Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.30; 33.120.40                                                                                                                        Únor 2006

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti
a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma
body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky
pro digitální systémy pracující v kmitočtových
pásmech, kde se používá kmitočtová
koordinace

ČSN
ETSI EN 302 217-2-1
V1.1.3

87 8595

 

Fixed Radio Systems - Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas -
Part 2-1: System-dependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination
is applied

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004.
Evropská
norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)          
ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004. The European Standard (Telecommunications series) 
ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3 (87 8595) z června 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75201
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3 z června 2005 převzala ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3:2004 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 122150 zavedena v ČSN EN 122150 (35 3831) Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory -
Řada EIA přírubové

ERC/DEC(00)07 nezavedeno

ETSI EN 300 019-1-0 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-0 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod

ETSI EN 300 019-1-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-1 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování

ETSI EN 300 019-1-2 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-2 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava

ETSI EN 300 019-1-3 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-3 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-1-4 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-4 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-2-0 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-0 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod

ETSI EN 300 019-2-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-1 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování

ETSI EN 300 019-2-2 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-2 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava

ETSI EN 300 019-2-3 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-3 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-2-4 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-4 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) -
Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 301 126-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-1 (87 8568) Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody -
Část 1: Zařízení mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

ETSI EN 302 217-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

ETSI EN 302 217-2-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-2-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

IEC 60153-2 zavedena v ČSN IEC 153-2 (34 7910) Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů


Strana 3

IEC 60154-2 zavedena v ČSN EN 60154-2 (34 7911) Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

IEC 60169-1 zavedena v ČSN IEC 169-1 (35 3810) Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

IEC 60339 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 339 (35 3821) Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely

IEC 60835-2-4 zavedena v ČSN EN 60835-2-4 (36 7630) Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 4: Vysílač/přijímač včetně modulátoru/demodulátoru

IEC 60835-2-8 zavedena v ČSN EN 60835-2-8 (36 7630) Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer

IEEE 802.3-2002 nezavedena

IEEE 1802.3-2001 nezavedena

Doporučení ITU-T G.708 nezavedeno

Doporučení ITU-T O.151 nezavedeno

Doporučení ITU-T O.181:2002 nezavedeno

Doporučení ITU-T O.191:2002 nezavedeno

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Doporučení a rozhodnutí CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikačkoncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Další informace

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Přenos a multiplexování (TM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v prosinci 2004.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vysvětlivky k textu a slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

 

ETSI EN 302 217-2-1 V1.1.3 (2004-12)

Evropská norma (Telekomunikační řada)

Pevné rádiové systémy;
Vlastnosti a požadavky
na zařízení a antény mezi dvěma body;
Část 2-1: Na systému závislé požadavky
pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech,
kde se používá kmitočtová koordinace

 

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements
for point-to-point equipment and antennas;

Part 2-1: System-dependent requirements
for digital systems operating in frequency bands
where frequency co-ordination is applied

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

DEN/TM-04131-2-1

 

Klíčová slova

DFRS, digital, DRRS, FWA, point-to-point, radio,
transmission

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma ETSI může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu.
Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z následujících služeb:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2004.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI registrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI registrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 10

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 10

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 10

1                 Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 11

2                 Odkazy........................................................................................................................................................................... 12

3                 Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 14

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 14

3.2             Značky........................................................................................................................................................................... 14

3.3             Zkratky........................................................................................................................................................................... 14

4                 Všeobecné vlastnosti................................................................................................................................................. 14

4.1             Kmitočtová pásma a uspořádání kanálů............................................................................................................... 14

4.2             Zvláštní požadavky na kompatibilitu mezi systémy............................................................................................... 15

4.3             Přenosová kapacita a spektrální účinnost............................................................................................................. 15

5                 Hlavní požadavky......................................................................................................................................................... 16

5.1             Vlastnosti vysílače....................................................................................................................................................... 16

5.1.1          Výkon vysílače.............................................................................................................................................................. 16

5.1.2          Řízení výkonu a kmitočtu vysílače............................................................................................................................ 17

5.1.2.1       Řízení výkonu vysílače (ATPC a RTPC)................................................................................................................... 17

5.1.2.1.1   Automatické řízení výkonu vysílače (ATPC)............................................................................................................ 17

5.1.2.1.2   Dálkové řízení výkonu vysílače (RTPC)................................................................................................................... 17

5.1.2.2       Dálkové řízení kmitočtu (RFC).................................................................................................................................. 17

5.1.3          Tolerance výstupního výkonu vysílače..................................................................................................................... 17

5.1.4          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska............................................................................................................... 18

5.1.5          Diskrétní složky CW překračující mez spektrální masky..................................................................................... 18

5.1.5.1       Diskrétní složky CW při modulační rychlosti.......................................................................................................... 18

5.1.5.2       Jiné diskrétní složky CW překračující mez spektrální masky............................................................................. 18

5.1.6          Rušivé emise - vnější................................................................................................................................................. 18

5.1.7          Tolerance rádiového kmitočtu.................................................................................................................................. 18

5.2             Vlastnosti přijímače.................................................................................................................................................... 19

5.2.1          Rušivé emise - vnější................................................................................................................................................. 19

5.3             Funkčnost systému bez výběrového příjmu........................................................................................................... 19

5.3.1          BER jako funkce úrovně signálu přijímače............................................................................................................ 19

5.3.2          Citlivost vůči rušení..................................................................................................................................................... 19

5.3.2.1       Citlivost vůči „vnějšímu“ rušení ve společném kanálu......................................................................................... 19

5.3.2.2       Citlivost vůči rušení ze sousedního kanálu............................................................................................................ 19

5.3.2.3       Rušení CW................................................................................................................................................................... 19

6                 Doplňkové požadavky................................................................................................................................................. 19

6.1             Požadavky na odbočení/napájecí vedení................................................................................................................ 20

6.1.1          Příruby vlnovodů (nebo jiné konektory)................................................................................................................... 20

6.1.2          Útlum odrazem na anténním vstupu/výstupu zařízení (referenční bod C/C')................................................... 20

6.2             Intermodulační produkty............................................................................................................................................ 21


Strana 8

Strana

6.3             Vlastnosti vysílače....................................................................................................................................................... 21

6.3.1          Rušivé emise - vnitřní................................................................................................................................................. 21

6.4             Vlastnosti přijímače.................................................................................................................................................... 22

6.4.1          Rozsah vstupní úrovně............................................................................................................................................... 22

6.4.2          Rušivé emise - vnitřní................................................................................................................................................. 23

6.4.3          Potlačení obrazu.......................................................................................................................................................... 23

6.4.4          Selektivita nejvnitřnějšího kanálu............................................................................................................................. 23

6.5             Funkčnost systému bez výběrového příjmu........................................................................................................... 23

6.5.1          Zbytková BER (RBER) zařízení................................................................................................................................. 23

6.5.2          Citlivost vůči rušení pro CCDP s provozem XPIC................................................................................................. 25

6.5.2.1       Citlivost vůči „vnitřnímu“ rušení ve společném kanálu při podmínkách plochého úniku.............................. 25

6.5.2.2       Citlivost vůči „vnitřnímu“ rušení ve společném kanálu při podmínkách rozptylového úniku......................... 25

6.5.3          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 25

6.6             Vlastnosti systému s výběrovým příjmem.............................................................................................................. 26

6.6.1          Kompenzace rozdílového zpoždění......................................................................................................................... 26

6.6.2          BER................................................................................................................................................................................ 26

Příloha A (normativní)  Kmitočtová pásma od 1,4 GHz do 2,7 GHz..................................................................................... 27

A.0             Úvod............................................................................................................................................................................... 27

Příloha B (normativní)  Kmitočtová pásma od 3 GHz do 11 GHz (odstup kanálů do 30 MHz)........................................ 28

B.0             Úvod............................................................................................................................................................................... 28

B.1             Systém B.1 (2 až 2 ´ 34 Mbit/s; STM-0 až 2 ´ STM-0 / 3 GHz až 11 GHz / 1,75 MHz až 29,65 MHz)............. 28

B.1.1          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 28

B.2             Systém B.2 (STM-1 / 3 GHz až 8 GHz / kolem 30 MHz ACAP)............................................................................. 29

B.2.1          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska............................................................................................................... 29

B.2.2          Selektivita nejvnitřnějšího kanálu přijímače........................................................................................................... 31

B.3             Systém B.3 (2 ´ STM-1 / 3 GHz až 8 GHz / kolem 30 MHz CCDP)..................................................................... 32

B.3.1          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska............................................................................................................... 32

B.3.2          Selektivita nejvnitřnějšího kanálu............................................................................................................................. 34

B.3.3          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 35

Příloha C (normativní)  Kmitočtová pásma od 3 GHz do 11 GHz (odstup kanálů 40 MHz).............................................. 36

C.0             Úvod............................................................................................................................................................................... 36

C.1             Systém C.1 (2 ´ STM-1 / 3 GHz až 11 GHz / 40 MHz - CCDP)............................................................................. 36

C.1.1          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska............................................................................................................... 37

C.1.2          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 37

C.2             Systém C.2 (2 ´ STM-1 / 3 GHz až 11 GHz / 40 MHz - ACCP)............................................................................. 38

C.2.1          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska............................................................................................................... 38

C.2.2          Rozsah vstupní úrovně přijímače............................................................................................................................. 38

C.3             Systém C.3 (4 ´ STM-1 / 3 GHz až 11 GHz / 40 MHz - CCDP)............................................................................. 38

C.3.1          Vysokofrekvenční (RF) spektrální maska vysílače................................................................................................ 38

C.3.2          Rozsah vstupní úrovně přijímače............................................................................................................................. 40

C.3.3          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 40


Strana 9

Strana

Příloha D (normativní)  Kmitočtová pásma 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz................................................................................ 41

D.0             Úvod............................................................................................................................................................................... 41

D.1             Systém D.1 (2 / 2 ´ 34 Mbit/s / 13 GHz až 15 GHz až 18 GHz / 1,75 MHz / 28 MHz)........................................ 42

D.1.1          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 42

D.2             Systém D.2 (sub STM-0 / 18 GHz / 3,5 MHz).......................................................................................................... 42

D.3             Systém D.3 (STM-0 / 13 GHz až 15 GHz až 18 GHz / 28 MHz ACCP až 14 MHz ACAP).................................. 42

D.4             Systém D.4 (STM-0 / 13 GHz až 15 GHz až 18 GHz / 14 MHz ACCP)................................................................ 42

D.4.1          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 42

D.5             Systém D.5 (STM-1 / 13 GHz až 15 GHz / přibližně 30 MHz ACAP).................................................................... 43

D.6             Systém D.6 (2 ´ STM-1 / 13 GHz až 15 GHz / přibližně 30 MHz CCDP)............................................................ 43

D.7             Systém D.7 (STM-1 / 18 GHz / 55 MHz až 27,5 MHz)............................................................................................ 43

D.7.1          Spektrální maska RF.................................................................................................................................................. 43

D.7.1.1      Zařízení třídy 4.............................................................................................................................................................. 43

D.7.1.2      Zařízení třídy 5B........................................................................................................................................................... 44

D.7.2          Citlivost vůči zkreslení................................................................................................................................................ 44

D.8             Systém D.8 (2 ´ STM-1 a STM-4 / 15 GHz až 18 GHz / 55 MHz až 56 MHz)...................................................... 45

Příloha E (normativní)  Kmitočtová pásma od 23 GHz do 55 GHz........................................................................................ 46

E.0             Úvod............................................................................................................................................................................... 46

E.1             Systémy E.1, E.2 a E.3: Spektrální maska vysílače pro zařízení třídy 5B.......................................................... 47

Příloha F (normativní)  Přenos paketových dat a kombinací jiných signálů v pásmech od 3 GHz do 55 GHz............. 48

F.1              Úvod............................................................................................................................................................................... 48

F.2              Všeobecné vlastnosti................................................................................................................................................. 48

F.2.1          Kmitočtové vlastnosti a uspořádání kanálů........................................................................................................... 48

F.2.2          Přenosové kapacity a posuzování zařízení............................................................................................................. 48

Příloha G (informativní)  Doplňkové informace......................................................................................................................... 49

G.1             Zbytková bitová chybovost (RBER) a rámcová chybovost (RFER)..................................................................... 49

G.2             Zkušební sestava pro měření vlastností XPI......................................................................................................... 50

G.3             Rozsah kompenzace rozdílového zpoždění........................................................................................................... 51

G.4             Ekvivalence FER/BER a nastavení měřicího zařízení FER (příklad).................................................................. 51

G.4.1          Ekvivalence FER/BER................................................................................................................................................ 51

G.4.2          Nastavení zařízení a měřicí techniky FER (příklad)............................................................................................... 52

G.5             Automatické řízení výkonu vysílače (ATPC)............................................................................................................ 52

Příloha H (informativní)  Techniky snížení ovlivnění uvedené v ERC/DEC(00)07 (pásmo 18 GHz)............................... 53

Příloha I (informativní)  Bibliografie............................................................................................................................................ 54

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 56


Strana 10

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (v http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Přenos a multiplexování (TM).

Tato norma je částí 2-1 vícedílné EN, pokrývající pevné rádiové systémy; vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body, identifikované níže:

Část 1:      „Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému“

Část 2-1:   „Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace“;

Část 2-2:   „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace“

Část 3:      „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace“

Část 4-1:   „Na systému závislé požadavky na antény“

Část 4-2:   „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

19. listopad 2004

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

28. únor 2005

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. srpen 2005

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

28. únor 2007-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz