Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050; 67.180.10                                                                                                                        Březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků -
Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu
(Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním
titrem)

ČSN 56 0160-18

 

Methods for testing of sugar products. Determination of dextrose equivalent
(Lane and Eynon constant)

Les méthodes d´ analyse des produits sucriers. Détermination de l´équivalent en dextrose
(Méthode à titrage constant Lane-Eynon)

Analytische Methoden zur Prüfung von Zuckererzeugnissen. Bestimmung des Dextroseäquiavalensts
(Lane-Eynon-Methode mit konstantem Titer)

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75148
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Definice................................................................................................................................................................................. 4

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 4

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 4

5          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 5

6          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 5

7          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

8          Opakovatelnost.................................................................................................................................................................... 8


Strana 3

Předmluva

Citované normy

ČSN 56 0160-17 Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny

Souvisící ČSN a předpisy

ČSN 56 0160 Metody zkoušení cukrovarských výrobků

ČSN 56 0160-1 Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Vzorkování

ČSN ISO 5725-2:1991 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 2:
Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Souvisící předpisy

Zákon č.110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

První Směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody
Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, Za Opravnou 6, Praha 5, IČ 539252, Ing. Martin Kubík

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení glukózového ekvivalentu pro některé cukry určené k lidské spotřebě, a to

      ve škrobovém sirupu,

      v sušeném škrobovém sirupu,

      v monohydrátu glukózy,

      v bezvodé glukóze.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz