Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.10; 97.220.10                                                                                                                       Říjen 2006

Zařízení pro diváky -
Část 2: Kritéria pro navrhování provozních
prostor -
Parametry a národní situace

ČSN
CEN/TR 13200-2

73 5905

 

Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 13200-2:2005.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76102
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky na straně 6 a 14.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13200-1 (73 5905) Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace

ČSN EN 13200-3 (73 5905) Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Souvisící dokumenty ČMFS

Projekt ČMFS - Ligové stadiony 2003

Rozpis soutěží pro I. Gambrinus ligu a II. Ligu ČMFS

POZNÁMKA Dokumenty ČMFS jsou dostupné na adrese: Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100,
169 00 Praha 6

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

Listopad 2005

ICS 97.200.10; 97.220.10

Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor -
Parametry a národní situace

Spectator facilities - Layout criter ia of service area - Part 2: Characteristics
and national situations

 

Installations pour spectateurs - Critères
d’implantation des espaces de service - Partie 2:
Caractéristiques et situations nationales

Zuschaueranlagen - Teil 2: Kriterien für die
räumliche Anordnung von Versorgungsbereichen -
Eigenschaften und nationale Gegebenheiten

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 315 a byla schválena CEN 2005-04-30.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. CEN/TR 13200-2:2005:E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato norma byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 315 „Zařízení pro diváky“, jejíž sekretariát zajišťuje
UNI.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz