Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160; 91.140.50                                                                                                                        Březen 2006

Elektrické instalace budov -
Část 7-712: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 33 2000-7-712

                                                                                         idt HD 60364-7-712:2005
                                                                                        idt IEC 60364-7-712:2002

Electrical installations of buildings
Part 7-712: Requirements for special installations or locations -
Solar photovoltaic (PV) power supply systems

Installations électriques des bâtiments
Partie 7-712: R
ègles pour les installations et emplacements spéciaux -
Alimentations photovolta
ïques solaires (PV)

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlage besonderer Art -
Solar - Photovoltaik(PV) - Versorgungssysteme

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-712:2005, který je úplným a nezměněným převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-712:2002.

This standard contains identical version the Harmonization Document HD 60364-7-712:2005, which is the complete and unchanged adoption of the International Standard IEC 60364-7-712:2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75240
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

712            Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy............................................................................................................ 5

712.1         Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 5

712.2         Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 5

712.3         Definice........................................................................................................................................................................... 5

712.30      Stanovení základních charakteristik.......................................................................................................................... 6

712.31      Účel, zdroje a uspořádání........................................................................................................................................... 6

712.4         Bezpečnost.................................................................................................................................................................... 6

712.41      Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................... 6

712.5         Výběr a stavba elektrických zařízení........................................................................................................................... 7

712.51      Všeobecné předpisy.................................................................................................................................................... 7

712.52      Výběr soustav a stavba vedení................................................................................................................................... 8

712.53      Spínací a řídící přístroje............................................................................................................................................... 8

712.54      Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování......................................................................... 8

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 11

Příloha ZB (normativní)  Zvláštní národní podmínky............................................................................................................... 12


Strana 3

Předmluva

Citované normy

IEC 60050-826:2004 zavedena v ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (idt IEC 60050-826:2004)

IEC 60439-1:1999 zavedena v ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 (35 7107) Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (idt EN 60439-1:1999, idt IEC 60439-1:1999)

IEC 60904-3:1989 zavedena v ČSN EN 60904-3:1996 (36 4604) Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (FV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování (idt EN 60904-3:1993, idt IEC 904-3:1989)

IEC/TR 60755:1983 zavedena v ČSN IEC 755:1994 (35 4180) Všeobecné požadavky pro proudové chrániče (idt IEC 755:1983)

IEC 61215:1993 zavedena v ČSN EN 61215:1997 (36 4630) Fotovoltaické (FV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu (idt EN 61215:1995, idt IEC 1215:1993)

IEC 60364-5-55:2002 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-712:2002 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requiments for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
(Elektrická instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy)

Porovnání s IEC 60364-7-712:2002 a HD 60364-7-712:2005

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-712:2005, který je identickým převzetím IEC 60364-7-712:2001. Navíc obsahuje přílohy ZA a ZB které doplnil CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-712:2005

Text mezinárodní normy IEC 60364-7-712:2002, připravený IEC TC 64, Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, spolu se společnými modifikacemi připravenými SC 64A, Ochrana před úrazem elektrickým proudem, technické komise CENELEC TC 64, Elektrické instalace v budovách, byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-712 dne 2005-03-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni,                             (doa)       2005-09-01

      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2006-03-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu                                                                                  (dow)       2008-03-01

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace edičního charakteru k IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu.

Přílohu ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-712:2002

Tato mezinárodní norma byla připravena mezinárodní komisí IEC 64: Elektrické instalace budov.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1229/FDIS

64/1244/RDV

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.


Strana 4

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (idt HD 384.5.537 S2:1998, mod IEC 60364-5-537:1981)

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize výchozí revize         
(eqv HD 384.6.61 S2:2003, mod IEC 364-6-61:1986)

ČSN 33 2000 soubor Elektrické instalace budov (dříve: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení)

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E a.s., IČ 45273529, Ing. Karel Dvořáček

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 5

712 Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

POZNÁMKA Zkratka „PV“ je užita pro výraz „solární fotovoltaické“.

712.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části se užijí pro elektrickou instalaci PV napájecích systémů včetně převodních modulů AC.

POZNÁMKA 1 Normy pro zařízení PV jsou připravovány technickou komisí TC 82.

POZNÁMKA 2 předpisy pro autonomně provozované napájecí systémy PV se připravují.

712.2 Normativní odkazy

Viz příloha ZA.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz