Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20                                                                                                                                  Květen 2006

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná
úprava žárově stříkaných povlaků

ČSN
EN ISO 14924

03 8735

                                                                                                   idt ISO 14924:2005

Thermal spraying - Post-treatment and finishing of thermally sprayed coatings

Projection thermique - Traitement et finition des revêtements obtenus par projection thermique

Thermisches Spritzen - Nachbehandeln und Nachbearbeiten von thermisch gespritzten Schichten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14924:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14924:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75605
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 2063 zavedena v ČSN EN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky -
Zinek, hliník a jejich slitiny

EN ISO 12944-5 zavedena v ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné systémy

EN ISO 14920 zavedena v ČSN EN ISO 14920 (03 8730) Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

ISO 504 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Mgr. Nataša Bednářová - TechNorm, Praha, IČ 41107829, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                       Srpen 2005

ICS 25.220.20

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků
(ISO 14924:2005)

Thermal spraying - Post-treatment and finishing of thermally sprayed coatings
(ISO 14924:2005)

 

Projection thermique - Traitement et finition
des revêtements obtenus par projection thermique
(ISO 14924:2005)

Thermisches Spritzen - Nachbehandeln
und Nachbearbeiten von thermisch gespritzten
Schichten
(ISO 14924:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-04-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN ISO 14924:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Dodatečné mechanické úpravy........................................................................................................................................ 6

4          Chemické úpravy................................................................................................................................................................. 8

5          Tepelné úpravy.................................................................................................................................................................... 9

6          Ochrana zdraví a bezpečnost práce................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní)  Některé přibližné hodnoty pro třískové obrábění žárově stříkaných povlaků........................... 10

Příloha B (informativní)  Některé přibližné hodnoty pro broušení žárově stříkaných povlaků.......................................... 11

Příloha C (informativní)  Informace o brusivech....................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN ISO 14924:2005) byla vypracována technickou komisi CEN/TC 240 „Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Úspěšný provoz žárově stříkané součásti v rozhodující míře závisí na správném výběru postupu dodatečných úprav a/nebo konečné úpravy po nástřiku. Při opracovávání a/nebo úpravách žárově stříkaného povlaku je nezbytné vzít v úvahu zejména vlastnosti lamelární struktury. Tato struktura se značně liší od struktury téhož materiálu v litém nebo tvářeném stavu a postupy konečných úprav, které mohou být vhodné pro lité nebo tvářené materiály, by žárově stříkané povlaky pravděpodobně poškodily.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje dodatečné úpravy a konečnou úpravu žárově stříkaných povlaků. Lze ji použít na různé typy dodatečných mechanických, chemických a tepelných úprav, včetně třískového obrábění a jiných mechanických postupů, utěsňování, moření a nanášení nátěrů, jakož i přetavení, difuzního žíhání a izostatického lisování za horka.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz