Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.75                                                                                                                                  Červen 2006

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu
pro strojírenství a všeobecné technické použití -
Technické dodací podmínky - Část 2:
Korozivzdorné oceli

ČSN
EN 10296-2

42 0101

 

Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 2:
Stainless steel

Tubes ronds soudés en acier pour utilisation en mécanique générale et en construction mécanique - Conditions
techniques de livraison - Partie 2: Tubes en acier inoxydable

Geschweißte kreisförmige Stahlrohre für den Maschinenbau und allgemeine technische Anwendungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Nichtrostende Stähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10296-2:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10296-2:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       75903
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 910 zavedena v ČSN EN 910 (42 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů -
Zkouška lámavosti

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1:
Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021:1993 zavedena v ČSN EN 10021:1995 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování - Značky ocelí, základní symboly

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

EN 10052:1993 zavedena v ČSN EN 10052:1996 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10168 zavedena v ČSN EN 10168 (42 0007) Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 10246-2 zavedena v ČSN EN 10246-2 (01 5062) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2:
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek vířivými proudy (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) z austenitických a austeniticko-feritických ocelí pro ověřování těsnosti

EN 10246-3 zavedena v ČSN EN 10246-3 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3:
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

EN 10246-7 zavedena v ČSN EN 10246-7 (01 5067) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7:
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem

EN 10246-8 zavedena v ČSN EN 10246-8 (01 5068) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8:
Automatické zkoušení svarových spojů elektricky a indukčně svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem

EN 10246-9 zavedena v ČSN EN 10246-9 (01 5069) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení svarových spojů ocelových trubek svařovaných pod tavidlem pro zjišťování podélných nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

EN 10246-10 zavedena v ČSN EN 10246-10 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10:
Radiografické zkoušení svarových spojů ocelových trubek svařovaných automatizovaně pod tavidlem pro zjišťování necelistvostí

EN 10256 zavedena v ČSN EN 10256 (01 5003) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kompetence
a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2

EN 10266:2003 zavedena v ČSN EN 10266:2004 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

CR 10260:1998 zavedena v ČSN CR 10260:1998 (42 0011) Systémy označování ocelí - Přídavné systémy

EN ISO 377 zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 8491 zavedena v ČSN EN 8491 (42 0324) Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem

EN ISO 8492 zavedena v ČSN EN ISO 8492 (42 0325) Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím


Strana 3

EN ISO 8493 zavedena v ČSN EN 8493 (42 0326) Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním

EN ISO 8496 zavedena v ČSN EN 8496 (42 0329) Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence

EN ISO 1127 zavedena ČSN EN ISO 1127 (42 6751) Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

EN ISO 2566-2 zavedena v ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

EN ISO 3651-2 zavedena v ČSN EN ISO 3651-2 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 12.1 a k příloze C doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje vybrané obdobné oceli podle materiálových listů ČSN třídy 41 a EN 10088-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., Krátká 39, Praha 10, IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

Prosinec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.75

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství
a všeobecné technické použití -
Technické dodací podmínky -
Část 2: Korozivzdorné oceli

Welded circular steel tubes for mechanical
and general engineering purposes -
Technical delivery conditions -
Part 2: Stainless steel

 

Tubes ronds soudés en acier pour utilisation en
mécanique générale et en construction
mécanique -
Conditions techniques de livraison -
Partie 2: Tubes en acier inoxydable

Geschweißte kreisförmige Stahlrohre für den
Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen -
Technische Lieferbedingungen -
Teil 2: Nichtrostende Stähle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-04-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN        Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 10296-2:2005 E
                               jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod ................................................................................................................................................................................................. . 8

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 9

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 9

3    Termíny a definice................................................................................................................................................................... 10

4    Značky........................................................................................................................................................................................ 11

5    Klasifikace a označování........................................................................................................................................................ 11

6    Údaje pro objednávání........................................................................................................................................................... 11

7    Způsob výroby........................................................................................................................................................................... 12

8    Požadavky.................................................................................................................................................................................. 13

9    Kontrola a zkoušení................................................................................................................................................................. 21

10  Odběr vzorků............................................................................................................................................................................. 23

11  Zkušební metody..................................................................................................................................................................... 24

12  Značení...................................................................................................................................................................................... 27

13  Manipulace a balení ............................................................................................................................................................... 27

Příloha A (normativní) Výrobní postup a stavy povrchu........................................................................................................... 28

Příloha B (informativní) Orientační údaje k tepelnému zpracování v průběhu výroby a tváření za tepla, jako součást
dalšího zpracování ........................................................................................................................................................... 29

Příloha C (informativní) Rovnice pro výpočet jmenovitých charakteristik průřezu.............................................................. 32

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 33

Národní příloha NA (informativní) .............................................................................................................................................. 34

NA.1    Vybrané obdobné oceli podle materiálových listů třídy 41a EN 10088-1............................................................... 34


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma (EN 10296-2:2005) byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 29, Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky", jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Další částí EN 10296 je:

      Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

Další v řadě evropských norem, pokrývající bezešvé ocelové trubky pro mechanické a všeobecné strojírenské účely, v současné době připravované jsou:

      EN 10297 Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky

Další v řadě připravované v této oblasti evropských norem jsou prEN 10294 - Duté tyče pro obrábění a EN 10305 - Ocelové trubky pro přesné použití.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Evropská organizace pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že je vymezeno, že shoda s tímto dokumentem může zahrnovat využití patentů použitých značek ocelí 1.4362 a 1.4854, které jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

CEN nezaujímá žádný postoj vztahující se k prokázání, platnosti a rozsahu těchto patentových práv.

Majitel těchto patentových práv ujistil CEN, že je ochoten vyjednávat o licenci, pod rozumnými a nediskriminačními podmínkami s uchazeči po celém světě. V této souvislosti, prohlášení majitelů těchto patentových práv registrovaly v CEN.

Informace mohou být obdrženy o:

Jakost 1.4362
Sandvik AB
SE-811 81 SANDVIKEN
Sweden

Jakost 1.4854
Outokumpu OYJ
Intelectual Property Management
P.O.Box 27
FI - 02201 ESPOO
Finsko

Pozornost je koncipována k možnosti, že některý ze základních prvků uvnitř tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv jiných, než těch uvedených výše. CEN nenese odpovědnost za identifikaci žádných nebo všech takových patentových práv.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma blíže určuje technické dodací podmínky pro svařované trubky kruhového příčného průřezu vyrobené z korozivzdorných ocelí pro strojírenské a všeobecné technické použití.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz