Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.20; 33.120.10                                                                                                                       Říjen 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních
metod -
Část 1-12: Elektrické zkušební metody -
Indukčnost

ČSN
EN 50289-1-12

34 7819

 

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai - Partie 1-12: Méthodes d'essais électriques - Inductance

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren - Teil 1-12: Elektrische Prüfverfahren - Induktivität

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-1-12:2005. The European Standard EN 50289-1-12:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74331
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50289-1-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-1:2001 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky (idt EN 50289-1-1:2001)

EN 50289-1-2:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-2:2001 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance (idt EN 50289-1-2:2001)

EN 50289-1-11:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-11:2002 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu (idt EN 50289-1-11:2001)

EN 50290-1-2:2004 zavedena v ČSN EN 50290-1-2:2005 (34 7820) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice (idt EN 50290-1-2:2004)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

                                                                                 Duben 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.20

Komunikační kabely -
Specifikace zkušebních metod
Část 1-12: Elektrické zkušební metody -
Indukčnost

Communication cables -
Specifications for test methods
Part 1-12: Electrical test methods -
Inductance

 

Câbles de communication -
Spécifications des méthodes d'essai
Partie 1-12: Méthodes d'essais électriques -
Inductance

Kommunikationskabel -
Spezifikationen für Prüfverfahren
Teil 1-12: Elektrische Prüfverfahren -
Induktivität

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 50289-1-12:2005 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako
EN 50289-1-12 dne 2004-12-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2005-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2007-12-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 6

4.1       Zařízení.................................................................................................................................................................................. 6

4.2       Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 7

4.3       Kalibrace............................................................................................................................................................................... 7

4.4       Zkušební uspořádání......................................................................................................................................................... 7

4.5       Měřicí postup........................................................................................................................................................................ 7

5          Vyjádření výsledků zkoušky............................................................................................................................................... 7

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 1-12 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metody pro stanovení indukčních vlastností kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech.

Tuto normu je nutno používat spolu s EN 50289-1-1, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 50289-1-1:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

(Communication cables - Specifications for tests methods - Part 1-1: Electrical test methods - General requirements)

EN 50289-1-2:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

(Communication cables - Specifications for tests methods - Part 1-2: Electrical test methods - DC resistance)

EN 50289-1-11:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

(Communication cables - Specifications for tests methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss)

EN 50290-1-2:2004 Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

(Communication cables - Part 1-2: Definitions)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz