Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                                   Srpen 2006

Asfaltové vlnité desky -
Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN
EN 534

74 7708

 

Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods

Plaques ondulées bitumées - Spécifications des produits et méthodes d’essai

Bitumen Wellplatten - Produktfestlegungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 534:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 534:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 534 (74 7708) z listopadu 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       76514
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě bylo změněno označení asfaltových vlnitých desek, dosud platné typ A a typ B se mění na kategorii R a kategorii S v závislosti na mechanických vlastnostech. Dále byla zavedena nová kritéria pro stanovení trvanlivosti.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ENV 1187 zavedena v ČSN ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ISO 7892 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, spol. s r.o., IČ 48589837, Ing. Jana Koláčková, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

Červen 2006

ICS 91.100.50                                                                                                     Nahrazuje EN 534:1998

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods

 

Plaques ondulées bitumées - Spécifications des
produits et méthodes d’essai

Bitumen Wellplatten - Produktfestlegungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 534:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Značky.......................................................................................................................................................................................... 6

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 6

5    Požadavky................................................................................................................................................................................... 7

6    Odběr vzorků a kondicionování............................................................................................................................................... 9

7    Zkušební metody..................................................................................................................................................................... 11

8    Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 25

9    Značení...................................................................................................................................................................................... 26

Příloha A (normativní) Četnosti zkoušek pro systém řízení výroby u výrobce..................................................................... 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy týkající se ustanovení směrnice
o stavebních výrobcích (89/106/EHS)............................................................................................................................ 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 534) byla vypracována technickou komisí CEN/TC128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2008.

Tato norma nahrazuje EN 534:1998.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje technické charakteristiky a zavádí zkušební a kontrolní metody pro asfaltové vlnité desky při opuštění výrobny. Dále stanovuje hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz