Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.01; 33.100.01                                                                                                                    Květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové
spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb -
Část 32: Specifické podmínky pro aplikace
radarového sondování země a zdí

ČSN
ETSI EN 301 489-32
V1.1.1

87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services -
Part 32: Specific conditions for Ground and Wall Probing Radar applications

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-32 V1.1.1:2005.
Překlad
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)          
ETSI EN 301 489-32 V1.1.1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75677
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové
spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1:
Společné technické požadavky

ETSI EN 302 066-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 066-1 (87 5130) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové
spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1:
Technické vlastnosti a zkušební metody

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikačkoncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Další informace

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v září 2005.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 32 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vysvětlivky k textu a slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-32 V1.1.1 (2005-09)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 32: Specifické podmínky
pro aplikace radarového sondování země a zdí

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 32: Specific conditions
for Ground and Wall Probing Radar applications

 

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-230-32

 

Klíčová slova

EMC, radar, radio, regulation, short range, UWB

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma ETSI může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z následujících služeb:
 http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp

 

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2005.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI registrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI registrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 6

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 7

2          Citované dokumenty........................................................................................................................................................... 7

3          Definice a zkratky................................................................................................................................................................. 7

3.1       Definice................................................................................................................................................................................. 7

3.2       Zkratky................................................................................................................................................................................... 8

4          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Uspořádání zkušebních signálů...................................................................................................................................... 8

4.3       Vyloučená pásma............................................................................................................................................................... 8

4.3.1    Vyloučená pásma přijímačů............................................................................................................................................. 8

4.3.2    Vyloučené pásmo vysílačů................................................................................................................................................ 8

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů....................................................................................................................................... 8

4.5       Normální zkušební modulace.......................................................................................................................................... 8

5          Posuzování funkce.............................................................................................................................................................. 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj............................................................................................ 9

5.3       Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj.................................................................................................... 9

5.4       Přidružené zařízení.............................................................................................................................................................. 9

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................. 9

6          Funkční kritéria.................................................................................................................................................................... 9

6.1       Všeobecná funkční kritéria................................................................................................................................................ 9

6.2       Tabulka funkčnosti.............................................................................................................................................................. 9

6.3       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT)...................................................................................... 9

6.4       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT)............................................................................... 9

6.5       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na přijímače (CR).................................................................................. 9

6.6       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na přijímače (TR).......................................................................... 10

6.7       Funkční kritéria pro přidružená zařízení zkoušená samostatně............................................................................... 10

7          Přehled použitelnosti........................................................................................................................................................ 10

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 10

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 10

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 10

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Definice typů GPR a WPR v rozsahu platnosti této normy.......................................................... 11

Příloha B (informativní)  Název EN v úředních jazycích........................................................................................................... 12

Historie............................................................................................................................................................................................. 14


Strana 6

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [2]).

Tato norma je částí 32 vícedílné EN. Veškeré podrobnosti o celém souboru lze nalézt v EN 301 489-1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

26. srpen 2005

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2005

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2006

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2007-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz