Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Červen 2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -
Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6126-2

 

Road building - Unbound courses - Part 2: Vibrated makadam course

Construction des chaussées - Couches non cimentée - Partie 2: Couche de gravier macadamisé par vibration

Oberbau der Fahrbahnen - Schichten ohne Bindemittel - Teil 2: Hohlraumreiches Korngerüst mit eingerüttelten
Gesteinskörnungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou společně s ČSN EN 13285 z června 2006 a ČSN 73 6126-1 z června 2006 se nahrazuje
ČSN 73 6126 z července 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75944
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Značky a označování........................................................................................................................................................... 4

5          Užití ve vozovce.................................................................................................................................................................... 4

5.1       Užití vibrovaného štěrku ve vozovce................................................................................................................................. 4

5.2       Tloušťka vrstvy..................................................................................................................................................................... 4

6          Podloží................................................................................................................................................................................... 4

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 4

6.2       Infiltrace podloží................................................................................................................................................................... 5

7          Stavební materiály............................................................................................................................................................... 5

7.1       Kamenivo.............................................................................................................................................................................. 5

8          Stavební práce..................................................................................................................................................................... 6

8.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

8.2       Podmínky pokládky............................................................................................................................................................. 6

8.3       Kamenná kostra.................................................................................................................................................................. 6

8.4       Výplňové kamenivo............................................................................................................................................................. 6

8.5       Zavibrování výplňového kameniva.................................................................................................................................... 6

8.6       Ošetřování a ochrana povrchu.......................................................................................................................................... 6

9          Hodnocení shody................................................................................................................................................................ 6

9.1       Průkazní zkoušky................................................................................................................................................................. 6

9.2       Kontrolní zkoušky................................................................................................................................................................ 6

9.3       Kontrolní zkoušky stavebních materiálů......................................................................................................................... 7

9.4       Kontrolní zkoušky hotové vrstvy......................................................................................................................................... 7

9.4.1    Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby............................................................................................................ 7

9.4.2    Odchylky od příčného sklonu............................................................................................................................................ 7

9.4.3    Nerovnost povrchu.............................................................................................................................................................. 7

9.4.4    Tloušťka vrstvy..................................................................................................................................................................... 7

9.4.5    Kontrola hloubky zavibrování výplňového kameniva..................................................................................................... 7

9.4.6    Modul přetvárnosti............................................................................................................................................................... 7


Strana 3

Předmluva

Norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch z vibrovaného štěrku.

Změny oproti předchozí normě

Nahrazovaná ČSN 73 6126 byla zpracována jako kmenová norma pro pět technologií používaných pro nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a stanovila požadavky na stavební materiál, stavební směs i hotovou konstrukční vrstvu. Nová ČSN 73 6126-2 stanoví požadavky na vrstvu z vibrovaného štěrku. Samostatná norma ČSN 73 6126-1 stanoví požadavky na vrstvu mechanicky zpevněného kameniva (MZK), požadavky na vrstvu ze štěrkodrti (ŠD) a štěrkopísku (ŠP) a požadavky na mechanicky zpevněnou zeminu (MZ). Tímto postupem byla společně se zavedením příslušných evropských norem zajištěna úplná náhrada ČSN 73 6126.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Janem Zajíčkem - APT SERVIS,
IČ 61980536

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek) z vibrovaného štěrku.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz