Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.10;03.220.20                                                                                                                 Červenec 2006

Dopravní služby - Městská logistika -
Směrnice pro stanovení omezeného přístupu
do městských center

ČSN
EN 14892

76 2010

 

Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city center

Services de transport - Logistique urbaine - Lignes directrices pour la définition de l’accès limité aux centres-villes

Transportdienstleistungen - City-Logistik - Leitfaden zur Bestimmung des begrenzten Zugangs zu Innenstädten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14892:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14892:2005. It was translated by Czech Standards Institut. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76081
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované předpisy

Směrnice Rady 92/53/EEC z 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Směrnice Rady 96/53/EC z 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Evropského společenství, stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/EC z 22. července 1997 týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pozměňující směrnici 70/156/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/96/EC z 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Lukáš, IČ 41967925

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

                                                                                            Listopad 2005

ICS 03.100.10;03.220.20

Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného
přístupu do městských center

Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access
to city centers

 

Services de transport - Logistique urbaine - Lignes
directrices pour la définition de l’accès limité aux
centres-villes

Transportdienstleistungen - City-Logistic -
Leitfaden zur Bestimmung des begrenzten
Zugangs zu Innenstädten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14892:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ................................................................................................................................................................................... .... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice .............................................................................................................................................................. 7

4          Obsah a struktura .............................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecná doporučení ..................................................................................................................................................... 7

4.2       Hmotnost a rozměry vozidel.............................................................................................................................................. 7

4.3       Časová okna........................................................................................................................................................................ 8

4.4       Technická konstrukce vozidel........................................................................................................................................... 8

4.4.1    Motor ..................................................................................................................................................................................... 8

4.4.2    Zavěšení náprav ................................................................................................................................................................. 8

4.5       Výkon vozidla ....................................................................................................................................................................... 8

4.5.1    Využití kapacity .................................................................................................................................................................... 8

4.5.2    Hluk ....................................................................................................................................................................................... 8

4.6       Systémy poplatků ............................................................................................................................................................... 9

4.6.1    Systémy mýtného ............................................................................................................................................................... 9

4.6.2    Parkovací sazby .................................................................................................................................................................. 9

4.7       Výhody pro zvláštní vozidla ................................................................................................................................................ 9

5          Informování veřejnosti........................................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní) Příklad oznámení omezení ve stanovených oblastech................................................................ 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14892:2005) byla připravena Technickou komisí CEN/TC 320 „Doprava - Logistika a služby, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě musí být nejpozději do května 2006 udělen status národní normy, a to buď vydáním identifického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány Belgie, České Republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Na semináři CEN o normalizaci intermodální a interoperabilní nákladní dopravy, který se konal 14. a 15. prosince 1999, bylo zdůrazněno, že se různé typy omezení v různých městech a zemích staly překážkou v plánování dopravy, a že tato omezení znesnadňují dopravním společnostem organizaci účinné nákladní dopravy v Evropě.

Dále bylo na semináři konstatováno, že informace o návrzích místních omezení, které vydávají místní úřady, jsou dostupné pouze v místě nebo regionu.

Seminář doporučil, aby technický výbor CEN zorganizoval evropské zasedání s názvem: „Městská logistika. Na jaře 2000 byl tento úkol přidělen CEN/TC 320 a byla ustanovena pracovní skupina 3.

Seminář CEN o intermodální a interoperabilní dopravě v Evropě: Část 2: „Osobní doprava“, který se konal 28. a 29. listopadu 2001, vydal Doporučení 1 (2001-11-29) tohoto znění: Vzhledem k množství problémů v rámci udržitelné dopravy v přeplněných městech, pro usnadnění přístupu do měst a pro optimalizaci investic do dopravního systému se doporučuje zahájit normalizační práce na základě požadavků týkajících se technických parametrů vozidel vzhledem k uplatnění systémů zpoplatňujících silniční přepravu a k chystanému oceňování silniční přepravy v souladu s činností CEN/TC 278.

Iniciátory uvedeného doporučení jsou obyvatelé a úřady mnoha zemí, kterých se týká znečištění způsobené hustým provozem v městských centrech, zejména ve velkých městech. Dalším důvodem je, že vozidla zabírají stále více prostoru v ulicích. Některé úřady již zavedly omezení přístupu vozidel do městských center a nebo jej plánují.

Tato omezení mají čtyři typy zainteresovaných oblastí:

      průmysl/obchod;

      dopravní společnosti;

      soukromé osoby;

      úřady.

Protože různé místní i cizí společnosti ovlivňují systémy omezení, je důležité, aby všichni zainteresovaní byli schopni porozumět a ovlivňovat místní systémy. Úspěch otevřeného evropského dopravního trhu závisí na stanovení omezení v určitém rámci s jednotnou terminologií a prováděcími kritérii.

COST 321 (Městská přeprava zboží) popisuje v závěrečné zprávě různé systémy omezení a jeho praktické důsledky. Evropská komise podporuje vhodné řešení městské logistiky a nabízí podporu při zavádění alternativních energií v dopravě.

Následující směrnice EU se vztahují na:

      článek 4.2 Hmotnost a rozměry vozidla (příloha II směrnice 92/53/EEC, směrnice 96/53/EC a směrnice 97/27/EC);

      článek 4.4.1 Motor (směrnice 99/96/EC);

      článek 4.4.2 Zavěšení náprav (směrnice 96/53/EC a směrnice 97/27/EC).


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje možná omezení přístupu do městských center a obchodních zón a jiných uzavřených oblastí a poskytuje návod pro využití prvků zaměřených na vzájemný vztah mezi společnostmi nákladní dopravy a místními úřady k vytvoření účinnějšího plánování dopravy a provozu, zabránění dopravní zácpy v těchto oblastech a ochraně městského životního prostředí.

Tato evropská norma stanoví vhodná řešení silniční dopravy a může být použita, jestliže se předpokládají omezení z důvodu efektivní dopravy a ochrany životního prostředí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz