Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020.20                                                                                                                                     Únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině -
Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9021

                                                                                                   idt DIN 18916:2002

Vegetation technology in landscaping - Plants and plant care

Technologie de végétation dans l’architecture de paysage - Plantes et soins aux plantes

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN DIN 18916 (83 9021) z června 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74974
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání normy jsou zjednodušena ustanovení týkající se přepravy rostlin a zpřísněna ustanovení k prosvětlovacímu řezu u rostlin se zemními baly. Vypuštěna jsou ustanovení k úhynům rostlin v plošných výsadbách a k ochraně rostlin. Aktualizovány a doplněny jsou také odkazy na další normy, předpisy a publikace

Citované normy

DIN 18915 zavedena v ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

DIN 18918 zavedena v ČSN 83 9041:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

DIN 18919 zavedena v ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

DIN 19657 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 46 4750:1984 Trvalky a skalničky

ČSN 46 4751:2002 Cibule a hlízy květin

ČSN 46 4901:1990 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902:1984 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení

ČSN 46 5730:1988 Rašeliny a rašelinné zeminy

ČSN 46 5735:1991 Průmyslové komposty

ČSN 73 6005:1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 2101:1993 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 83 9001:1999 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetických odvětvích a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin ve znění pozdějších
předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly u odkazů na původní publikace a předpisy, jejichž ustanovení nejsou normou převzata nebo se odlišují od českých předpisů, doplněny informativní národní poznámky.

Tato norma je doplněna o bibliografii, ve které jsou uvedeny všechny původní německé předpisy a publikace, na které norma odkazuje, s výjimkou norem uvedených v kapitole 2 Normativní odkazy.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, IČ 00027073, Ing. Pavel Bulíř, CSc., ve spolupráci Ing. Vítězslava Ondřejová, Ing. František Smýkal, Ing. Daniela Švédová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Požadavky na dodávané rostliny...................................................................................................................................... 5

3.1       Školkařské výpěstky............................................................................................................................................................ 5

3.2       Rostliny ze spontánních porostů a výsadeb.................................................................................................................. 5

3.3       Přeprava................................................................................................................................................................................ 5

4          Požadavky na materiály pro výsadby............................................................................................................................... 6

4.1       Kůly........................................................................................................................................................................................ 6

4.2       Materiály pro upevňování rostlin....................................................................................................................................... 6

4.3       Materiály a látky omezující vypařování............................................................................................................................. 6

4.4       Mulčovací materiály............................................................................................................................................................. 6

4.5       Přípravky na ochranu rostlin a látky podporující růst.................................................................................................... 6

5          Výsadba rostlin.................................................................................................................................................................... 6

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5.2       Získávání rostlin ze spontánních porostů a výsadeb................................................................................................... 7

5.3       Zacházení s rostlinami před výsadbou........................................................................................................................... 7

5.4       Zřízení vegetační vrstvy....................................................................................................................................................... 7

5.5       Výsadba dřevin, trvalek, letniček a dvouletek, květinových cibulí a hlíz...................................................................... 8

5.6       Mulčování.............................................................................................................................................................................. 9

5.7       Kotvení................................................................................................................................................................................... 9

5.8       Omezování vypařování........................................................................................................................................................ 9

5.9       Ochrana proti zvěři a pasoucímu se dobytku................................................................................................................. 9

5.10     Vysazování stromů, přesazování vzrostlých stromů...................................................................................................... 9

5.11     Výsadby na zvláštních stanovištích.................................................................................................................................. 9

6          Dokončování výsadeb....................................................................................................................................................... 10

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

6.2       Způsobilost k přejímce..................................................................................................................................................... 10

6.3       Plochy výsadeb.................................................................................................................................................................. 10

6.4       Ukotvení a ochranná opatření......................................................................................................................................... 10

7          Práce při dokončovací péči.............................................................................................................................................. 10

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.2       Kypření, pletí a vyžínání výsadbových ploch.................................................................................................................. 10

7.3       Hnojení................................................................................................................................................................................ 11

7.4       Zavlažování......................................................................................................................................................................... 11

8          Zkoušky............................................................................................................................................................................... 11

8.1       Předběžné průzkumy........................................................................................................................................................ 11

8.2       Průkazní zkoušky............................................................................................................................................................... 11

8.3       Kontrolní zkoušky............................................................................................................................................................... 11

9          Péče po přejímce.............................................................................................................................................................. 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro rostliny a jejich výsadbu při úpravách krajiny.

POZNÁMKA Doplňující odkazy viz zvláštní příručka [4].-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz