Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180                                                                                                                                      Duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů -
Část 1: Stanovení vlastností filmu

ČSN
EN ISO 9311-1

66 8692

                                                                                                  idt ISO 9311-1:2005

Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 1: Determination of film properties

Adhèsifs pour tuyauteries thermoplastiques - Partie 1: Détermination des propriétés des films

Klebstoffe für thermoplastische Rohrleistungsysteme - Teil 1: Bestimmung der Filmeneigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9311-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English of the European Standard EN ISO 9311-1:2005. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75575
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 923:1998 nezavedena1)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

_______________

1)    ČSN EN 923:1999, která přejímala EN 923:1998 byla nahrazena ČSN EN 923:2006 z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1


Strana 3

                                                                                
NORME EUROPÉENNE                                                                                  
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Červenec 2005

ICS 83.180

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů -
Část 1: Stanovení vlastností filmů
(ISO 9311-1:2005)

Adhesives for thermoplasic piping systems -
Part 1: Determination of film properties
(ISO 9311-1:2005)

 

Adhèsifs pour thermoplastiques - Partie 1:
Détermination des propriétés des films
(ISO 9311-1:2005)

Klebstoffe für thermoplastische
Rohrleitungssysteme - Teil 1: Bestimmung
der Filmeigenschaften
(ISO 9311-1:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-04-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN ISO 9311-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma (EN ISO 9311-1:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 193 „Lepidla, jejíž sekretariát řídí AENOR, ve spolupráci s Technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Tato norma je součástí série norem uvedených níže:

EN ISO 9311-1: Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu
(ISO 9311-1:2005)

EN ISO 9311-2: Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Hodnocení smykové pevnosti
(ISO 9311-2:2002)

EN ISO 9311-3: Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku
(ISO 9311-3:2005)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Bezpečnost................................................................................................................................................................................. 6

5    Princip.......................................................................................................................................................................................... 6

6    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

7    Postup stanovení....................................................................................................................................................................... 8

8    Vyjádření výsledků................................................................................................................................................................... 10

9    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 10


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN ISO 9311 specifikuje tři zkušební metody vhodné pro stanovení roztíratelnosti a vlastností filmu rozpouštědlových lepidel pro potrubní systémy z termoplastů. Tyto metody přímo neposkytují srovnatelné výsledky.

Jedna metoda je určena pro ne-tixotropní lepidla a další dvě metody jsou určeny pro tixotropní lepidla.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz