Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30                                                                                                                              Červenec 2006

Textilie - Matracoviny -
Specifikace a metody zkoušení

ČSN
EN 14976

80 4207

 

Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods

Textiles - Coutil à matelas - Spécifications et méthodes ďessai

Textilien - Matratzendrell - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14976:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14976:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76104
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1773 zavedena v ČSN EN 1773 (80 0843) Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

EN 12127 zavedena v ČSN EN 12127 (80 0849) Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

EN 25077 zavedena v ČSN EN 25077 (80 0822) Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 105-C08 zavedena v ČSN EN ISO 105-C08 (80 0197) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě

EN ISO 105-E04 zavedena v ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část E04: Stálobarevnost v potu

EN ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část X12: Stálobarevnost v otěru

EN ISO 6330 zavedena v ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

EN ISO 9073-4 zavedena v ČSN EN ISO 9073-4 (80 6134) Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

EN ISO 13936-2 zavedena v ČSN EN ISO 13936-2 (80 0842) Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

EN ISO 13937-2 zavedena v ČSN EN ISO 13937-2 (80 0829) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení -
Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

EN ISO 13938-1 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku -
Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jan Liška

Technická normalizační komise: TNK 31, Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2005

ICS 59.080.30

Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení

Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods

 

Textiles - Coutil à matelas -
Spécifications et méthodes
ďessai

Textilien - Matratzendrell -
Anforderungen und Pr
üfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14976:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5          Doplňující informace.......................................................................................................................................................... 9

6          Značení, označování, balení.............................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Stanovení délky návinu ve výrobě..................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Zjišťování obloukovitosti a zešikmení............................................................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14976:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví vlastnosti, metody zkoušení (kromě hořlavosti) a minimální požadavky pro matracoviny (tkané, netkané nebo pletené), vhodné pro potahování matrací, pohovek a základů lůžek, určené pro obytné (domácí) použití, pro použití ve veřejném sektoru a při uzavírání obchodních smluv.

POZNÁMKA V některých zemích platí předpisy o hořlavosti matracovin a jejich složek. Tyto předpisy je třeba dodržovat.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz