Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                              Červenec 2006

Bezpečnost hraček -
Část 10: Organické chemické sloučeniny -
Příprava vzorků a extrakce

ČSN
EN 71-10

94 3095

 

Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction

Sécurité des jouets - Partie 10: Composés chimiques organiques dans les jouets - Procédures de préparation
d'échantillon et d'extraction

Sicherheit von Spielzeug - Teil 10: Organisch-chemische Verbindungen - Probenvorbereitung und Extraktion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-10:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-10:2005. It was translated by Czech Standards institute. It has same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76249
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 71-1 zavedena v ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-9 zavedena v ČSN EN 71-9 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny -
Požadavky

EN 71-11 zavedena v ČSN EN 71-11 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny -
Analytické metody

EN 20105-A03 zavedena v ČSN EN 20105-A03 (80 0121) Textilie - Zkoušky stálobarevností - Část A03:
Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění

ISO 105-F10 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 88/378/EEC z 1988-05-03, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP České Budějovice,
IČ 00015679, Libuše Petříková

Technická normalizační komise: TNK 137, Výrobky pro děti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

                                                                                         Prosinec 2005

ICS 97.200.50

Bezpečnost hraček -
Část 10
: Organické chemické sloučeniny -
Příprava vzorků a extrakce

Safety of toys -
Part 10: Organic chemical compounds -
Sample preparation and extraction

 

Sécurité des jouets -
Partie 10: Composés chimiques organiques
dans les jouets - Procédures de préparation
d'échantillon et d'extraction

 

Sicherheit von Spielzeug -
Teil 11: Organisch-chemische Verbindungen -
Probenvorbereitung und Extraktion

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 71-10:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Požadavky (viz B.6).............................................................................................................................................................. 8

5          Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 11

6          Migrace - Vzorkování a extrakce...................................................................................................................................... 11

6.1       Simulant (viz B.7)............................................................................................................................................................... 11

6.2       Přístroje a pomůcky.......................................................................................................................................................... 11

6.3       Vzorkování........................................................................................................................................................................... 11

6.4       Extrakce (viz B.8)................................................................................................................................................................ 11

7          Vdechování - Vzorkování, extrakce a analýza................................................................................................................ 12

7.1       Metoda první volby pro rozpouštědla.............................................................................................................................. 12

7.2       Metoda poslední volby pro rozpouštědla...................................................................................................................... 12

8          Specifické postupy vzorkování a extrakce..................................................................................................................... 12

8.1       Textil - Zpomalovače hoření, barviva a primární aromatické aminy......................................................................... 12

8.2       Usně - Barviva, primární aromatické aminy a konzervační prostředky.................................................................... 13

8.3       Dřevo - Barviva, primární aromatické aminy a prostředky na ochranu dřeva......................................................... 14

8.4       Papír - Barviva a primární  aromatické aminy.............................................................................................................. 15

8.5       Vodné kapaliny - Barviva, primární  aromatické aminy a konzervační prostředky................................................. 16

8.6       Tuhé materiály hraček, které za sebou zanechávají stopu - Barviva a primární  aromatické aminy................. 17

8.7       Modelovací hmota, plastelína a podobné materiály - Barviva, primární  aromatické aminy
a konzervační prostředky.................................................................................................................................................. 17

8.8       Bublinotvorné směsi - Barviva a primární  aromatické aminy.................................................................................. 18

8.9       Nalepovací imitace tetování - Barviva, primární  aromatické aminy a konzervační prostředky........................... 19

Příloha A (normativní) - Metoda první volby pro barviva a primární aromatické aminy..................................................... 21

Příloha B (informativní) - Vysvětlení a odůvodnění požadavků této normy.......................................................................... 23

Příloha ZA (informativní) - Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky
nebo jiná opatření směrnic EU....................................................................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 71-10:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 52 „Bezpečnost hraček“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma je částí 10 evropské normy na bezpečnost hraček.

Tuto část je třeba používat společně s částmi 9 a 11.

Tato evropská norma stanovuje postupy pro přípravu a extrakci vzorků, které se používají k vyjádření potenciální expozice účinkům organických sloučenin z pevných látek při jejich spolknutí, cucání, vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou a z kapalin při kontaktu s pokožkou nebo s očima.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Evropská norma EN 71 „Bezpečnost hraček“ se skládá z následujících částí:

Část 1:      Mechanické a fyzikální vlastnosti

Část 2:      Hořlavost

Část 3:      Migrace určitých prvků

Část 4:      Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

Část 5:      Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

Část 6:      Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny

Část 7:      Barvy nanášené prsty

Část 8:      Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití
                 uvnitř i venku

Část 9:      Organické chemické sloučeniny - Požadavky

Část 10:    Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

Část 11:    Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

Evropské normy EN 71-9, EN 71-10 a EN 71-11 byly vypracovány na základě mandátu Evropské komise (M/229) s cílem ošetření rizik vyvolaných organickými sloučeninami v hračkách, a to s přihlédnutím k potenciální expozici a toxikologickým účinkům těch sloučenin, které jsou považovány za zdravotně nejrizikovější.

Tato evropská norma stanovuje postupy pro přípravu a extrakci vzorků materiálů hraček před jejich analýzou metodami popsanými v EN 71-11.

Tato část by měla být používána spolu s EN 71-9, která obsahuje požadavky na určité organické chemické sloučeniny v hračkách a EN 71-11, která specifikuje analytické metody.

Tato evropská norma zohledňuje názor toxikologické sekce Vědeckého poradního výboru, který byl publikován v r. 1992 (EUR 13976) a který doporučuje věnovat zvláštní pozornost určitým skupinám chemických sloučenin používaných v hračkách a materiálech hraček. Při přípravě této evropské normy se CEN/TC 52 zaměřila na organické chemikálie, které mohou být rozděleny do následujících skupin:

         rozpouštědla

         konzervační prostředky

         změkčovadla (s výjimkou ftalátových změkčovadel) 1

         zpomalovače hoření

         monomery

         biocidy (prostředky na ochranu dřeva)

         pomocné zpracovatelské prostředky

         barvící prostředky

Během vývoje tohoto dokumentu přihlížela CEN/TC 52 k požadavkům stanoveným ve směrnici Rady 82/711/EEC a jejích změnách a v normách podporujících tuto směrnici.

_______________

1     Ftalátová změkčovadla byla výslovně vyjmuta z předmětu mandátu M/229.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část 10 evropské normy EN 71 na bezpečnost hraček stanovuje postupy pro přípravu a extrakci vzorků při zjišťování obsahu nebo uvolňování organických sloučenin z hraček, pro které jsou stanoveny požadavky v EN 71-9.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz