Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10                                                                                                                                   Leden 2006

Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110

 

Design of urban roads

Dessins des communications local

Projektierung der Stadtstrassen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 736110 z 1986-03-18.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74506
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 9

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 9

3             Termíny a značky............................................................................................................................................................ 10

3.1          Termíny............................................................................................................................................................................ 10

3.2          Značky a zkratky.............................................................................................................................................................. 14

4             Zásady dopravního a dopravně technického řešení............................................................................................... 15

4.1          Všeobecné zásady řešení místních komunikací..................................................................................................... 15

4.2          Bezpečnost..................................................................................................................................................................... 17

4.3          Ochrana životního prostředí......................................................................................................................................... 17

4.4          Životnost řešení komunikační sítě.............................................................................................................................. 18

5             Funkční skupiny místních komunikací....................................................................................................................... 18

5.1          Rozdělení místních komunikací.................................................................................................................................. 18

6             Skladební prvky místních komunikací........................................................................................................................ 21

7             Příčné uspořádání......................................................................................................................................................... 24

7.1          Jízdní pásy a jízdní pruhy.............................................................................................................................................. 24

7.2          Přídatné pruhy................................................................................................................................................................ 25

7.3          Přidružené pruhy............................................................................................................................................................ 26

7.4          Krajnice............................................................................................................................................................................ 26

7.5          Dělicí prvky...................................................................................................................................................................... 27

7.6          Přidružený prostor a přidružené pruhy/pásy............................................................................................................. 28

8             Typy příčného uspořádání místních komunikací..................................................................................................... 28

8.1          Zásady příčného uspořádání místních komunikací................................................................................................ 28

8.2          Odvozené typy příčného uspořádání místních komunikací................................................................................... 29

8.3          Příklady členění prostoru místní komunikace.......................................................................................................... 33

8.4          Typy příčného uspořádání prostoru místní komunikace........................................................................................ 34

9             Návrhové prvky komunikací pro motorovou dopravu............................................................................................... 49

9.1          Návrhová rychlost .......................................................................................................................................................... 49

9.2          Délka rozhledu............................................................................................................................................................... 49

9.3          Osa v přímé..................................................................................................................................................................... 50

9.4          Směrové oblouky........................................................................................................................................................... 50

9.5          Příčný sklon..................................................................................................................................................................... 52

9.6          Podélný sklon................................................................................................................................................................. 52

9.7          Výškové oblouky............................................................................................................................................................. 53

9.8          Výsledný sklon................................................................................................................................................................ 54

10           Komunikace se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu
Komunikace funkční skupiny D................................................................................................................................... 55

10.1        Komunikace pro chodce ............................................................................................................................................. 55

10.1.1    Všeobecné zásady řešení............................................................................................................................................ 55

10.1.2    Uspořádání komunikací pro chodce.......................................................................................................................... 56

10.1.3    Přechody pro chodce, místa pro přecházení lávky a podchody............................................................................ 60


Strana 3

Strana

10.1.4    Rozhledové poměry před přechody............................................................................................................................ 76

10.1.5    Výkonnost komunikací pro chodce............................................................................................................................. 78

10.2        Obytné zóny..................................................................................................................................................................... 81

10.3        Pěší zóny......................................................................................................................................................................... 82

10.4        Cyklistická doprava........................................................................................................................................................ 82

10.4.1    Charakteristika cyklistické dopravy............................................................................................................................. 82

10.4.2    Zásady návrhu................................................................................................................................................................ 83

10.4.3    Uspořádání pruhů/pásů/stezek pro cyklisty ............................................................................................................. 86

10.4.4    Návrhové prvky................................................................................................................................................................ 87

10.4.5    Křižovatky a křížení......................................................................................................................................................... 88

10.4.6    Příklady typů a šířkového uspořádání........................................................................................................................ 89

10.4.7    Odvodnění....................................................................................................................................................................... 91

11           Veřejná hromadná doprava......................................................................................................................................... 91

11.1        Styk místních komunikací s veřejnou hromadnou dopravou................................................................................ 91

11.2        Tramvajová doprava ..................................................................................................................................................... 92

11.3        Autobusová a trolejbusová doprava........................................................................................................................... 93

11.4        Městské rychlodráhy...................................................................................................................................................... 93

12           Křižovatky, křížení a sjezdy............................................................................................................................................ 94

13           Těleso komunikace....................................................................................................................................................... 96

13.1        Zemní těleso................................................................................................................................................................... 96

13.2        Odvodnění....................................................................................................................................................................... 96

14           Dopravní plochy.............................................................................................................................................................. 97

14.1        Odstavné a parkovací plochy....................................................................................................................................... 97

14.2        Obratiště a výhybny...................................................................................................................................................... 104

14.3        Náměstí a rozptylové plochy...................................................................................................................................... 106

15           Součásti a zařízení místních komunikací................................................................................................................ 106

15.1        Objekty........................................................................................................................................................................... 106

15.2        Bezpečnostní zařízení................................................................................................................................................. 106

15.3        Opatření ke zklidnění dopravy................................................................................................................................... 109

15.3.1    Zpomalovací prahy...................................................................................................................................................... 109

15.3.2    Opatření pro regulaci rychlosti.................................................................................................................................. 110

15.3.3    Další opatření............................................................................................................................................................... 110

15.4        Obruby........................................................................................................................................................................... 112

15.5        Dopravní značky .......................................................................................................................................................... 113

15.6        Zařízení pro dopravní telematiku ............................................................................................................................. 113

15.7        Protihlukové stěny....................................................................................................................................................... 114

15.8        Obslužná dopravní zařízení ....................................................................................................................................... 114

15.9        Drobná zařízení místních služeb ............................................................................................................................. 116

15.10     Vegetační úpravy ......................................................................................................................................................... 116

15.11     Vozovky a zpevnění komunikací funkční skupiny D............................................................................................... 117

15.12     Osvětlení komunikací ................................................................................................................................................ 117

16           Podzemní sítě.............................................................................................................................................................. 118


Strana 4

Strana

17           Výkonnost místních komunikací pro motorová vozidla ........................................................................................ 118

Příloha A (informativní) Bezpečnostní zařízení pro ochranu chodců................................................................................. 122

Příloha B (informativní) Typy opatření pro bezpečné přecházení chodců ....................................................................... 123

Příloha C (informativní) Odkazy pod čarou............................................................................................................................. 124

Příloha D (informativní) Obdobné zahraniční předpisy ....................................................................................................... 126


Strana 5

Předmluva

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory v obcích (městech) všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost a prožitek daného okolního prostředí. Tyto prostory neslouží jenom dopravě, nýbrž poskytují také rámec rozmanitým jiným projevům života, což se projevuje nejrůznějšími požadavky a funkcemi. Tvorba prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí a navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem a architekturou v utváření tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném území souvisí vždy s utvářením prostorů místních komunikací, tj. veřejného uličního prostoru a musí se vždy chápat jako komplexní projektování.

Změny proti předchozí normě

Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN se záměrem zajistit podmínky zejména pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silniční dopravy. Norma sleduje uplatnění nových technických poznatků při projektování místních komunikací, jejich co nejširší aplikaci a uplatnění nových principů při vytváření podmínek vztahů mezi účastníky dopravy v obcích. Dalším záměrem je jasně vymezit vzájemnou vazbu pozemních komunikací v obcích a mimo obce, s cílem zklidnit dopravu v obcích a zvýšit bezpečnost na průjezdních úsecích silnic.

Revidovaná norma obsahuje tyto zásadní změny:

      zavádí termín „Prostor místní komunikace“, který zahrnuje hlavní dopravní prostor i přidružený prostor a vyjadřuje kvalitativně jiný význam komunikace uvnitř obcí (měst);

      místní komunikace dělí pouze na funkční skupiny, případně podskupiny (dělení na funkční třídy se opouští);

      kategorie se nahrazují typy příčného uspořádání s přesnějším označením;

      rozšiřuje obsah o dopravní telematiku;

      nově hodnotí kvalitu dopravních proudů ve vztahu k návrhovým intenzitám (kapacitě).

Norma sleduje zejména :

      zvýšení bezpečnosti v obcích;

      zklidňování dopravy a její humanizaci;

      omezení dominance motorové dopravy;

      zvýšení ochrany chodců a cyklistů;

      preferenci všech druhů veřejné hromadné dopravy;

      optimální mobilitu všech účastníků dopravy.

Citované technické předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., k provedení zákona o pozemních komunikacích

Vyhláška MMR ČR č. 135/2001 Sb., o územně-plánovacích podkladech a územně-plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MDS ČR 1999, 2005


Strana 6

Vyhláška MŽP ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, podmínky jejich uplatňování a navazující předpisy

Vyhláška MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

TP 5 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - únikové zóny, MDS 1993

TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích, MDS 1994

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD 2002

TP 85 Zpomalovací prahy, MDS 1996

TP 101 Výpočet svodidel, MDS 1998

TP 103 Navrhování obytných zón, MDS 1998

TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací, MD 2003

TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích, MDS 1998

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích (Zatížení, stanovení úrovně zadržení na PK, navrhování „jiných“ svodidel), MDS 1998

TP 128 Ocelové svodidlo NH4, MDS 1999

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, MDS 2000

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS 2001

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2000, revize 2005

TP 139 Betonové svodidlo, MDS 2000

TP 140 Dřevoocelové svodidlo, MDS 2000

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, MDS 2001

TP 158 Tlumiče nárazu, MD 2003

TP 159 Vodicí stěny, 2003

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso, 2004, SOK Třebestovice

TP 167 Ocelové svodidlo NH 4 , 2004, ISPAT Nová Huť

TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine , 2004, SVITCO

TP 170 Navrhování vozovek PK, 2004

TP - Dopravní telematika - silnice a dálnice, MK, 2005

VL 1 Vozovky a krajnice - 1999, revize 2005

VL 2 Silniční těleso - 1995

VL 2.2 Odvodnění - 1998, revize 2006

VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky - 2004

VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky - 2004

VL 6.3 Dopravní zařízení - 2004

Sborník technických řešení staveb - část 6.2

Souvisící ČSN

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací

ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic

ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny.


Strana 7

ČSN 72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175 Měření nerovností povrchů vozovek

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN EN 12352 (737043) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství -
Varovná bezpečnostní světla

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení označování, řízení jakosti

ČSN EN 12414 (737080) Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platby a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky

ČSN P ENV 12563 (737044) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství -
Detektory vozidel

ČSN EN 12675 (737041) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12676-1 (737070) Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

ČSN EN 12899-1 (737030) Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kriteria pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 (737001) Silniční záchytné systémy - Část 2 Svodidla - Funkční třídy, kriteria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel -
Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

prEN 1317-5 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky, trvanlivost a hodnocení shody

prEN 1317-6 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní
zábradlí (v návrhu)

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy. Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN 1793-1 (737060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou

ČSN EN 1793-2 (737060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody  stanovení akustických vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou

ČSN EN 1793-3 (737060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN P CEN/TS 1793-4 (737060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnoty difrakce in situ

ČSN P CEN/TS 1793-5 (737060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda
stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ,

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti


Strana 8

Souvisící TNV

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu CZ, a.s.Táborská 13, 140 16 Praha 4

Souvisící předpisy

TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, 1996, CDV, revize 2005

TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné informace na PK, 2000, City Plan

TP 142 Parkovací zařízení, 2000, SV Brno

TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště, 2002, ASPK

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, 2004, SV Brno

TP 172 Dopravní informační centra - požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací, SDT, 2005

TP          Komunikace pro cyklisty, 2005

TP          Zásady pro používání dopravních majáčků, SVB, 2005

TP          Bezpečnost v tunelech PK (vč. analýzy rizik), ELTODO, 2005

TP          Dopravní telematika - silnice a dálnice, MK, ELTODO, 2005

TP          Provoz, správa a údržba telematických systémů na PK, ELTODO, 2005

Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 1 Vozovky a krajnice, 12/99, revize 2005, Dopravoprojekt

VL 2        Silniční těleso, 04/95, Dopravoprojekt

VL 2.2     Odvodnění , 1/98 , revize 2005-6, Dopravoprojekt

VL 3        Křižovatky, 09/95 + D 1 - 06/00, Dopravoprojekt

VL 4        Mosty, l2/98, PONTEX, Dodatek 1-2005, PGP

VL 6.l      Svislé dopravní značky, 7/04, CDV Brno

VL 6.2     Vodorovné dopravní značky, 7/04, CDV Brno

VL 6.3     Dopravní zařízení, 7/04, CDV Brno

VL 7        Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy,12/00,Roadconsult,2005

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Stanislav Prokeš, Rezkova 57, Brno, IČO 43392318

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 9

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování místních komunikací1) a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území obcí; platí pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí, včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech.2) Dále platí pro připojení dopravních ploch a dopravních zařízení.3)

Při projektování podle této normy je třeba mimo ostatních souvisících norem dbát i dalších platných předpisů.4)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz