Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.03, 03.120.10                                                                                                                     Duben 2006

Systémy managementu kvality - Základní principy
a slovník

ČSN
EN ISO 9000

01 0300

                                                                                                     idt ISO 9000:2005

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire

Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9000:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9000:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9000 ed. 2 (01 0300) z března 2002 a ČSN EN ISO 9000 (01 0300) ze srpna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75682
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti normě původní byly v této normě změněny překlady některých termínů.

V předchozím vydání ČSN EN ISO 9000 byl při překladu termínu „quality“ použit jako preferovaný termín „jakost“ a jako dovolený termín „kvalita“.

Vzhledem k vývoji tohoto oboru u nás i ve světě a vnímání pojmu i termínu širokou veřejností je preferován jednoznačně přirozenější překlad tohoto termínu jako „kvalita“ a proto v tomto vydání je preferovaný termín kvalita. Jakost je dovolený termín, aby bylo možné zavedené názvy měnit postupně.

U překladu termínu „characteristic“ byl jako preferovaný termín stanoven termín „charakteristika“, protože v ČSN je tento překlad široce používán.

V této technické normě oproti předchozímu vydání jsou přeloženy výrazy „people“ jako „lidé/osoby“, „personnel“ jako „pracovníci“, „employee“ jako „zaměstnanec“.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 704 (01 0505) Terminologická práce - Principy a metody

ČSN ISO 1087-1 (01 0501) Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení

ČSN EN ISO 9001:2002, ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ČSN EN ISO 9004:2002, ed. 2 (01 0324) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

ČSN EN ISO 10012 (01 0360) Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

ČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

ČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

ČSN ISO 10019 (01 0338) Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání

ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody - Slovník a základní principy

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

ČSN IEC 50(191) (01 0102) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb (idt IEC 60050-191:1990)

ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (idt VIM:1993)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.2.6, 3.4.2 a 3.8.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Bartoň, QSV, IČ 10287574

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

                                                                                     
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Září 2005

ICS 03.120.10; 01.040.03                                                                             Nahrazuje EN ISO 9000:2000

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
(ISO 9000:2005)

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
(ISO 9000:2005)

 

Systèmes de management de la qualité -
Principes essentiels et vocabulaire

(ISO 9000:2005)

Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen
und Begriffe
(ISO 9000:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 9000:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1       Předmět normy........................................................ 10

2       Základní principy systémů managementu
kvality
.......................................................................... 10

2.1    Odůvodnění systémů managementu kvality...... 10

2.2    Požadavky na systémy managementu kvality
a požadavky na produkty........................................ 11

2.3    Systémový přístup k managementu kvality......... 11

2.4    Procesní přístup...................................................... 12

2.5    Politika kvality a cíle kvality..................................... 12

2.6    Funkce vrcholového vedení v rámci systému
managementu kvality.............................................. 14

2.7    Dokumentace........................................................... 14

2.8    Hodnocení systémů managementu kvality........ 15

2.9    Neustálé zlepšování............................................... 17

2.10 Funkce statistických metod................................... 17

2.11 Systémy managementu kvality a systémy
managementu zaměřené na jiné oblasti........... 18

2.12 Vztah mezi systémy managementu kvality
a modely úspěšnosti.............................................. 18

3       Definice..................................................................... 19

3.1    Termíny týkající se kvality....................................... 19

3.2    Termíny týkající se managementu....................... 21

3.3    Termíny týkající se organizace.............................. 23

3.4    Termíny týkající se procesu a produktu............... 24

3.5    Termíny týkající se charakteristik.......................... 26

3.6    Termíny týkající se shody....................................... 28

3.7    Termíny týkající se dokumentace......................... 30

3.8    Termíny týkající se zkoumání................................ 31

3.9    Termíny týkající se auditu....................................... 32

3.10 Termíny týkající se prokazování kvality
procesů měření....................................................... 35

Příloha A (informativní) Metodika použitá při vývoji
slovníku..................................................................... 37

Bibliografie......................................................................... 57

 

 

1       Scope......................................................................... 10

2       Fundamentals of quality management
systems..................................................................... 10

2.1    Rationale for quality management systems...... 10

2.2    Requirements for quality management systems
and requirements for products............................. 11

2.3    Quality management systems approach........... 11

2.4    The process approach........................................... 12

2.5    Quality policy and quality objectives..................... 12

2.6    Role of top management within the quality
management system............................................. 14

2.7    Documentation........................................................ 14

2.8    Evaluating quality management systems.......... 15

2.9    Continual improvement.......................................... 17

2.10 Role of statistical techniques................................ 17

2.11 Quality management systems and other
management system focuses.............................. 18

2.12 Relationship between quality management
systems and excellence models......................... 18

3       Terms and definitions............................................ 19

3.1    Terms relating to quality......................................... 19

3.2    Terms relating to management............................ 21

3.3    Terms relating to organization.............................. 23

3.4    Terms relating to process and product............... 24

3.5    Terms relating to characteristics.......................... 26

3.6    Terms relating to conformity.................................. 28

3.7    Terms relating to documentation......................... 30

3.8    Terms relating to examination.............................. 31

3.9    Terms relating to audit........................................... 32

3.10 Terms related to quality assurance
for measurement processes................................ 35

Annex A Methodology used in the development
of the vocabulary...................................................... 37

Bibliography....................................................................... 57

 


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (ISO 9000:2005) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 176 „Management kvality a prokazování kvality“, subkomisí 1 „Pojmy a termino-logie“ ve spolupráci s Řídicím centrem CEN (CMC).

 

This document (ISO 9000:2005) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 176 "Quality management and quality assurance", Subcommittee 1, “Concepts and terminology”, in collaboration with the CEN Management Centre (CMC).

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2006.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2006.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9000:2000.

 

This document supersedes EN ISO 9000:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 9000:2005 byl schválen CEN jako evropská norma (EN ISO 9000:2005) bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 9000:2005 has been approved by CEN as a European Standard (EN ISO 9000:2005) without any modifications.

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

(ISO) (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electronical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této technické normy mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

 


Strana 6

 

ISO 9000:2005 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176, Management kvality a prokazování kvality, subkomisí SC 1, Pojmy a terminologie.

 

ISO 9000:2005 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 1, Concepts and terminology.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 9000:2000). Zahrnuje změny přijaté v návrhu změny ISO/DAM 9000:2004.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 9000:2000). It includes the changes accepted in the Draft Amendment ISO/DAM 9000:2004.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci. Zahrnuje pojmové diagramy, které představují grafické vyjádření vztahů mezi termíny ve specifických pojmových oblastech ve vztahu k systémům managementu kvality.

 

Annex A of this International Standard is for information only. It includes concept diagrams that provide a graphical representation of the relationships between terms in specific fields relative to quality management systems.

 


Strana 7

 

Odmítavé stanovisko k manipulaci s PDF souborem

 

PDF disclaimer

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, ledaže by typy písma, které jsou vloženy, byly používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

 

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems
Incorporated“.

 

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF, lze najít ve Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední sekretariát ISO.

 

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ISO 2005

 

© ISO 2005

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické nebo mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení ISO; povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

 

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

 

 

 

ISO copyright office

 

 

Case postale 56, CH-1211 Geneva 20

 

 

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

 

 

 

Vydáno ve Švýcarsku

 

Published in Switzerland


Strana 8

0 Úvod

 

0 Introduction

0.1 Všeobecně

 

0.1 General

Dále uvedené normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu kvality

 

The ISO 9000 family of standards listed below has been developed to assist organizations, of all types and sizes, to implement and operate effective quality management systems.

      ISO 9000 popisuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje terminologii systémů managementu kvality

 

      ISO 9000 describes fundamentals of quality management systems and specifies the terminology for quality management systems.

      ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality pro případ, že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů a že má v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků.

 

      ISO 9001 specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to provide products that fulfill customer and applicable regulatory requirements and aims to enhance customer satisfaction.

      ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systémů managementu kvality. Cílem této normy je zlepšování výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran.

 

      ISO 9004 provides guidelines that consider both the effectiveness and efficiency of the quality management systems. The aim of this standard is improvement of the performance of the organization and satisfaction of customers and other interested parties.

      ISO 19011 poskytuje návod na auditování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

 

      ISO 19011 provides guidance on auditing quality and environmental management systems.

Dohromady tyto normy tvoří koherentní soubor norem na systémy managementu kvality usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu.

 

Together they form a coherent set of quality management system standards facilitating mutual understanding in national and international trade.

0.2 Zásady managementu kvality

 

0.2 Quality management principles

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a transpa-rentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje management kvality společně s dalšími disciplínami managementu.

 

To lead and operate an organization successfully, it is necessary to direct and control it in a systematic and transparent manner. Success can result from implementing and maintaining a management system that is designed to continually improve performance while addressing the needs of all interested parties. Managing an organization encompasses quality management amongst other management disciplines.

Bylo identifikováno osm zásad managementu kvality, které může vrcholové vedení používat pro vedení organizace ke zvýšení výkonnosti.

 

Eight quality management principles have been identified that can be used by top management in order to lead the organization towards improved performance.

a)  Zaměření na zákazníka

 

a)  Customer focus

Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání.

 

Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations.

b)  Vedení a řízení lidí (vůdčí role)

 

b)  Leadership

Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů organizace.

 

Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization’s objectives.

 


Strana 9

 

c)  Zapojení lidí

 

c)  Involvement of people

Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace.

 

People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization’s benefit.

d)  Procesní přístup

 

d)  Process approach

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.

 

A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process.

e)  Systémový přístup k managementu

 

e)  System approach to management

Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.

 

Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives.

f)   Neustálé zlepšování

 

f)   Continual improvement

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace.

 

Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization.

g)  Přístup k rozhodování zakládající se
na faktech

 

g)  Factual approach to decision making

Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

 

Effective decisions are based on the analysis of data and information.

h)  Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

 

h)  Mutually beneficial supplier relationships

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.

 

An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value.

Těchto osm zásad managementu kvality tvoří základ norem na systémy managementu kvality v rámci souboru ISO 9000.

 

These eight quality management principles form the basis for the quality management system standards within the ISO 9000 family.

 


Strana 10

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

V této mezinárodní normě jsou popsány základní principy systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny.

 

This International Standard describes fundamentals of quality management systems, which form the subject of the ISO 9000 family, and defines related terms.

Tato mezinárodní norma se týká:

 

This International Standard is applicable to the following:

a)  organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality,

 

a)  organizations seeking advantage through the implementation of a quality management system;

b)  organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní,

 

b)  organizations seeking confidence from their suppliers that their product requirements will be satisfied;

c)  uživatelů produktů,

 

c)  users of the products;

d)  všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány),

 

d)  those concerned with a mutual understanding of the terminology used in quality management (e.g. suppliers, customers, regulators);

e)  všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány),

 

e)  those internal or external to the organization who assess the quality management system or audit it for conformity with the requirements of ISO 9001 (e.g. auditors, regulators, certification/ registration bodies);

f)   všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci,

 

f)   those internal or external to the organization who give advice or training on the quality management system appropriate to that organization;

g)  zpracovatelů souvisících norem.

 

g)  developers of related standards.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz