Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260                                                                                                                                       Leden 2006

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety -
Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 14655

51 3511

 

Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires - Machines à couper les baguettes - Prescriptions relatives à la sécurité
et
à ľhygiène

Nahrungsmittelmaschinen - Baguette-Schneidemaschinen - Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14655:2005. Evropská norma EN 14655:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14655:2005. The European Standard EN 14655:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74827
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

EN 614-1:1995 zavedena v ČSN EN 614-1:1997 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro projektování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

EN 953 zavedena v ČSN EN 953 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 1088:1995 zavedena v ČSN EN 1088:1999 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1672-2:2005 zavedena v ČSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinářské stroje - Základní pojmy -
Část 2: Hygienické požadavky

EN 60204-1:1997 zavedena v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 61310-1:1995 zavedena v ČSN EN 61310-1:1997 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN 61496-1 zavedena v ČSN EN 61496-1 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

EN ISO 3744:1995 zavedena v ČSN ISO 3744:1996 (01 1604) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3744:1995)

EN ISO 4287:1998 zavedena v ČSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 11201:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou

EN ISO 12001:1996 zavedena v ČSN EN ISO 12001:1998 (01 1619) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.1 a 5.2.1.1.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha, IČ 27146235, Ing. Oldřich Petr

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

                                                                                        Červen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.260

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety -
Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery - Baguette slicers -
Safety and hygiene requirements

 

Machines pour les produits alimentaires -
Machines à couper les baguettes -
Prescriptions relatives à la sécurité et à ľhygiène

Nahrungsmittelmaschinen -
Baguette-Schneidemaschinen - Sicherheits-
und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-05-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14655:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod.................................................................................................................................................................................................. . 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Seznam významných nebezpečí..................................................................................................................................... 10

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Mechanická nebezpečí..................................................................................................................................................... 10

4.3       Elektrická nebezpečí......................................................................................................................................................... 11

4.4       Nedostatek hygieny........................................................................................................................................................... 11

4.5       Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad..................................................................................... 11

5          Bezpečnostní a hygienické požadavky a/nebo opatření............................................................................................. 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Mechanická nebezpečí..................................................................................................................................................... 12

5.3       Elektrická nebezpečí......................................................................................................................................................... 16

5.4       Hygienické požadavky....................................................................................................................................................... 17

5.5       Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad..................................................................................... 18

6          Ověřování bezpečnostních a hygienických požadavků a/nebo opatření................................................................. 18

7          Informace k používání....................................................................................................................................................... 19

7.1       Návod k používání.............................................................................................................................................................. 19

7.2       Značení................................................................................................................................................................................ 19

7.3       Deklarování hluku.............................................................................................................................................................. 19

Příloha A (normativní)  Zkušební předpis pro hluk pro nářezové stroje na bagety - Třída přesnosti 2......................... 20

A.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................. 20

A.2       Instalační a montážní podmínky..................................................................................................................................... 20

A.3       Provozní podmínky............................................................................................................................................................ 20

A.4       Stanovení hladiny emisního akustického tlaku........................................................................................................... 20

A.5       Nejistoty měření................................................................................................................................................................. 20

A.6       Informace, které mají být zaznamenány........................................................................................................................ 20

A.7       Informace, které mají být uvedeny do protokolu.......................................................................................................... 21

A.8       Deklarování a ověřování hodnot emise hluku.............................................................................................................. 21

Příloha B (normativní)  Zásady konstrukce pro zajištění čistitelnosti nářezových strojů na bagety............................... 22

B.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................. 22

B.2       Konstrukční materiály....................................................................................................................................................... 22

B.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 23

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky strojírenské
směrnice EU 98/37/EC.................................................................................................................................................... 34

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 35

Obrázky

Obrázek 1 - Příklad nářezového stroje na bagety..................................................................................................................... 10

Obrázek 2 - Nebezpečné prostory nářezového stroje na bagety........................................................................................... 11

Obrázek 3 - Rozměr příčného průřezu otvoru žlabu................................................................................................................. 12


Strana 5

Strana

Obrázek 4 - Bezpečné rozměry.................................................................................................................................................... 13

Obrázek 5 - Příklad výstražné značky.......................................................................................................................................... 13

Obrázek 6 - Příklad stroje se sklápěcím plnicím žlabem, který není v pracovní poloze.................................................... 13

Obrázek 7 - Oblast odvádění........................................................................................................................................................ 14

Obrázek 8 - Příklad nářezového stroje na bagety se světelnou bariérou............................................................................ 14

Obrázek 9 - Maximální rozměry otvorů v oblasti odvádění...................................................................................................... 15

Obrázek 10 - Příklad vyjmutí mísy na drobky............................................................................................................................. 15

Obrázek 11 - Výstražné značky pro nářezové stroje na bagety.............................................................................................. 16

Obrázek 12 - Oblasti hygieny....................................................................................................................................................... 18

Obrázek B.1..................................................................................................................................................................................... 24

Obrázek B.2..................................................................................................................................................................................... 24

Obrázek B.3..................................................................................................................................................................................... 24

Obrázek B.4..................................................................................................................................................................................... 25

Obrázek B.5..................................................................................................................................................................................... 25

Obrázek B.6..................................................................................................................................................................................... 26

Obrázek B.7..................................................................................................................................................................................... 26

Obrázek B.8..................................................................................................................................................................................... 27

Obrázek B.9..................................................................................................................................................................................... 27

Obrázek B.10................................................................................................................................................................................... 27

Obrázek B.11................................................................................................................................................................................... 28

Obrázek B.12................................................................................................................................................................................... 28

Obrázek B.13................................................................................................................................................................................... 29

Obrázek B.14................................................................................................................................................................................... 29

Obrázek B.15................................................................................................................................................................................... 30

Obrázek B.16................................................................................................................................................................................... 30

Obrázek B.17................................................................................................................................................................................... 31

Obrázek B.18................................................................................................................................................................................... 32

Obrázek B.19................................................................................................................................................................................... 32

Obrázek B.20................................................................................................................................................................................... 33

Obrázek B.21................................................................................................................................................................................... 33

Obrázek B.22................................................................................................................................................................................... 33


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14655:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 153 „Potravinářské stroje - Bezpečnostní a hygienické specifikace“ se sekretariátem v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato evropská norma vztahuje, jsou uvedeny v předmětu této evropské normy.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření této normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu nářezových strojů na bagety, používaných dospělými osobami ve velkokuchyních, vzhledem k instalaci, čištění, obsluze, údržbě a vyřazení z provozu.

Předpokládaným používáním těchto strojů je řezání baget a podobných typů dlouhých tyčí pečiva na plátky.

Tato evropská norma obsahuje požadavky na bezpečný provoz stroje včetně: vkládání, řezání, odebírání, čištění, odstraňování drobků a údržby.

Tyto stroje mají polokruhovitý nůž připevněný ke hřídeli, s rotačním pohybem a svislým ručním vkládáním.

Tyto stroje jsou určeny k instalování na stole, na specifickém stojanu nebo na podstavci tvořícím celek se strojem.

Z předmětu této evropské normy jsou vyloučeny následující stroje:

      rámové řezací stroje s více noži1);

      stroje s rotačním polokruhovitým (srpovitým) nebo kotoučovým nožem připevněným ke hřídeli s kmitavým pohybem a vodorovným ručním vkládáním1);

      experimentální a zkušební stroje vyvíjené výrobcem;

      domácí spotřebiče.

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se nářezových strojů na bagety, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).

Hluk není považován za významné nebezpečí. Zkušební předpis pro hluk je uveden v příloze A. Tato evropská norma se nezabývá snižováním hluku.

Tato evropská norma není použitelná pro nářezové stroje na bagety, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normě CEN.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz