Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                                   Duben 2006

Vodovodní přípojky

ČSN 75 5411

 

Water servis branche pipes

Conduites de branchement ďeau

Wasser - Anschlußleitungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5411 ze srpna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75330
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 4

5          Návrh..................................................................................................................................................................................... 5

6          Provádění.............................................................................................................................................................................. 5

7          Měření průtoků vody a vodoměrná sestava.................................................................................................................... 6

8          Návrh vodoměrných šachet............................................................................................................................................... 7


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Změna oproti předchozí normě spočívá v uvedení normy do souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 806-2 a se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v zapracování aktuálních požadavků na vodoměrnou sestavu.

Souvisící ČSN

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí DN

ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky - Přehled a schematické značky

ČSN 13 6505 Armatury vodárenské - Šoupátka vodárenská PN 10 ze šedé litiny

ČSN 13 6506 Armatury vodárenské - Zemní soupravy - Technické předpisy

ČSN 13 6507 Armatury vodárenské - Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy - Technické předpisy

ČSN EN 10242 (13 8200) Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41:
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 12201-1 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) - Část 1:
Všeobecně

ČSN EN 12201-2 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) - Část 2: Trubky

ČSN EN 12201-3 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN 12201-5 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) - Část 5:
Vhodnost použití systému

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Arnošt Vožeh, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz