Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                                  Červen 2006

Elektrická požární signalizace -
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN
EN 54-18

34 2710

 

Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/ouput devices

Systèmes de détection et ďalarme incendie - Partie 18: Dispositifs ďentrée/sortie

Brandmeldeanlagen - Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 54-18:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 54-18:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75831
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 54-1:1996 zavedena v ČSN EN 54-1:1997 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

EN 50130-4:1995 zavedena v ČSN EN 50130-4:1997 (33 4590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkoušky A: Chlad

EN 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2:
Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Údery

EN 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška Db a návod. Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)

EN 60068-2-42 zavedena v ČSN EN 60068-2-42 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí - Část 2-42: Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

EN 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60068-2-78 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí - Část 2-78: Zkoušky -
Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku ZA.2.2.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: LITES, a.s., IČ 44569955, Ing. Jiří Laifr

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

                                                                                         Prosinec 2005

ICS 13.220.20

Elektrická požární signalizace -
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

Fire detection and fire alarm systems -
Part 18: Input/ouput devices

 

Systèmes de détection et ďalarme incendie -
Partie 18: Dispositifs ďentrée/sortie

Brandmeldeanlagen -
Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN 26. října 2005.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 54-18:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato norma (EN 54-18:2005) byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 72 „Elektrická požární signalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah mezi směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 54 „Elektrická požární signalizace“ se skládá z následujících částí:

Část 1: Úvod

Část 2: Ústředna

Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

Část 4: Napájecí zdroj

Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace

Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

Část 11: Tlačítkové hlásiče

Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optického světleného paprsku

Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému

Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

Část 15: Bodový typ hlásičů multisenzorových

Část 16: Ústředna pro hlasová výstražná zařízení

Část 17: Izolátory

Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

Část 20: Nasávací hlásiče

Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

Část 22: Lineární tepelné hlásiče

Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů - Reproduktory

Část 25: Komponenty využívající radiových linek a systémové požadavky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice a zkratky................................................................................................................................................. 7

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.2       Zkratky................................................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Splnění požadavků normy................................................................................................................................................. 7

4.2       Monitorování snímatelného zařízení................................................................................................................................ 7

4.3       Označení a údaje................................................................................................................................................................ 7

4.4       Dokumentace...................................................................................................................................................................... 8

4.5       Požadavky na zařízení řízená softwarem........................................................................................................................ 8

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Fungování a kolísání napájecích parametrů................................................................................................................ 10

5.3       Suché teplo (provozní zkouška)...................................................................................................................................... 11

5.4       Chlad (provozní zkouška)................................................................................................................................................. 11

5.5       Vlhké teplo, cyklické (provozní zkouška)........................................................................................................................ 12

5.6       Vlhké teplo, konstantní (zkouška odolnosti)................................................................................................................. 13

5.7       Koroze oxidem siřičitým (SO2) (zkouška odolnosti).................................................................................................... 13

5.8       Ráz (provozní zkouška)..................................................................................................................................................... 14

5.9       Úder (provozní zkouška)................................................................................................................................................... 15

5.10     Vibrace sinusové (provozní zkouška)............................................................................................................................ 15

5.11     Vibrace sinusové (zkouška odolnosti).......................................................................................................................... 16

5.12     Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Zkoušky odolnosti..................................................................................... 17

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 18

ZA.1    Předmět normy a odpovídající ustanovení................................................................................................................... 18

ZA.2    Postupy prokazování shody vstupních/výstupních zařízení pokrytých touto normou............................................. 19

ZA.3    Označení CE, označení etiketou a průvodní dokumentace....................................................................................... 22

ZA.4    ES certifikát shody a prohlášení o shodě..................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 6

Úvod

Výraz vstupní/výstupní zařízení, použitý v této normě, zahrnuje široký rozsah různých typů zařízení, která jsou určena pro různé aplikace, a proto mohou mít různé funkce. Proto tato norma nezahrnuje detailní funkční požadavky na vstupní/výstupní zařízení, ale požaduje, aby výrobce specifikoval jejich funkci a aby byla funkce zařízení podle specifikace výrobce bezchybná.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro vstupní/výstupní zařízení připojená do přenosové cesty systému elektrické požární signalizace. Zařízení je použito k přijímání a vysílání elektrických signálů do přenosové cesty nebo z přenosové cesty, nezbytných pro provoz systému elektrické požární signalizace a/nebo zařízení požární ochrany.

Vstupní/výstupní zařízení mohou být fyzicky oddělená zařízení nebo jejich funkce může být integrována do jiného zařízení, v tomto případě k hodnocení této funkce může být použita tato norma.

Tato norma nezahrnuje ústřednu a její příslušenství (např. indikační panely nebo OPPO).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz