Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                                   Duben 2006

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou
výztužnou vložkou - Specifikace výrobku
a zkušební metody

ČSN
EN 544

74 7709

 

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods

Bardeaux bitumés avec armature minérale et/ou synthétique - Spécifications des produits et méthodes d’essai

Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage und/oder Kunststoffeinlage - Produktfestlegungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 544:2005. Evropská norma EN 544:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 544:2005. The European Standard EN 544:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 544 (74 7709) z listopadu 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75488
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Kapitola 4 „Značky“ byla přesunuta do kapitoly 8 „Označování a značení“. Byla doplněna kapitola 7 „Hodnocení shody“. Nově norma obsahuje informace pro hodnocení reakce na oheň a chování při vnějším požáru. Byly doplněny přílohy B a ZA. V příloze B je uveden příklad technického listu a příloha ZA se týká vztahu normy k ustanovením směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS.

Citované normy

EN 1110 zavedena v ČSN EN 1110 (72 7634) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 1297 zavedena v ČSN EN 1297 (72 7654) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

EN 12039 zavedena v ČSN EN 12039 (72 7635) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu

EN 12310-1 zavedena v ČSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

EN 12311-1 zavedena v ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.50                                                                                                     Nahrazuje EN 544:1998

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou -
Specifikace výrobku a zkušební metody

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product
specification and test methods

 

Bardeaux bitumés avec armature minérale et/ou synthétique - Spécifications des produits et méthodes d’essai

Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage und/oder Kunststoffeinlage - Produktfestlegungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 544:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

4.1       Materiály.............................................................................................................................................................................. 10

4.1.1    Plošná hmotnost asfaltu.................................................................................................................................................. 10

4.1.2    Povrchová úprava horní strany........................................................................................................................................ 10

4.1.3    Povrchová úprava dolní strany........................................................................................................................................ 10

4.2       Geometrické vlastnosti..................................................................................................................................................... 10

4.2.1    Tvary..................................................................................................................................................................................... 10

4.3       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 10

4.3.1    Tahové vlastnosti............................................................................................................................................................... 10

4.3.2    Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku................................................................................................................... 10

4.4       Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 10

4.4.1    Nasákavost......................................................................................................................................................................... 10

4.4.2    Odolnost proti UV záření.................................................................................................................................................. 10

4.4.3    Odolnost proti vzniku puchýřů......................................................................................................................................... 11

4.4.4    Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě.................................................................................................................... 11

4.4.5    Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu....................................................................................................... 11

4.4.6    Odolnost proti odlupování kovové fólie ze šindelů...................................................................................................... 11

4.5       Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 11

4.5.1    Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 11

4.5.2    Chování při vnějším požáru............................................................................................................................................. 11

5          Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.1.1    Vyřezání zkušebních těles................................................................................................................................................ 11

5.1.2    Označení zkušebních tělese........................................................................................................................................... 12

5.2       Plošná hmotnost asfaltu.................................................................................................................................................. 12

5.3       Geometrické vlastností..................................................................................................................................................... 12

5.4       Tahové vlastnosti............................................................................................................................................................... 12

5.5       Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku................................................................................................................... 12

5.6       Nasákavost......................................................................................................................................................................... 13

5.7       Odolnost proti UV záření.................................................................................................................................................. 13

5.8       Odolnost proti vzniku puchýřů......................................................................................................................................... 13

5.9       Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě.................................................................................................................... 14

5.10     Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu....................................................................................................... 14

5.11     Odolnost proti odlupování kovové fólie ze šindelů...................................................................................................... 14

5.12     Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 14

5.12.1 Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 14

5.12.2 Chování při vnějším požáru............................................................................................................................................. 14


Strana 5

Strana

6          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 14

6.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 14

6.2       Plošná hmotnost asfaltu.................................................................................................................................................. 14

6.2.1    Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 14

6.2.2    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 14

6.2.3    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 14

6.2.4    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 15

6.3       Geometrické vlastnosti..................................................................................................................................................... 15

6.3.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 15

6.3.2    Měření šířky......................................................................................................................................................................... 15

6.3.3    Měření výšky........................................................................................................................................................................ 15

6.4       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 16

6.4.1    Tahové vlastnosti............................................................................................................................................................... 16

6.4.2    Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku................................................................................................................... 16

6.4.3    Nasákavost......................................................................................................................................................................... 16

6.4.4    Odolnost proti UV záření.................................................................................................................................................. 17

6.4.5    Odolnost proti vzniku puchýřů......................................................................................................................................... 17

6.4.6    Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě.................................................................................................................... 17

6.4.7    Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu....................................................................................................... 17

6.4.8    Odolnost proti odlupování kovové fólie ze šindelů...................................................................................................... 18

6.5       Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 18

6.5.1    Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 18

6.5.2    Chování při vnějším požáru............................................................................................................................................. 18

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Počáteční zkoušky typu..................................................................................................................................................... 18

7.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 19

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

7.3.2    Zařízení................................................................................................................................................................................ 19

7.3.3    Vstupní materiály a složky................................................................................................................................................ 19

7.3.4    Neshoda výrobku............................................................................................................................................................... 19

7.3.5    Četnost zkoušek................................................................................................................................................................ 19

7.3.6    Zkušební metody............................................................................................................................................................... 19

8          Označování a značení....................................................................................................................................................... 19

8.1       Označování......................................................................................................................................................................... 19

8.2       Značení................................................................................................................................................................................ 20

Příloha A (normativní) Četnost zkoušek pro systém řízení výroby u výrobce...................................................................... 21

Příloha B (informativní) Příklad technického listu.................................................................................................................... 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
...................................................................................................................................................... 23

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 23

ZA.2    Postup prokazování shody asfaltových šindelů........................................................................................................... 24

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 24

ZA.2.2 ES certifikát a ES prohlášení o shodě........................................................................................................................... 25

ZA.3    Označení shody CE........................................................................................................................................................... 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 544:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2007.

Tato norma nahrazuje EN 544:1998.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Norma stanovuje vlastnosti, provedení a zkušební metody pro asfaltové šindele před jejich položením na střechu.

Norma rovněž obsahuje pokyny pro značení a označování štítkem a kapitolu pro hodnocení shody.

Norma neobsahuje požadavky pro návrh, způsob pokládky a provedení střešního systému.

Provedení střešní krytiny sestavené z těchto výrobků závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro asfaltové šindele určené jako skládaná krytina šikmých střech a/nebo obklady stěn. Odvod vody z povrchu je zajištěn překrytím, různými lepicími systémy nebo kombinací obou, podle montážních pokynů výrobce.

Tato evropská norma platí pouze pro asfaltové šindele s minerální nebo syntetickou výztužnou vložkou nebo jejich kombinací.

Norma neplatí pro asfaltové šindele s plošnou hmotností asfaltu menší než 1 300 g/m2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz