Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.40                                                                                                                                   Duben 2006

Textilie povrstvené pryží nebo plasty -
Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření

ČSN
EN 14882

80 4633

 

Rubber or plastic coated fabrics - Determination of the static and dynamic coefficient of friction

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination des coefficients de frottement statique et
dynamique

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Koeffizienten von Haftreibung und
Bewegungsreibung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14882:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14882:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75547
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 845 zavedena v ČSN EN ISO 845 (64 5411) Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti

EN ISO 1302 zavedena v ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

EN ISO 2231 zavedena v ČSN EN ISO 2231 (80 0862) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

EN ISO 2286-1 zavedena v ČSN EN ISO 2286-1 (80 4620) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti

EN ISO 5084 zavedena v ČSN EN ISO 5084 (80 0844) Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly

EN ISO 12947-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12947-1:1998 (80 0846) Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                                     
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Srpen 2005

ICS 59.080.40

Textilie povrstvené pryží nebo plasty -
Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření

Rubber or plastic coated fabrics -
Determination of the static and dynamic coefficient of friction

 

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de
plastique -
Détermination des coefficients de frottement
statique et dynamique

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien -
Bestimmung der Koeffizienten von Haftreibung und
Bewegungsreibung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14882:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Definice....................................................................................................................................................................................... 6

4    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 7

6    Příprava zkušebních vzorků..................................................................................................................................................... 8

7    Klimatizace................................................................................................................................................................................. 9

8    Postup zkoušky.......................................................................................................................................................................... 9

9    Výpočet a vyjádření výsledků................................................................................................................................................... 9

10  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Podstata metody zkoušení................................................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14882:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato metoda zkoušení podrobně popisuje postup a vyhodnocení třecích vlastností povrstvených textilií. Zkouška spočívá v měření síly nutné k uvedení kluzáku do pohybu po povrchu zkušebního vzorku povrstvené textilie a ve zjištění koeficientu statického a dynamického tření.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz