Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20                                                                                     Červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny
a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku
a požadavky

ČSN
EN 14782

74 7720

 

Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements

Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons - Spécification de produit
et exigences

Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für die Innen- und Außenanwendung aus Metallblech -
Produktspezifikation und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14782:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14782:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76042
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 506:2000 zavedena v ČSN EN 506 (74 7714) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

EN 508-1:2000 zavedena v ČSN EN 508-1 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

EN 508-2:2000 zavedena v ČSN EN 508-2 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

EN 508-3:2000 zavedena v ČSN EN 508-3 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 10326 zavedena v ČSN EN 10326 (42 0910) Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově
pokovené - Technické dodací podmínky

EN 13162 zavedena v ČSN EN 13162 (72 7201) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 6270-1 zavedena v ČSN EN 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzace

ISO 6988 zavedena v ČSN EN 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.1.2 a C.2.4 doplněny informativní národní poznámky.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Michaela Janoušková, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                         
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Leden 2006

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní
obklady - Specifikace výrobku a požadavky

Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining -
Product specification and requirements

 

Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons - Spécification de produit et exigences

Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für die Innen- und Außenanwendung aus Metallblech - Produktspezifikation und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14782:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

4.1       Materiály.............................................................................................................................................................................. 11

4.2       Jmenovitá tloušťka............................................................................................................................................................ 11

4.3       Mechanická únosnost...................................................................................................................................................... 11

4.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.3.2    Odolnost střešních krytin proti bodovému zatížení...................................................................................................... 12

4.4       Vodotěsnost....................................................................................................................................................................... 12

4.5       Parotěsnost a vzduchotěsnost....................................................................................................................................... 12

4.6       Změny rozměrů.................................................................................................................................................................. 12

4.7       Mezní úchylky rozměrů...................................................................................................................................................... 12

4.8       Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 12

4.9       Chování při vnějším požáru............................................................................................................................................. 12

4.10     Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 12

4.11     Uvolňování nebezpečných látek...................................................................................................................................... 13

5          Zkušební metody, způsob hodnocení a odběru vzorků.............................................................................................. 13

5.1       Chování krytin při vnějším požáru................................................................................................................................... 13

5.1.1    Výrobky splňující požadavky na chování při vnějším požáru bez nutnosti zkoušení............................................. 13

5.1.2    Výrobky klasifikované bez nutnosti dalšího zkoušení (CWFT).................................................................................. 13

5.1.3    Ostatní výrobky................................................................................................................................................................... 13

5.2       Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 13

5.2.1    Výrobky, splňující požadavky rekce na oheň třídy A1 bez nutnosti zkoušení.......................................................... 13

5.2.2    Výrobky zatříděné bez nutnosti dalšího zkoušení (CWFT)......................................................................................... 13

5.2.3    Ostatní výrobky................................................................................................................................................................... 13

5.3       Uvolňování nebezpečných látek...................................................................................................................................... 14

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 14

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

6.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 14

6.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

6.2.2    Odběr vzorků pro počáteční zkoušení typu................................................................................................................... 16

6.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 16

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

6.3.2    Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 17

7          Označování......................................................................................................................................................................... 19

8          Značení výrobku................................................................................................................................................................. 19

Příloha A (normativní) Ocelový pech s vícevrstvým povlakem............................................................................................... 20

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

A.2       Základní materiál............................................................................................................................................................... 20


Strana 7

Strana

A.3       Specifické požadavky........................................................................................................................................................ 20

A.3.1   Nejmenší jmenovitá tloušťka.......................................................................................................................................... 20

A.3.2   Specifikace povlaků obsahujících asfalt....................................................................................................................... 20

A.3.3   Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 20

A.4       Vady...................................................................................................................................................................................... 20

Příloha B (normativní) Stanovení odolnosti proti bodovému zatížení................................................................................... 21

B.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 21

B.2       Zkušební rozpětí................................................................................................................................................................ 21

B.3       Zkušební plechy................................................................................................................................................................. 22

B.4       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 22

B.5       Počet zkoušek a vyhodnocení výsledků........................................................................................................................ 23

B.6       Přejímací podmínky.......................................................................................................................................................... 23

B.7       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 24

Příloha C (normativní) Podmínky pro montáž a upevnění zkušebních těles při zkoušení reakce na oheň.................. 25

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

C.2       Podmínky pro montáž a upevnění.................................................................................................................................. 25

C.2.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

C.2.2   Všeobecné ustanovení..................................................................................................................................................... 25

C.2.3   Zajištění překrytí u svislého spoje.................................................................................................................................. 27

C.2.4   Normové sestavení - Ocelové oplechování koutu....................................................................................................... 27

C.2.5   Alternativní sestavení........................................................................................................................................................ 27

C.2.6   Uspořádání pro zkoušku rekce na oheň podle EN ISO 11925-2 (zkoušky zápalnosti)....................................... 27

C.3       Přímé a rozšířené použití výsledků zkoušek chování při požáru podle EN 13823................................................ 27

C.3.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

C.3.2   Přímé použití: Systémy s jedním plechem (jednovrstvý systém bez izolace)........................................................ 28

C.3.3   Přímé použití: Systémy se dvěma (profilovanými nebo plochými) plechy s povlakem (nebo jedna kazeta
s jedním plechem) s izolací mezi oběma plechy (dvouvrstvý systém).................................................................... 29

C.3.4   Rozšířené použití: Ostatní izolační systémy - Všeobecný postup............................................................................ 31

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
...................................................................................................................................................... 33

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 33

ZA.2    Postupy prokazování shody výrobků.............................................................................................................................. 34

ZA.2.1 Systémy prokazování shody............................................................................................................................................ 34

ZA.2.2 Prohlášení o shodě.......................................................................................................................................................... 35

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 36

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 38


Strana 8

Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 14782:2006) připravila Technická komise CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen u IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2006

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje terminologii, požadavky a zkušební metody pro továrně vyrobené samonosné plechové výrobky (pro nenosná použití) pro střešní krytiny a obklady stěn.

Tato norma platí také pro vnitřní obklady stropů a stěn a pro kazety (viz obrázek 1).

Tato norma platí pro samonosné plechové výrobky z mědi, zinku, oceli, hliníku nebo korozivzdorné oceli s povlakem nebo bez něj. Povlak může být kovový, organický, anorganický nebo vícevrstvý (viz přílohu A). Rubová strana stavebních dílců může být opatřena vrstvou omezující odkapávání zkondenzované vody.

Tato norma obsahuje také pravidla pro označování, značení štítkem a hodnocení shody.

Tato norma neplatí pro výrobky pro nosné účely, tj. výrobky, které přispívají k celkové nebo částečné stabilitě budov díky své pevnosti nebo odolnosti proti dlouhodobému statickému zatížení (kromě vlastní tíhy plechu).

Tato norma neobsahuje požadavky na akustické nebo tepelně izolační vlastnosti.

Tato norma neobsahuje rozměrové nebo konstrukční požadavky vzhledem k pracovním postupům, montážní technice nebo provedení instalovaných výrobků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz