Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10; 23.040.60                                                                                                                     Duben 2006

Příruby a přírubové spoje -
Šrouby a matice -
Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby
z oceli s označením Class

ČSN
EN 1515-3

13 1501

 

Flanges and their joints - Bolting - Part 3: Classification of bolt materials for steel flanges, class designated

Brides et leur assemblages - Boulonnerie - Partie 3: Classification de matériaux de boulonnerie pour brides en acier,
désignées Class

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 3: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen
für Stahlflansches, nach Class bezeichnet

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1515-3:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1515-3:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75588
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1759-1:2004 zavedena v ČSN EN 1759-1:2005 (13 1175) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24

EN 1515-1 zavedena v ČSN EN 1515-1 (13 1501) Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1:
Výběr šroubů a matic

EN 10269 zavedena v ČSN EN 10269 (42 0947) Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

EN ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                            Září 2005

ICS 21.060.10; 23.040.60

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace
materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

Flanges and their joints - Bolting - Part 3: Classification of bolt materials
for steel flanges, class designated

 

Brides et leur assemblages - Boulonnerie -
Partie 3: Classification de matériaux de boulonnerie
pour brides en acier, désignées Class

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben
und Muttern - Teil 3: Klassifizierung
von Schraubenwerkstoffen für Stahlflansches,
nach Class bezeichnet

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1515-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované a normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 6

3    Klasifikace materiálů šroubů.................................................................................................................................................. 6

Příloha A (informativní) Základní údaje....................................................................................................................................... 8

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1515-3:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2006.

EN 1515 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice sestává ze tří částí:

      Část 1: Výběr šroubů a matic

      Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

      Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma pokrývá klasifikaci materiálů šroubů, které se používají na spojení ocelových přírub podle EN 1759-1 (označené Class).

Materiály šroubů jsou uvedeny v EN 1515-1, skupiny materiálů přírub jsou uvedeny v EN 1759-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz