Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.60; 77.040.30                                                                                                                     Leden 2006

Zinek a slitiny zinku -
Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií
s indukčně vázanou plazmou

ČSN
EN ISO 3815-2

42 0632

                                                                                                  idt ISO 3815-2:2005

Zinc and zinc alloys - Part 2: Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry

Zinc et alliages de zinc - Partie 2: Analyse par spectrométrie d’émission optique par plasma à couplage inductif

Zink und Zinklegierungen - Teil 2: Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3815-2:2005. Evropská norma EN ISO 3815-2:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3815-2:2005. The European Standard EN ISO 3815-2:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 3815-1 (42 0632) se nahrazuje ČSN EN 12019 (42 0632) z července 1999.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74903
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě byl proti nahrazované omezen výběr možných spektrálních čar v příloze A i rozsah analyzovaných prvků. Dále byly aktualizovány údaje o reprodukovatelnosti z porovnávacích měření a nově byla zařazena příloha C s údaji o mezích detekce.

Citované normy

ISO 301 dosud nezavedena

ISO 752 dosud nezavedena

ISO 1169 dosud nezavedena

ISO 20081 dosud nezavedena

EN 988 zavedena v ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

EN 12844 zavedena v ČSN EN 12844 (42 1385) Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČ 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                 Červenec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.120.60; 77.040.30                                                                                  Nahrazuje EN 12019:1997

Zinek a slitiny zinku -
Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou
plazmou
(ISO 3815-2:2005)

Zinc and zinc alloys -
Part 2: Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry

(ISO 3815-2:2005)

 

Zinc et alliages de zinc -
Partie 2: Analyse par spectrométrie démission
optique par plasma à couplage inductif

(ISO 3815-2:2005)

Zink und Zinklegierungen -
Teil 2: Optische Emissionsspektrometrie mit
induktiv gekoppelter Plasmaanregung

(ISO 3815-2:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-05-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN ISO 3815-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3815-2:2005) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 18 „Zinek a slitiny zinku" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 12019:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 3815-2:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 3815-2:2005 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 3815 stanovuje rozborové metody pro stanovení chemického složení zinku a slitin zinku podle ISO 301 a ISO 752 optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou.

Tato část ISO 3815 obsahuje doporučení pro přípravu zkušebních roztoků a kalibraci roztoků zinku a slitin zinku.

Rozsahy specifikované u každé metody mohou být pro stanovení nízkých koncentrací rozšířeny a/nebo upraveny.

Tato část ISO 3815 může být použita pro další prvky (např. Ni, Cr a Ti). Avšak takové výsledky bude nutné pečlivě kontrolovat při vzetí v úvahu citlivosti, rozlišení a kritérií linearity pro každý přístroj a každou vlnovou délku.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz