Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                       Září 2006

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0220

 

Heating systems in buildings - Dynamic behaviour

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 0220 z února 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76293
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Značky................................................................................................................................................................................... 4

5          Základní výpočty................................................................................................................................................................... 8

6          Výpočet akumulovaného tepla........................................................................................................................................ 10

6.1       Stavební konstrukce místnosti........................................................................................................................................ 10

6.2       Teplo akumulované ve vnitřním vybavení místnosti.................................................................................................... 11

6.3       Celkové teplo akumulované ve stavebních konstrukcích a ve vnitřním vybavení místnosti................................ 11

6.4       Akumulační doba místnosti............................................................................................................................................. 11

7          Výpočet průběhu teplot místnosti................................................................................................................................... 11

7.1       Průběh povrchové teploty vnitřních stěn........................................................................................................................ 11

7.2       Povrchová teplota v ustáleném stavu............................................................................................................................ 11

7.3       Příklad výpočtu teploty v místnosti viz příloha A příklad 1........................................................................................... 12

8          Výpočet výkonu otopného tělesa.................................................................................................................................... 12

8.1       Jednorázová dodávka tepla............................................................................................................................................. 12

8.2       Periodická dodávka tepla................................................................................................................................................. 13

8.3       Příklad výpočtu výkonu otopného tělesa....................................................................................................................... 13

9          Výpočet průběhu teplot vytápěcí soustavy..................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Příklady výpočtů.................................................................................................................................... 19

PŘÍKLAD 1....................................................................................................................................................................................... 19

PŘÍKLAD 2....................................................................................................................................................................................... 19

PŘÍKLAD 3....................................................................................................................................................................................... 20


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena tak, aby vyhovovala novým pojmům, definicím a požadavkům vyplývajících
z evropských
směrnic, českých předpisů a norem ČSN EN.

Text normy byl revidován v důsledku zavedení EN 12831.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12170 (06 0810) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12171 (06 0811) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady

Souvisící předpisy

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E, a.s. Praha, IČ 630 80 460, Ing. Vladimír Valenta, Ing. Karel Mrázek

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví postup výpočtu některých tepelně technických veličin tepelné techniky v případech, kdy dodávka tepla do místnosti nezajišťuje ustálený stav vnitřní teploty. Metoda výpočtu dynamických stavů uvedená v této normě byla odvozena na základě takových okrajových podmínek, aby bylo možno zjednodušit složitý matematický model dynamického průběhu teplot místnosti a tepelného výkonu otopného tělesa. Postupy uvedené v normě mohou být využity při navrhování vytápěcích soustav i při provozování těchto soustav. Uvedené postupy mohou být rovněž použity pro návrh ústředního i místního regulačního zařízení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz