Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                   Duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy
společného stravování -
Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody
pro přípravu nápojů

ČSN
EN 203-2-6

06 1901

 

Gas heated catering equipment - Part 2-6: Specific requirements - Hot water heaters for beverage

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-6: Exigences particulières -
Générateurs d´eau chaude pour boisson

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-6: Spezifische Anforderungen - Wasserkocher für Getränkezubereiter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 203-2-6:2005. Evropská norma EN 203-2-6:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 203-2-6:2005. The European Standard EN 203-2-6:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75400
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma ČSN EN 203-2:1996 (06 1901) bude nahrazena souborem norem ČSN EN 203-2-1 až ČSN EN 203-2-11.

Změny proti předchozí normě

Tato norma doplňuje a upravuje příslušné články EN 203-1:2005 a spolu s ostatními částmi
EN 203-2-x nahrazuje EN 203-2:1995.

Citované normy

EN 203-1:2005 zavedena v ČSN EN 203-1:2006 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČ 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                        Říjen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.040.20                                                                                                   Nahrazuje EN 203-2:1995

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování -
Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

Gas heated catering equipment -
Part 2-6: Specific requirements - Hot water heaters for beverage

 

Appareils de cuiscon professionnelle utilisant
les combustibles gazeux -
Partie 2-6: Exigences particulières - Générateurs
d´eau chaude pour boisson

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe -
Teil 2-6: Spezifische Anforderungen - Wasserkocher
für Getränkezubereiter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                Ref. č. EN 203-2-6:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1                 Předmět normy.............................................................................................................................................................. 6

2                 Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 6

6.3.2.2       Ochrana proti riziku vzniku popálení ......................................................................................................................... 7

6.3.2.2.1   Otočné a jiné ovládače................................................................................................................................................ 7

6.8.2          Části namáhané tlakem.............................................................................................................................................. 7

6.10           Hospodárné využívání energie................................................................................................................................... 7

7.8.1          Stabilita a mechanická bezpečnost.......................................................................................................................... 7

7.101         Hospodárné využívání energie................................................................................................................................... 7

7.101.1     Výpočet účinnosti.......................................................................................................................................................... 7

7.101.2     Ohřívače pro přípravu horké vody (průběžný průtok).............................................................................................. 8

7.101.3     Beztlakový ohřívač pro přípravu horké vody.............................................................................................................. 8

7.101.4     Tlakový ohřívač pro přípravu horké vody................................................................................................................... 8

7.101.5     Velkokapacitní ohřívač pro přípravu horké vody...................................................................................................... 9

9.2.1          Výrobní štítek a ostatní štítky....................................................................................................................................... 9

9.3.3          Návody k montáži a nastavení.................................................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy EN 203-2-6 vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU........................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 203-2-6:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 106 „Plynové spotřebiče pro velké kuchyně“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU - viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument spolu s EN 203-2-1, EN 203-2-2, EN 203-2-3, EN 203-2-4, EN 203-2-5, EN 203-2-7, EN 203-2-8, EN 203-2-9, EN 203-2-10 a EN 203-2-11 nahrazuje EN 203-2:1995.

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro hospodárné využívání energie ohřívačů vody pro přípravu nápojů.

Tato evropská norma se musí používat spolu s EN 203-1 „Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost“.

Tato dílčí část k části 2 doplňuje nebo modifikuje příslušné články EN 203-1 a tím ji převádí na evropskou normu na ohřívače vody pro přípravu nápojů.

V případě, že není v této dílčí části k části 2 zmíněn konkrétní článek EN 203-1, platí tento článek, pokud je to opodstatněné. V případě, že je v této normě uvedeno „dodatek“, „úprava“ nebo „náhrada“, musí se podle toho upravit příslušný text EN 203-1.

Články a obrázky doplňující EN 203-1 se číslují od 101.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

DODATEK:

Tato evropská norma stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného využívání energie a značení ohřívačů vody na plynná paliva pro přípravu nápojů pro průmyslové použití.

Tato norma se týká pouze zkoušení typu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz