die Verwendung in Berührung mit
Lebensmitteln, Produkten und Getränken für den
menschlichen und tierischen Verzehr - Unlegierter
elektrolytisch spezialverchromter Stahl

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10335:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Údaje pro objednávání.......................................................................................................................................................... 7

5       Rozměry a mezní úchylky rozměrů...................................................................................................................................... 7

6       Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

6.1    Základní kov............................................................................................................................................................................. 7

6.2    Chromový povlak.................................................................................................................................................................... 7

6.3    Olejový povlak.......................................................................................................................................................................... 7

7       Kontroly..................................................................................................................................................................................... 7

8       Označování.............................................................................................................................................................................. 7

9       Značení, označování štítky a balení..................................................................................................................................... 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10335:2005) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 26 Pocínované válcované výrobky - Jakosti, rozměry, mezní úchylky a zvláštní zkoušky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument předepisuje složení základní oceli a složení kovového povlaku, který má být užívaný pro výrobu elektrolyticky chromového/chrom oxidového povlaku oceli a předmětů, které jako hotový výrobek, jsou určeny pro použití v přímém kontaktu s potravinami nebo výrobky pro lidskou nebo zvířecí spotřebu.

Hlavní příklady použití jsou:

      plechovky a nádoby na nápoje,

      plechovky na potraviny,

      uzávěry a konce.

Materiál by měl být zvolen podle podmínek pro jeho použití.

Tuto normu nelze použít pro jiné druhy ocelí používaných ve styku s výrobky nebo nápoji pro potravu lidem nebo zvířatům.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz