Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.10                                                                                                                                  Červen 2006

Systémy managementu kvality -
Směrnice pro plány kvality

ČSN
ISO 10005

01 0332

 

Quality management systems - Guidelines for quality plans

Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour les plans qualité

Qualitätsmanagement - Leitfaden für Qualitätsplanung

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10005:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10005:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10005 (01 0332) z února 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75896
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována s ohledem na soubor norem ISO 9000:2000.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 9000:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 ed. 2:2002 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

Souvisící normy

ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2002 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ČSN EN ISO 9004 ed. 2:2002 (01 0324) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

ČSN ISO 10006 ed. 2:2004 (01 0333) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů

ČSN ISO 10007:2004 (01 0334) Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace

ČSN EN ISO 10012:2003 (01 0360) Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

ČSN ISO/TR 10013:2002 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

ČSN ISO 10015:2001 (01 0337) Management jakosti - Směrnice pro výcvik

ČSN ISO/TR 10017:2004 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

ČSN ISO/IEC 17799:2005 (36 9790) Informační technologie - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací

ČSN EN ISO 19011:2003 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

ČSN ISO/IEC 90003:2005 (36 9043) Softwarové inženýrství - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 v počítačovém softwaru

Vypracování normy

Zpracovatel: Advanced Quality, IČ 16112946, Ing. Marie Šebestová

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality                     ISO 10005
                                                                                                                                    Druhé vydání
                                                                                                                                    2005-06-01

ICS 03.120.10

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1          Předmět normy...................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty......................... 8

3          Definice................................................................... 8

4          Vývoj plánu kvality................................................. 11

4.1       Identifikování potřeb pro plán kvality................. 11

4.2       Vstupy pro plán kvality......................................... 12

4.3       Předmět plánu kvality.......................................... 12

4.4       Příprava plánu kvality........................................... 13

5          Obsah plánu kvality.............................................. 14

5.1       Všeobecně............................................................ 14

5.2       Předmět................................................................. 15

5.3       Vstupy pro plán kvality......................................... 15

5.4       Cíle kvality.............................................................. 15

5.5       Odpovědnosti managementu............................ 15

5.6       Řízení dokumentů a údajů................................. 16

5.7       Řízení záznamů.................................................... 16

5.8       Zdroje..................................................................... 17

5.9       Požadavky.............................................................. 18

5.10     Komunikace se zákazníkem.............................. 18

5.11     Návrh a vývoj.......................................................... 18

5.12     Nakupování........................................................... 12

5.13     Výroba a poskytování služeb.............................. 20

5.14     Identifikace a sledovatelnost............................. 21

5.15     Majetek zákazníka................................................ 21

5.16     Ochrana produktu................................................ 22

5.17     Řízení neshodného produktu............................ 22

5.18     Monitorování a měření......................................... 22

5.19     Audity...................................................................... 23

6          Přezkoumání, přijetí, uplatňování a revize
plánu kvality........................................................... 24

6.1       Přezkoumání a přijetí plánu kvality.................... 24

6.2       Uplatňování plánu kvality.................................... 24

6.3       Revize plánu kvality.............................................. 25

 

1          Scope....................................................................... 8

2          Normative references........................................... 8

3          Terms and definition............................................. 8

4          Development of a quality plan........................... 11

4.1       Identifying the need for the quality plan............ 11

4.2       Inputs to the quality plan..................................... 12

4.3       Scope of the quality plan..................................... 12

4.4       Preparation of the quality plan........................... 13

5          Content of the quality plan.................................. 14

5.1       General.................................................................. 14

5.2       Scope..................................................................... 15

5.3       Quality plan inputs............................................... 15

5.4       Quality objectives................................................. 15

5.5       Management responsibilities............................ 15

5.6       Control of documents and data......................... 16

5.7       Control of records................................................ 16

5.8       Resources............................................................. 17

5.9       Requirements....................................................... 18

5.10     Customer communication................................. 18

5.11     Design and development................................... 18

5.12     Purchasing............................................................ 19

5.13     Production and service provision...................... 20

5.14     Identification and traceability.............................. 21

5.15     Customer property............................................... 21

5.16     Preservation of product....................................... 22

5.17     Control of nonconforming product.................... 22

5.18     Monitoring and measurement........................... 22

5.19     Audits...................................................................... 23

6          Review, acceptance, implementation
and revision of the quality plan
.......................... 24

6.1       Review and acceptance of the quality plan..... 24

6.2       Implementation of the quality plan.................... 24

6.3       Revision of the quality plan................................ 25


Strana 4

 

Strana

6.4       Zpětná vazba a zlepšování................................. 26

Příloha A (informativní) Zjednodušené příklady
 forem prezentace plánů kvality......................... 27

Příloha B (informativní) Soulad mezi ISO 10005:2005
a ISO 9001:2000
.................................................. 38

Bibliografie......................................................................... 40

 

Page

6.4       Feedback and improvement.............................. 26

Příloha A (informative) Simplified examples of
formats for the presentation of quality plans
.. 27

Příloha B (informative) Correspondence between
ISO 10005:2005 and ISO 9001:2000
............... 38

Bibliografie......................................................................... 40

 


Strana 5

 

Odmítavé stanovisko k manipulaci s PDF souborem

 

PDF disclaimer

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe je dovoleno tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, ledaže by typy písma, které jsou vloženy, byly používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

 

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

 

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF, lze najít ve Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední sekretariát ISO.

 

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ISO 2005

 

© ISO 2005

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické nebo mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení ISO; povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

 

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO copyright office

 

 

Case postale 56, CH-1211 Geneva 20

 

 

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

 

 

Vydáno ve Švýcarsku

 

Published in Switzerland


Strana 6

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardi-zation) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and nongovern-mental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the Interna-tional Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé části  tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 10005 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176, Management kvality a prokazování kvality, subkomisí SC 2, Systémy kvality.

 

ISO 10005 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10005:1995) a je jeho technickou revizí s ohledem na ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 10005:1995). It constitutes a technical revision of that edition, taking into account ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 and ISO 9004:2000.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz