Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.30; 33.120.40                                                                                                                         Září 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény
mezi více body -
Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní
požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
na rádiové antény mezi více body

ČSN
ETSI EN 302 326-3
V1.1.1

87 8596

 

Fixed Radio Systems - Multipoint Equipment and Antennas -
Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Multipoint Radio
Antennas

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 326-3 V1.1.1:2005. Překlad
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)          
ETSI EN 302 326-3 V1.1.1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the
official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76554
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI EN 301 126-3-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-3-1 (87 8568) Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

ETSI EN 301 126-3-2 zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-3-2 (87 8568) Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

ETSI EN 302 217- 4-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217- 4-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

ETSI EN 302 217- 4-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217- 4-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

ETSI EN 302 326-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 326-1 (87 8596) Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body

ETSI EN 302 326-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 326-2 (87 8596) Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Přenos a multiplexování (TM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v prosinci 2005.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vysvětlivky k textu a slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 3

ETSI EN 302 326-3 V1.1.1 (2005-12)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Pevné rádiové systémy;
Zařízení a antény mezi více body;
Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na rádiové antény mezi více body

 

Fixed Radio Systems;
Multipoint Equipment and Antennas;

Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
for Multipoint Radio Antennas

 

 

 

 

 

 


Strana 4

Reference

DEN/TM-04130-3

 

Klíčová slova

access, antenna, DFRS, DRRS, FWA, multipoint,
radio, system

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma ETSI může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z následujících služeb:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2005.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI registrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI registrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

0                 Úvod................................................................................................................................................................................ 8

0.1             Všeobecně..................................................................................................................................................................... 8

0.2             Použitelnost pro Směrnici R&TTE............................................................................................................................. 8

1                 Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 10

1.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 10

1.2             Kmitočtové rozsahy..................................................................................................................................................... 11

1.3             Profily............................................................................................................................................................................. 11

1.3.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 11

1.3.2          Profily zařízení.............................................................................................................................................................. 11

1.3.3          Profily antén.................................................................................................................................................................. 11

1.3.4          Profily systémů............................................................................................................................................................ 12

2                 Citované dokumenty................................................................................................................................................... 13

3                 Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 13

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 13

3.2             Značky........................................................................................................................................................................... 17

3.3             Zkratky........................................................................................................................................................................... 18

4                 Specifikace technických požadavků......................................................................................................................... 18

4.1             Klasifikace antén......................................................................................................................................................... 18

4.2             Popis jevů..................................................................................................................................................................... 18

4.2.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 18

4.2.2          Obálka vyzařovacího diagramu (RPE)..................................................................................................................... 19

4.2.3          Zisk antény................................................................................................................................................................... 20

4.3             Specifikace prostředí a zkouška.............................................................................................................................. 20

4.4             Požadavky na obálku vyzařovacího diagramu (RPE)............................................................................................ 20

4.4.1          Směrové antény (DN): RPE pro souhlasnou polarizaci a křížovou polarizaci................................................. 20

4.4.1.1       Třídy definované v této normě................................................................................................................................... 20

4.4.1.2       Směrové antény odpovídající EN 302 217-4-1 a EN 302 217-4-2..................................................................... 25

4.4.2          Sektorové jednosvazkové antény (SS).................................................................................................................... 25

4.4.2.1       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), azimut: souhlasná polarizace a křížová polarizace......................... 25

4.4.2.2       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), elevace..................................................................................................... 28

4.4.2.2.1   Symetrické RPE pro elevaci: souhlasná polarizace a křížová polarizace........................................................ 28

4.4.2.2.2   Nesymetrické RPE pro elevaci: souhlasná polarizace a křížová polarizace................................................... 28

4.4.3          Sektorové mnohosvazkové antény (MS)................................................................................................................. 29

4.4.3.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 29

4.4.3.2       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), azimut: souhlasná polarizace a křížová polarizace......................... 30

4.4.3.3       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), elevace: souhlasná polarizace a křížová polarizace....................... 32

4.4.4          Všesměrové antény (OD).......................................................................................................................................... 32

4.4.4.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 32


Strana 6

Strana

4.4.4.2       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), azimut....................................................................................................... 32

4.4.4.3       Obálka vyzařovacího diagramu (RPE), elevace..................................................................................................... 32

4.4.4.3.1   Symetrické RPE pro elevaci: souhlasná polarizace a křížová polarizace........................................................ 32

4.4.4.3.2   Nesymetrické RPE pro elevaci: souhlasná polarizace a křížová polarizace................................................... 33

4.5             Požadavky na zisk antény.......................................................................................................................................... 34

4.5.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 34

4.5.2          Směrové antény........................................................................................................................................................... 34

4.5.3          Sektorové jednosvazkové antény............................................................................................................................. 34

4.5.4          Sektorové mnohosvazkové antény........................................................................................................................... 35

4.5.5          Všesměrové antény.................................................................................................................................................... 35

5                 Zkoušení shody s technickými požadavky.............................................................................................................. 35

5.1             Volný.............................................................................................................................................................................. 35

5.2             Specifikace a zkoušky antén pokrývajících široké vysokofrekvenční pásmo................................................... 35

5.3             Podmínky prostředí pro zkoušení............................................................................................................................ 36

5.4             Obálka vyzařovacího diagramu (RPE)..................................................................................................................... 36

5.5             Zisk antény................................................................................................................................................................... 36

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 37

Příloha B (informativní) Profily antén.......................................................................................................................................... 38

B.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 38

B.2             Směrové antény........................................................................................................................................................... 38

B.3             Sektorové a všesměrové antény.............................................................................................................................. 39

Příloha C (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 40

Příloha D (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 41

Historie............................................................................................................................................................................................. 42


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Přenos a multiplexování (TM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [1]).

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.

Tato vícedílná norma pokrývá vlastnosti a požadavky na pevná rádiová zařízení a antény mezi více body používající různé metody přístupu a duplexu a pracující s různými bitovými rychlostmi v kmitočtových pásmech specifikovaných v této normě.

Tato norma je částí 3 vícedílné EN, pokrývající pevné rádiové systémy; zařízení a antény mezi více body, identifikované níže:

Část 1:    „Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální
rádiová zařízení mezi více body“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové
antény mezi více body“.

EN 302 326-2 [7] a tato norma jsou harmonizované EN a základní požadavky jsou ty požadavky, které jsou základní podle článku 3.2 Směrnice R&TTE [1].

Ve výše uvedeném zahrnují „zařízení“ zařízení s vestavěnými anténami a „antény“ zahrnují požadavky na antény bez ohledu na to, zda jsou vestavěné nebo nevestavěné.

Tato norma spolu s EN 302 326-2 [7] nahradí harmonizovanou EN 301 753 (viz Bibliografie) pro všechna zařízení a antény mezi více body v jejím rozsahu platnosti.

Navrhuje se, aby se datum ukončení předpokladu shody EN 301 753 (viz Bibliografie, poslední vydaná verze) se Směrnicí R&TTE [1] pozdrželo dva roky po datu publikace této normy v OJ EC.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

16. prosinec 2005

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. březen 2006

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. září 2006

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

30. září 2007-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz