Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020.20                                                                                                                                     Únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině -
Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9051

                                                                                                   idt DIN 18919:2002

Vegetation technology in landscaping - Care of vegetation during development and maintenance in green areas

Technologie de végétation dans l’architecture de paysage - Soins à la végétation pendant la croissance et entretien dans
les espaces verts

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN DIN 18919 (83 9051) z června 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74978
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání normy jsou vypuštěna ustanovení pro kontrolu výsadbových ploch a pro použití přípravků na ošetření ran při zmlazovacím a prosvětlovacím řezu. Doplněny jsou odkazy na další normy, předpisy a publikace.

Citované normy

DIN 18035-4 zavedena v ČSN DIN 18035-4:1997 (83 9032) Sportovní hřiště - Část 4:Trávníkové plochy

DIN 18035-5 nezavedena

DIN 18915 zavedena v ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

DIN 18916 zavedena v ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

DIN 18917 zavedena v ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

DIN 18918 zavedena v ČSN 83 9041:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

Souvisící ČSN

ČSN 83 9001:1999 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Citované předpisy

Technické podmínky TP 99 Vegetační úpravy. Ministerstvo dopravy a spojů 1997 a Doplněk č. 1 Ministerstvo dopravy 2004

Technické podmínky TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště. Ministerstvo dopravy a spojů 2001

Technické kvalitativní podmínky TKP 13 Vegetační úpravy. Ministerstvo dopravy a spojů 1997

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly u odkazů na původní publikace a předpisy, jejichž ustanovení nejsou normou převzata nebo se odlišují od českých předpisů, doplněny informativní národní poznámky.

Tato norma je doplněna o bibliografii, ve které jsou uvedeny všechny původní německé předpisy a publikace, na které norma odkazuje, s výjimkou norem uvedených v kapitole 2 Normativní odkazy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, IČ 00027073, Ing. Pavel Bulíř, CSc., ve spolupráci Ing. Vítězslava Ondřejová, Ing. František Smýkal, Ing. Daniela Švédová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Požadavky na materiály...................................................................................................................................................... 4

5          Práce ve výsadbách............................................................................................................................................................ 5

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

5.2       Kypření půdy s odstraňováním nežádoucích rostlin..................................................................................................... 5

5.3       Odstraňování nežádoucích rostlin bez plošného kypření půdy.................................................................................. 5

5.4       Vyžínání ploch osázených dřevinami a výsadbových mís............................................................................................ 5

5.5       Listí........................................................................................................................................................................................ 5

5.6       Odpad.................................................................................................................................................................................... 5

5.7       Řez rostlin............................................................................................................................................................................. 5

5.8       Hnojení.................................................................................................................................................................................. 6

5.9       Ochranná opatření na zimní období................................................................................................................................ 6

5.10     Mulčování.............................................................................................................................................................................. 6

5.11     Zavlažování........................................................................................................................................................................... 6

5.12     Péče o stromy...................................................................................................................................................................... 6

6          Práce s trávníky a plochami lučního charakteru............................................................................................................ 7

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

6.2       Kosení................................................................................................................................................................................... 7

6.3       Hnojení.................................................................................................................................................................................. 7

6.4       Zavlažování........................................................................................................................................................................... 8

6.5       Listí........................................................................................................................................................................................ 8

6.6       Odpad.................................................................................................................................................................................... 8

6.7       Povrchové prořezání (vertikutace).................................................................................................................................... 8

6.8       Provzdušnění (aerifikace).................................................................................................................................................. 8

6.9       Opatření proti nežádoucím druhům rostlin, mechu a houbovým chorobám........................................................... 9

7          Opatření na zvláštních stanovištích a ostatních plochách........................................................................................... 9

8          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

8.1       Předběžné zkoušky............................................................................................................................................................. 9

8.2       Kontrolní zkoušky................................................................................................................................................................ 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, včetně ploch stabilizovaných technicko-biologickými konstrukcemi podle ČSN 83 9041.

Tato norma se nevztahuje na plochy trávníků na sportovních hřištích založené podle ČSN DIN 18035-4.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz