Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.50                                                                                                                                     Říjen 2005

Textilní lana - Společná ustanovení

ČSN
EN ISO 9554

80 8626

                                                                                                     idt ISO 9554:2005

Fibre ropes - General specifications

Cordages en fibres - Spécifications générales

Faserseile - Allgemeine Festlegung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9554:2005. Evropská norma EN ISO 9554:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9554:2005. The European Standard EN ISO 9554:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 701 (80 8626) z března 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74284
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla aktualizována. Byly doplněny přílohy A, B a C, které spolu s názornými obrázkovými přílohami definují možné vady a poškození lan, způsoby manipulace a informace o používání a údržbě, které je povinen výrobce poskytnout uživateli.

Citované normy

ISO 1140 zavedena v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8-pramenná lana (idt ISO 1140:2004)

ISO 1141 zavedena v ČSN EN ISO 1141 (80 8629) Textilní lana - Polyester - 3-, 4- a 8-pramenná lana (idt ISO 1141:2004)

ISO 2307 zavedena v ČSN EN ISO 2307 (80 8627) Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (idt ISO 2307:2005)

EN 14687 zavedena v ČSN EN 14687 (80 8643) Textilní lana ze směsi polyolefinů

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                                      Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.50                                                                                                     Nahrazuje EN 701:1995

Textilní lana - Společná ustanovení
(ISO 9554:2005)

Fibre ropes - General specifications
(ISO 9554:2005)

 

Cordages en fibres - Spécifications générales
(ISO 9554:2005)

Faserseile - Allgemeine Festlegung
(ISO 9554:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 9554:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Výroba.......................................................................................................................................................................................... 6

4    Délka stoupání nebo délka vinutí........................................................................................................................................... 8

5    Požadavky................................................................................................................................................................................... 8

6    Značení a označování............................................................................................................................................................... 9

7    Balení, fakturování a dodávaná délka.................................................................................................................................... 9

8    Zkoušení.................................................................................................................................................................................... 10

9    Vizuální kontrola jakosti.......................................................................................................................................................... 10

10  Certifikace................................................................................................................................................................................. 10

11  Pokyny pro používání............................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Typické vlastnosti nití pro lana z chemických a přírodních vláken.............................................. 11

Příloha B (informativní) Informace o vadách a rozdílech........................................................................................................ 13

Příloha C (informativní) Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.......................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9554:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 701:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví všeobecné vlastnosti textilních lan a jejich materiálové složení. Je určena pro používání spolu s normami pro jednotlivé typy textilních lan, které se zabývají fyzikálními vlastnostmi a specifickými požadavky pro tento konkrétní typ výrobku.

Tato mezinárodní norma rovněž informuje o používání textilních lan a o kritériích pro jejich prohlížení a vyřazování.

Není cílem této mezinárodní normy zabývat se všemi bezpečnostními otázkami spojenými s jejím používáním. Je na zodpovědnosti uživatele, aby zvolil typ lana, odpovídající velikostí a fyzikálními vlastnostmi danému použití a aby před jeho používáním zjistil, zda se na ně nevztahují jakékoliv předpisy a nařízení omezující jeho používání.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz