Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10                                                                                                                                   Srpen 2006

Kovové materiály -
Zkouška tvrdosti podle Vickerse -
Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

ČSN
EN ISO 6507- 4

42 0374

                                                                                                 idt ISO 6507- 4:2005

Metallic materials - Vickers hardness test - Part 4: Table of hardness values

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 4: Tableau des valeurs de dureté

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 4: Tabelle zur Bestimmung der Härtewerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6507-4:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6507-4:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76056
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Na rozdíl od předchozí normy ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374):1999 ve které byly tabulky hodnot tvrdosti součástí metody zkoušení, presentuje tato norma tabulky k vyhodnocení tvrdosti podle Vickerse, stanovené podle ČSN EN ISO 6507-1:2006, samostatně. Formální struktura této normy respektuje obsahové členění norem řady EN ISO 6507.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6507-1:2005 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1:2006 (42 0374) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ISO 6507-2:2005 zavedena v ČSN EN ISO 6507-2:2006 (42 0374) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ISO 6507-3:2005 zavedena v ČSN EN ISO 6507-3:2006 (42 0374) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

Vypracování normy

Zpracovatel: WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64, Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Prosinec 2005

ICS 77.040.10

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse -
Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
(ISO 6507- 4:2005)

Metallic materials - Vickers hardness test -
Part 4: Table of hardness values
(ISO 6507- 4:2005)

 

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers -
Partie 4: Tableau des valeurs de dureté
(ISO 6507- 4:2005)

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers -
Teil 4: Tabelle zur Bestimmung der Härtewerte
(ISO 6507- 4:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN ISO 6507- 4:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6507-4:2005) byl vypracovaný technickou komisí ISO/TC 164 „Mechanické zkoušení kovů“ ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 1 „Ocel - Mechanické zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 6507- 4:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 6507-4:2005 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Tabulky hodnot tvrdosti podle Vickerse u zkoušek provedených na rovných plochách......................................... 6


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 6507 uvádí tabulky hodnot tvrdosti podle Vickerse používané u zkoušek na rovných plochách.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz