Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.20                                                                                                                              Červenec 2006

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí -
Část 6-1: Spínače s více funkcemi -
Přepínací zařízení

ČSN
EN 60947-6-1
ed. 2

35 4101

                                                                                            idt IEC 60947-6-1:2005

Low-voltage switchgear and controlgear -
Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment

Appareillage à basse tension -
Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Matériels de connexion de transfert

Niederspannung-Schaltgeräte -
Teil 6-1: Mehrfunktionsschaltgeräte - Netzumschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60947-6-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60947-6-1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-10-01 se zrušuje ČSN EN 60947-6-1 (35 4101) z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-10-01 používat dosud platná ČSN EN 60947-6-1 (35 4101) z června 1997 v souladu s předmluvou k EN 60947-6-1:2005.

Změny proti předchozím normám

Toto druhé vydání normy je založeno na prvním vydání včetně všech jeho změn. Byly aktualizovány normativní odkazy, upřesněny a doplněny definice a technické požadavky a v souvislosti s tím i zkoušky. Nově byly doplněny požadavky a zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60695-11-10:1999 zavedena v ČSN EN 60695-11-10:2000 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí -
Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

IEC 60947-1:2004 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 3:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí -
Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60947-2:2003 zavedena v ČSN EN 60947-2 ed. 2:2004 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2:
Jističe

IEC 60947-3:1999 zavedena v ČSN EN 60947-3 ed. 2:2000 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3:
Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

IEC 60947-4-1:2000 zavedena v ČSN EN 60947-4-1 ed. 2:2002 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-1:
Stykače a spouštěče motorů
- Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

IEC 60947-4-2:1999 zavedena v ČSN EN 60947-4-2:2001 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-2:
Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

IEC 60947-4-3:1999 zavedena v ČSN EN 60947-4-3:2001 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-3:
Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

IEC 60947-6-2:2002 zavedena v ČSN EN 60947-6-2 ed. 2:2003 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn -
Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

IEC 61000-4-2:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-2:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický náboj - zkouška odolnosti - Základní norma EMC

IEC 61000-4-3:2002 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 2:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole -
Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-4:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-4:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 4: Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti - Základní norma EMC

IEC 61000-4-5:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-5:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6:2003 nezavedena*)

CISPR 11:2003 nezavedena*)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60947-6-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment -
Transfer switching equipment    
(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60947-6-1:2005. V souladu s EN 60947-4-1:2005 však byly doplněny přílohy ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace a ZZ (informativní) Pokrytí základních požadavků Směrnic ES.

_______________

*)    Do doby zavedení těchto norem se používá jejich originál, který je dostupný v ČNI Praha, oddělení informací, Praha Biskupský dvůr 5.


Strana 3

Informativní údaje z IEC 60947-6-1:2005

Mezinárodní norma IEC 60947-4-1 byla připravena subkomisí 17 B: Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, technické komise IEC 17: Spínací a řídicí přístroje.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1989, změnu A1:1994 a změnu A2:1997. Toto vydání zahrnuje změnu A3, která nebyla vydána samostatně.

Text této normy vychází z prvního vydání, jeho změny A1, změny A2 a z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

17B/1418/FDIS

17B/1424/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato část IEC 60947 se musí používat společně s IEC 60947-1: Všeobecná ustanovení.

Ustanovení všeobecných požadavků, která jsou předmětem IEC 60947-1, platí pro tuto část IEC 60947, kde jsou výslovně uvedena. Kapitoly a články, tabulky, obrázky a přílohy z takto platných všeobecných požadavků jsou označeny odkazem na IEC 60947-1 (např. 1.2.3 IEC 60947-1, tabulka 4 IEC 60947-1 nebo příloha A IEC 60947-1 atd.).

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC Část 3.

IEC 60947 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí:

Část 1:      Všeobecná ustanovení

Část 2:      Jističe

Část 3:      Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Část 4-1:   Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Část 4-2:   Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

Část 4-3:   Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče na střídavý proud pro nemotorické zátěže

Část 5-1:   Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Část 5-2:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Část 5-3:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

Část 5-4:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

Část 5-5:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

Část 5-6:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

Část 5-7:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

Část 5-8:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové povolovací spínače1

Část 5-9:   Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače1

Část 6-1:   Spínače s více funkcemi - Automatická přepínací zařízení

Část 6-2:   Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

Část 7-1:   Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

Část 7-2:   Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

Část 7-3:   Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

Část 8:      Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

_______________

1     Připravuje se.


Strana 4

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

  znovu potvrzena;

  zrušena;

  nahrazena revidovaným vydáním, nebo

  změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 5

                                                                                   Listopad 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.130.20                                                            Nahrazuje EN 60947-6-1:1991 + A1:1994 + A2:1997

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí
Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení
(IEC 60947-6-1:2005)

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment
(IEC 60947-6-1:2005)

 

Appareillage à basse tension
Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples -
Matériels de connexion de transfert
(CEI 60947-6-1:2005)

Niederspannung-Schaltgeräte
Teil 6-1: Mehrfunktionsschaltgeräte -
Netzumschalter
(IEC 60947-6-1:2005)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2005-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                   Ref. č. EN 60947-6-1:2005 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 17B/1418/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 60947-6-1, připravený SC 17B, Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, IEC TC 17, Spínací a řídicí přístroje, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 60947-6-1 dne 2005-10-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60947-6-1:1991 + A1:1994 + A2:1997.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2006-07-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2008-10-01

Tato část EN 60947 se musí používat společně s EN 60947-1:2004 (IEC 60947-1:2004), Všeobecná ustanovení.

Ustanovení všeobecných požadavků, která jsou předmětem IEC 60947-1, platí pro tuto část EN 60947, kde jsou výslovně uvedena. Kapitoly a články, tabulky, obrázky a přílohy z takto platných všeobecných požadavků jsou označeny odkazem na IEC 60947-1 (např. 1.2.3 IEC 60947-1, tabulka 4 IEC 60947-1 nebo příloha A IEC 60947-1 atd.).

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky Směrnice EC 89/336/EEC. Viz přílohu ZZ.

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz