Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                  Červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B6
(včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC

ČSN
EN 14663

56 0629

 

Foodstuffs - Determination of vitamin B6 (including its glycosilated forms) by HPLC

Produits alimentaires - Dosage de la vitamine B6 (y compris ses formes glycosylées) par CLHP

Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin B6 (einschliesslich glukosidisch gebundener Verbindungen) mit HPLC

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14663:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14663:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76151
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3696: 1995 zavedena v ČSN ISO 3696: 1995 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

Souvisící normy

ISO 5725-1:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované
metody měření

Souvisící předpisy

Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, Za Opravnou 4, Praha 5, IČ 539252, Ing. Martin Kubík

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

                                                                                         Prosinec 2005

ICS 67.050

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 (včetně jeho glykosilovaných forem)
metodou HPLC

Foodstuffs - Determination of vitamin B6 (including its glycosilated forms) by HPLC

 

Produits alimentaires - Dosage de la vitamine B6
(y compris ses formes glycosylées) par CLHP

Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin B6
(einschliesslich glukosidisch gebundener
Verbindungen) mit HPLC

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14663:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 14663:2005) byl připraven technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin - Horizontální metody “, jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Zařízení................................................................................................................................................................................ 10

6          Postup................................................................................................................................................................................. 10

7          Výpočet................................................................................................................................................................................ 12

8          Shodnost............................................................................................................................................................................. 13

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní) Údaje o shodnosti............................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Příklady vhodných HPLC podmínek pro stanovení sloučenin vitamínu B6............................... 19

Příloha C (informativní) Příklady molárních extinkčních koeficientů..................................................................................... 20

Příloha D (informativní) Obrázky.................................................................................................................................................. 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22

Obrázek

Obrázek D.1 - Standardní látky a vzorek bramborového pyré................................................................................................ 21

Tabulky

Tabulka 1 - Příklady molárních extinkčních koeficientů sloučenin vitamínu vitamínu B6................................................... 8

Tabulka A.1 - Údaje o shodnosti pro semolinu s mlékem, prášek..................................................................................... 16

Tabulka A.2 - Údaje o shodnosti pro bramborové pyré, prášek........................................................................................... 17

Tabulka A.3 - Údaje o shodnosti pro zeleninu se šunkou (dětská výživa).......................................................................... 17

Tabulka A.4 - Údaje o shodnosti pro multivitamínový nápoj.................................................................................................. 18

Tabulka B.1 - Příklady vhodných HPLC podmínek pro stanovení sloučenin vitamínu B6................................................ 19

Tabulka C.1 - Příklady molárních extinkčních koeficientů (E) sloučenin vitamínu B6 [3], [4]............................................ 20


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení vitamínu B6 v potravinách technikou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).

Vitamín B6 je definován jako hmotnostní koncentrace součtu pyridoxinu, pyridoxalu a pyridoxaminu včetně jejich fosforylovaných derivátů a rovněž b-glykosilovaných forem, vyjádřeno jako pyridoxin.

Tato metoda byla úspěšně validována na vzorcích semoliny s mlékem (dětská výživa), bramborové kaše, zeleniny se šunkou (běžná potravina) a multivitamínového nápoje na hladinách od 0,034 mg/100 g do 1,21 mg/100 g.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz