Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                   Srpen 2006

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu
při vysychání

ČSN
EN 680

73 1356

 

Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete

Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire autoclavé

Bestimmung des Schwindens von dampfgehärtetem Porenbeton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 680:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.
Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 680:2005. It was translated by Czech
Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 680 (73 1356) ze září 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       76469
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně obsahu v normě EN 680:2005. Tato ČSN EN 680:2005 je překladem
EN 680:2005, která nahrazuje EN 680:1993.

Souvisící ČSN

ČSN 72 3630-1:1994 Výrobky z pórobetonu - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 72 3630-2:1994 Výrobky z pórobetonu - Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 73 3630-3:1994 Výrobky z pórobetonu - Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 73 1289:1994 Terminologie v oboru pórobetonu

ČSN 73 1290:1992 Fyzikální vlastnosti pórobetonu

ČSN 73 1350-1:1992 Zkoušení pórobetonu.Všeobecná a společná ustanovení

ČSN 73 1350-2:1992 Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles

ČSN 73 1350-3:1992 Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony

ČSN 73 1350-4:1992 Zkoušení pórobetonu.Vyhodnocení výsledků zkoušek

ČSN 73 1351-1:1991 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecné usnesení

ČSN 73 1351-2:1991 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení

ČSN 73 1350-3:1991 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení

ČSN 73 1354-1:1992 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1354-2:1992 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost

ČSN 73 1356-1:1992 Stanovení délkových změn pórobetonu - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1356-2:1992 Stanovení délkových změn pórobetonu - Část 2: Metoda optická

ČSN 73 1356-3:1992 Stanovení délkových změn pórobetonu - Část 3: Metoda kontaktní

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, IČ 26232511, Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.,
Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc., Ing. Lucie Pavelková

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

Prosinec 2005

ICS 91.100.30                                                                                                     Nahrazuje EN 680:1993

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání

Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete

 

Détermination du retrait de séchage du béton
cellulaire autoclavé

Bestimmung des Schwindens
von dampfgehärtetem Porenbeton

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 680:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

4    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební tělesa......................................................................................................................................................................... 7

6    Postup zkoušení........................................................................................................................................................................ 8

7    Výsledek zkoušek...................................................................................................................................................................... 9

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato norma EN 680:2005 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 177 „Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006

Tato evropská norma nahrazuje EN 680:1993.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu měření poměrných délkových změn způsobených vysycháním (smrštění při vysychání) autoklávovaného pórobetonu vyrobeného podle EN 771-4 nebo prEN 12602. Charakteristiky smrštění stanovené podle této metody jsou: konvenční referenční hodnota smrštění vysycháním je poměrná délková změna mezi dvěma vlhkostními obsahy. Celková hodnota smrštění je poměrná délková změna způsobená vysycháním z nasyceného stavu až do dosažení konstantní délky za vymezených klimatických podmínek. Další hodnoty smrštění vysycháním mohou být stanoveny dohromady s jinými parametry pro splnění dalších specifikovaných národních požadavků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz