Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                  Květen 2006

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Bezpečnostní střešní háky

ČSN
EN 517

74 7703

 

Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 517:2006. Evropská norma EN 517:2006 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 517:2006. The European Standard EN 517:2006 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 517 (74 7703) z listopadu 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75715
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN 517:1996 došlo k upřesnění kapitol 3 až 12 a doplnění přílohy ZA.

Citované normy

EN 355 zavedena v ČSN EN 255 (83 2622) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

EN 364 zavedena v ČSN EN 364 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody

EN 1140 zavedena v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8- pramenná lana

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Michaela Janoušková, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                            
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Únor 2006

ICS 91.060.20                                                                                                     Nahrazuje EN 517:1995

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny -
Bezpečnostní střešní háky

Prefabricated accessories for roofing -
Roof safety hooks

 

Accessoires préfabriqués pour couverture -
Crochets de sécurité

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen -
Sicherheitsdachhaken

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 517:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Definice.............................................................................................................................................................................. 6

4             Značky................................................................................................................................................................................ 6

5             Materiály............................................................................................................................................................................. 7

6             Rozměrové a konstrukční požadavky........................................................................................................................... 7

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

6.2          Bezpečnostní střešní háky............................................................................................................................................. 7

7             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

7.1          Statická pevnost ve spodní části háku......................................................................................................................... 8

7.2          Statická pevnost v kotvicím bodě................................................................................................................................... 8

7.3          Únavová pevnost.............................................................................................................................................................. 8

7.4          Reakce na oheň a chování při vnějším požáru.......................................................................................................... 9

8             Zkoušení............................................................................................................................................................................ 9

8.1          Zkouška statické pevnosti.............................................................................................................................................. 9

8.1.1       Počet zkušebních vzorků................................................................................................................................................. 9

8.1.2       Zkoušení ve spodních částí háku................................................................................................................................. 9

8.1.3       Zkoušení kotevních bodů................................................................................................................................................ 9

8.2          Zkoušení únavové pevnosti............................................................................................................................................ 9

9             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 11

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.2          Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................ 11

9.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.3          Systém řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................... 11

9.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.3.2       Zařízení............................................................................................................................................................................. 12

9.3.3       Vstupní materiály a složky............................................................................................................................................. 12

9.3.4       Neshoda výrobku............................................................................................................................................................ 12

9.3.5       Postup návrhu................................................................................................................................................................. 12

10           Návod pro montáž a údržbu.......................................................................................................................................... 12

11           Označování...................................................................................................................................................................... 12

12           Značení............................................................................................................................................................................. 12

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
................................................................................................................................................... 13

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 13

ZA.2       Postup prokazování shody bezpečnostních střešních háků.................................................................................. 13

ZA.2.1    Systém prokazování shody........................................................................................................................................... 13

ZA.2.2    Prohlášení o shodě....................................................................................................................................................... 14

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 517:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Tato norma nahrazuje EN 517:1995.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro bezpečnostní střešní háky (stavební výrobky) umístěné na povrchu šikmých střech a trvale připevněné k nosné konstrukci střechy. Háky jsou určeny pro připevnění žebříků pro pokrývače, pro podepření pracovních plošin a pro kotevní body, ke kterým se připevňují osobní ochranné prostředky proti pádu nebo pro přidržení.

Norma stanovuje základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost bezpečnostních střešních háků připevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího systému a rozsah zkoušek.

Norma neplatí pro zařízení, která se používají výhradně jako kotevní body pro připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo pro přidržení (viz EN 795).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz