Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.30                                                                                                                                       Září 2006

Geometrické specifikace výrobků (GPS) -
Délková měřidla -
Konstrukční a metrologické charakteristiky
mechanických číselníkových úchylkoměrů

ČSN
EN ISO 463

25 1801

                                                                                                       idt ISO 463:2006

Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological
characteristics of mechanical dial gauges

Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionell - Comparateurs méchaniques
à cadran - Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Längenmessgeräte - Konstruktionsmerkmale und messtechnische
Merkmale f
ür mechanische Messuhren

 

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 463:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 463:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují

ČSN 25 1020 z 1978-03-10, ČSN 25 1801 z 1985-06-19, ČSN 25 1811 z 1985-06-05, ČSN 25 1816 z 1985-04-11, ČSN 25 1820 z 1985-06-19, ČSN 25 1890 z 1976-02-24, ČSN 25 1933 z 1968-12-05, ČSN 25 1934 z 1968-12-05, ČSN 25 1935 z 1968-12-05, ČSN 25 1940 z 1968-12-05, ČSN 25 1956 z 1968-12-05, ČSN 25 1957 z 1968-12-05, ČSN 25 1958 z 1968-12-05, ČSN 25 1959 z 1968-12-05, ČSN 99 0687 z 1989-11-30, ČSN 99 0688 z 1989-06-09.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76540
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V nové normě jsou uplatněny požadavky systému kvality.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 14253-1 zavedena v ČSN EN ISO 14253-1 (01 4100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi

ISO/TS 14253-2 zavedena v ČSN P ISO/TS 14253-2 (01 4100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení obrobků a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků

ISO 14978: - dosud nezavedena

Pokyny k vyjadřování nejistoty v měření (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1. vydání, 1993, oprava a přetisk 1995 zaveden v ČSN P ENV 13005:2005 (01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření.

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (VIM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 2. vydání, 1993 zaveden v ČSN 01 0115:1996 (01 0115) Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.1, tabulce 3 a k článku D.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Štoud, IČ 67801617

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová


Strana 3

                                                                                         Březen 2006

ICS 17.040.30

Geometrické specifikace výrobků - Délková měřidla -
Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových
úchylkoměrů (ISO 463:2006)

Geometrical Product Specifications (GPS) -
Dimensional measuring equipment -
Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges
(ISO 463: 2006)

 

Spécification géométrique des produits (GPS) -
Instruments de mesurage dimensionell -
Comparateurs méchaniques
à cadran -
Caractéristiques de conception et caractéristiques
métrologiques (ISO 463:2006)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
L
ängenmessgeräte - Konstruktionsmerkmale und
messtechnische Merkmale f
ür mechanische
Messuhren (ISO 463:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref. č. EN ISO 463:2006:E E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato norma (EN ISO 463:2006) byla vypracována technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a geometrické specifikace výrobků a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické specifikace výrobků a jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 463:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 436:2006 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Konstrukční charakteristiky............................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

4.3       Číselník a ukazovatel........................................................................................................................................................ 10

4.4       Ukazovatel počtu otáček................................................................................................................................................... 11

4.5       Měřicí dotek......................................................................................................................................................................... 11

4.6       Nastavení nuly.................................................................................................................................................................... 11

4.7       Pohyblivé mezní značky.................................................................................................................................................... 11

4.8       Konstrukční charakteristiky (specifikace výrobce)....................................................................................................... 11

5          Metrologické charakteristiky............................................................................................................................................ 12

5.1       MPE a MPL pro určité metrologické charakteristiky.................................................................................................... 12

5.2       Měřicí dotek......................................................................................................................................................................... 13

5.3       Měřicí síly............................................................................................................................................................................. 13

6          Prokázání shody se specifikací...................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.2       Etalony pro kalibraci metrologických charakteristik.................................................................................................... 13

7          Značení................................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Příklad diagramu chyb indikace....................................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Příklad záznamového listu pro mechanické číselníkové úchylkoměry...................................... 15

Příloha C (informativní) Kalibrace metrologických charakteristik......................................................................................... 16

Příloha D (informativní) Vztah k maticovému modelu GPS.................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 6

Úvod

Tato mezinárodní norma je normou geometrických specifikací výrobků (GPS) a má se považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 5 řetězce norem pro rozměr, vzdálenost, tvar čáry nezávisle na základně, tvar čáry závisle na základně, tvar povrchu nezávisle na základně, orientaci, umístění, obvodové házení a celkové házení ve všeobecné matici GPS.

Více informací o vztahu této normy k jiným normám a maticovému modelu GPS je v příloze D.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje nejdůležitější konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz