Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                     Březen 2006

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů
a látek nerozpustných v toluenu obsažených
v lecithinech (E 322)

ČSN 56 0615

 

Method of analysis for determination of the peroxide number and determination of toluene-insoluble matter in lecithins
(E 322)

Détermination du nombre de groupements peroxydes des lécithines et détermination dans les lécithines (E 322)
de substances insolubles dans le toluène

Bestimmung der Peroxydzahl von Lezithin und der in Toluol uniöslichen Stoffe in Lecithin (E 322)

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75147
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Princip metody..................................................................................................................................................................... 4

3          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 4

4          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 4

5          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 4

5.1       Stanovení peroxidového čísla........................................................................................................................................... 4

5.2       Stanovení látek nerozpustných v toluenu........................................................................................................................ 5

6          Vyjadřování výsledků........................................................................................................................................................... 5

6.1       Výpočet výsledků stanovení peroxidového čísla............................................................................................................ 5

6.2       Výpočet výsledků stanovení látek nerozpustných v toluenu........................................................................................ 5

6.3       Opakovatelnost.................................................................................................................................................................... 6


Strana 3

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-2:1991 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 2:
Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Souvisící předpisy

Zákon č.110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Komise 81/712/EEC ze dne 28. července 1981, kterou se stanoví metody pro ověření, že některé aditivní látky používané v potravinách splňují požadavky na čistotu

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, Ing. Petr Cuhra, Za Opravnou 6, 150 00 Praha 5, IČ 539252

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 4

1 Předmět normy

Norma specifikuje titrační metodu stanovení peroxidového čísla lecithinů a vážkovou metodu stanovení látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz